Over de LVVP

In ”™t kort

In ”™t kort

04-02-2015 Print

Beknopte info over de hoogte van het eigen risico van jongeren die in de loop van het kalenderjaar 18 jaar worden en over het bepalen van de hinderpaal bij de vergoeding van niet-gecontracteerde verzekerde zorg.

  • Bestuur en bureau wensen u een goed en gezond 2015 toe!
    Op 14 januari gaan we de beleidsdoelen voor het nieuwe jaar onder de loep nemen, waarbij onder meer de lokale en regionale netwerken van LVVP-leden over het voetlicht komen. Want ook in 2015 willen wij voor u de juiste accenten leggen in de behartiging van uw vrijgevestigde belangen!

 

  • Het eigen risico en de 18e verjaardag van uw cliënt
    Psychische hulp aan jongeren onder de 18 jaar valt sinds 1 januari 2015 onder de Jeugdwet. Zodra de jongere 18 jaar wordt, valt de behandeling onder de Zorgverzekeringswet, waar het eigen risico van toepassing is. De hoogte van het eigen risico is in het overgangsjaar gekoppeld aan het aantal maanden dat resteert vanaf de 18e verjaardag. Bij een ggz-behandeling wordt een initiële DBC (g-ggz) of prestatie (gb-ggz) geopend als de cliënt 18 jaar wordt. In geval van een lopende behandeling, valt de start van het behandeltraject dus samen met het betalen van de zorgpremie en het eigen risico.

 

  • Over de hoogte van de vergoeding van niet-gecontracteerde verzekerde zorg
    In onze vorige nieuwsbrief meldden we al dat het hinderpaalcriterium bij de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg per situatie verschillend kan uitwerken. In haar antwoord op een recente Kamervraag hierover, is de minister met name duidelijk over de rol van de verzekeraar hierin: “Univé kan in de Zorg Select polis een vergoedingspercentage van 50% opnemen en dit vergoedingspercentage vermelden op haar website. Volgens de Hoge Raad mag de vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg echter niet zodanig laag zijn dat dit een hinderpaal vormt voor de verzekerde om zich tot een niet-gecontracteerde zorgaanbieder van zijn keuze te wenden. In welke mate een vergoeding van 50% een hinderpaal vormt, kan voor verschillende vormen van zorg en rekening houdend met de specifieke situatie van de individuele verzekerde, anders uitpakken. Indien een verzekerde aan de zorgverzekeraar meldt dat een niet volledige vergoeding een hinderpaal vormt, dan zal de verzekeraar in eerste instantie zelf kijken of hiervan volgens haar sprake is en welk percentage wel voldoet. Komen zorgverzekeraar en verzekerde er samen niet uit, dan is het uiteindelijk aan de rechter om per specifieke situatie te bepalen of de hoogte van de vergoeding wel of geen hinderpaal vormt, met inachtneming van de uitspraak van de Hoge Raad. Uit toekomstige jurisprudentie zal moeten blijken hoe het hinderpaalcriterium in bepaalde gevallen nader moet worden geïnterpreteerd. Zolang hierover geen uitsluitsel bestaat, heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) ten aanzien hiervan geen handhavende taak. Overigens start de NZa in de loop van januari 2015 nader onderzoek naar de zorgplicht en de afspraken over prijs en kwaliteit in budgetpolissen."

Ook interessant

Aanpassing artikel 13 opnieuw ter discussie

Nu de senaat in december tegen aanpassing van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet heeft gestemd, komt het kabinet met een nieuw ...

Lees meer

LPGGz organiseert symposium Zelfmanagement en passende zorg

Bent u opzoek naar inspiratie en wilt u meedenken over passende zorg en zelfmanagement in de ggz? Kom dan op 27 ...

Lees meer