Over de LVVP

Inbreng vrijgevestigden nodig bij ontwikkeling zorgstandaarden

Inbreng vrijgevestigden nodig bij ontwikkeling zorgstandaarden

04-02-2015 Print

De LVVP doet een herhaald dringend appèl op haar leden op om mee helpen bij de ontwikkeling van zorgstandaarden en generieke modules binnen het kader van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling ggz. Het is voor u als vrijgevestigde ggz-professional cruciaal dat ook vrijgevestigden bij deze zorgprogramma’s zijn betrokken. Deelnemers aan een projectgroep namens de LVVP kunnen dan ook rekenen op een financiële vergoeding.

De LVVP doet nogmaals een dringend appèl op haar leden op om mee helpen bij de ontwikkeling van zorgstandaarden en generieke modules binnen het kader van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling ggz. Het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling ggz streeft naar een planmatige, continue verbetering van de beroepsuitoefening van ggz-professionals, opdat de door hen te leveren zorg op de juiste plek, door de juiste persoon, doelmatig en in goede samenhang rondom de patiënt wordt verleend. Het is voor u als vrijgevestigde ggz-professional cruciaal dat ook vrijgevestigden bij deze zorgprogramma’s zijn betrokken. Deelnemers aan een projectgroep namens de LVVP kunnen dan ook rekenen op een financiële vergoeding. Naast het actief deelnemen aan een projectgroep kunt u ook de conceptteksten voor de zorgstandaard of generieke module meelezen en becommentariëren. Als u affiniteit hebt met een of meer van de onderwerpen, bijvoorbeeld doordat u veel met een bepaalde cliëntengroep werkt, dan kunt u zich als belangstellende melden bij Tineke Ruijl (t.ruijl@lvvp.info). Geef daarbij aan naar welke zorgstandaard of generieke module uw voorkeur uitgaat. Zodra er meer bekend is over de start en inhoud van het project ontvangt u hier informatie over en kunt u besluiten of u al dan niet gaat meedoen. Als er meerdere leden geïnteresseerd zijn, dan zal het bureau in overleg een keuze maken.

 

Het netwerk heeft drie doelstellingen:

  1. Het initiëren, financieren en begeleiden van projecten die de ontwikkeling (en verbetering) van hoogwaardige, multidisciplinaire en goed implementeerbare kwaliteitsstandaarden tot doel hebben. De te ontwikkelen kwaliteitsstandaarden zijn gericht op het gehele zorgcontinuüm, zijn patiëntgericht en houden rekening met het feit dat de zorg tegen aanvaardbare kosten kan worden geleverd.
  2. Het bieden van transparantie voor patiënten, zorgverleners, zorginstellingen, verzekeraars en toezichthouders door het breed verspreiden en landelijk ontsluiten van de ontwikkelde kwaliteitsstandaarden. Daarbij is het uitgangspunt dat de beschikbare instrumenten ook worden opgenomen in het openbare Register van het Kwaliteitsinstituut dat is ondergebracht bij Zorginstituut Nederland.
  3. Het creëren van randvoorwaarden en draagvlak bij betrokken veldpartijen en professionals binnen de ggz om de instemming met en de implementatie van de ontwikkelde kwaliteitsstandaarden te bevorderen.

In 2014 zijn de eerste stappen gezet om bovenstaande doelstellingen en resultaten te realiseren. Het opstellen van een zorgstandaard (en generieke modules) is vanuit zijn aard een omvangrijk proces waarbij in voorkomende gevallen eerst de onderliggende richtlijn geactualiseerd of nieuwe evidence-based informatie gegenereerd moet worden. Alle relevante partijen (beroepsgroepen, aanbieders, verzekeraars en patiënten) worden in dit proces betrokken.

De ontwikkeling van zorgstandaarden duurt gemiddeld 18 tot 24 maanden. De ontwikkeling van een generieke module varieert tussen de 12 en 24 maanden. Op dit moment is de verwachting dat voor de meest voorkomende aandoeningen in de ggz eind 2016 zorgstandaarden opgeleverd kunnen worden. Een enkele zorgstandaard is reeds beschikbaar vanaf begin 2016. Een aantal generieke modules wordt in 2015 opgeleverd. De rest volgt in 2016.
De LVVP acht het van cruciaal belang dat vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten hier actief bij betrokken zijn. Het gaat hier overigens om zorg in zowel de generalistische basis-ggz als ook de gespecialiseerde ggz.

Ook interessant

Aanpassing artikel 13 opnieuw ter discussie

Nu de senaat in december tegen aanpassing van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet heeft gestemd, komt het kabinet met een nieuw ...

Lees meer

LPGGz organiseert symposium Zelfmanagement en passende zorg

Bent u opzoek naar inspiratie en wilt u meedenken over passende zorg en zelfmanagement in de ggz? Kom dan op 27 ...

Lees meer