Over de LVVP

Uw huidige kwaliteitsstatuut blijft geldig in 2020

Uw huidige kwaliteitsstatuut blijft geldig in 2020

16-01-2020 Print

Al langere tijd wordt er gewerkt aan een bijstelling van het model kwaliteitsstatuut (ks) voor de ggz. Inmiddels zijn partijen zover dat er overeenstemming is over de tekst en de bijbehorende formats. Zorginstituut Nederland heeft op verzoek van partijen per 1 januari 2020 een update van het model kwaliteitsstatuut opgenomen in het Register. Wat de wijzigingen zijn, leest u in dit artikel. Uw huidige ks blijft in 2020 geldig.

Hieronder zetten we de belangrijkste wijzigingen in deze herziene versie 2.0 van het model kwaliteitsstatuut op een rij:

  • Verduidelijking van een aantal passages die aangeven dat behandelaren die voldoen aan de gestelde eisen om regiebehandelaar te zijn, het recht hebben om daartoe te worden ingezet.
  • Verduidelijking van een aantal passages die aangeven dat de medebehandelaar (in instellingen én in de vrijgevestigde praktijk) kan worden ingezet en in afstemming met de regiebehandelaar een deel van het zorgtraject kan uitvoeren.
  • Verduidelijking dat de patiënt recht heeft op de regiebehandelaar als eerste aanspreekpunt, maar dat in praktijk op grond van diverse overwegingen de medebehandelaar ook aanspreekpunt voor de cliënt kan zijn. Hierover maken regiebehandelaar, medebehandelaar en patiënt nadere afspraken.
  • Opname in sectie III dat minimaal éénmaal per jaar en/of bij voorgenomen ontslag overleg plaats vindt in het multidisciplinair team. Instellingen leggen in het eigen kwaliteitsstatuut vast in welke situaties bespreking in het multidisciplinair team plaatsvindt.
  • Verwijdering van een aantal passages over de aanlevering van ROM-gegevens aan SBG.

 

Daarnaast zijn de invulformats voor het vormgeven van een eigen kwaliteitsstatuut aangepast. Hierdoor zullen de kwaliteitsstatuten meer bruikbare informatie voor patiënten op gaan leveren. Tot slot is afgesproken de overgangsregeling Jeugdwet naar Zorgverzekeringswet bij het bereiken van het 18e jaar bij het model kwaliteitsstatuut ggz met een jaar te verlengen tot 1 januari 2021.

Uw huidige kwaliteitsstatuut blijft geldig in 2020
Partijen hebben afgesproken om zorgaanbieders die nu beschikken over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vooralsnog niet te verplichten deze aan te passen aan het herziene model kwaliteitsstatuut en aangepaste formats. Hiermee voorkomen we extra administratieve lasten, mede vanwege de verwachte ontwikkelingen in 2020. Het model kwaliteitsstatuut zal namelijk komend jaar nog verder aangepast worden, op basis van de uitkomsten van de doorzettingsmacht van het Zorginstituut op het regiebehandelaarschap. Ook de overgang van de Wtzi naar de Wtza heeft gevolgen voor het kwaliteitsstatuut.

Zorgaanbieders die al een goedgekeurd ks hebben én toestemming hebben verleend voor doorlevering van gegevens naar het ZiNL voor publicatie op de website Zorginzicht (zie dit bericht), hoeven hun ks vooralsnog dus niet te wijzigen en goed te laten keuren in 2020. Controleer wel of uw ks nog steeds up-to-date is en pas dit zo nodig aan. Zorg dat uw actuele ks openbaar beschikbaar is, bijvoorbeeld via uw website of in de praktijk (op verzoek).

Invoering van de nieuwe formats
Over de invoering van de nieuwe formats hebben partijen het volgende afgesproken:

  • Partijen vragen Mediquest de online omgeving op www.ggzkwaliteitsstatuut.nl aan te passen op basis van de nieuwe formats.
  • Voor nieuwe aanbieders die een ks indienen of aanbieders die hun ks willen aanpassen, zijn de herziene formats meteen beschikbaar. Heeft u al een goedgekeurd ks en wijzigt u dat niet, dan hoeft u dus (voorlopig) niets te doen.
  • De aanpassingen op www.ggzkwaliteitsstatuut.nl worden in 2020 doorgevoerd. Zodra de nieuwe formats zijn ingebouwd, wordt u daarover duidelijk geïnformeerd. Tot die tijd blijven de huidige formats beschikbaar.
  • In juni 2020 bespreken partijen de laatste ontwikkelingen die relevant zijn voor het ks. Dan bepalen zij met elkaar een realistisch tijdpad voor de implementatie.

 

Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Ook interessant

Maak contracteren aantrekkelijker

Er is een wetsvoorstel ‘bevorderen van de contractering’ in de maak. Dit wetsvoorstel maakt onderdeel uit van het hoofdlijnenakkoord ggz ...

Lees meer

Reminder: doe mee met het NZa-onderzoek naar contractering met zorgverzekeraars

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) voert ook dit jaar weer een onderzoek uit naar de contractering met zorgverzekeraars in de ggz. ...

Lees meer