Over de LVVP

Informatie over de LVVP-visitatie en oproep voor visiteurs

Informatie over de LVVP-visitatie en oproep voor visiteurs

04-02-2014 Print

Een visitatie vindt groepsgewijs plaats en bestaat uit twee voorbereidende bijeenkomsten van elk tweeënhalf uur, en een visitatiedag met een algemeen deel voor de hele groep en een specifiek deel. Daarbij worden twee uit de visitatiegroep gekozen praktijken daadwerkelijk bezocht door een koppel van twee visiteurs. Aan het eind van het visitatietraject ontvangen alle deelnemers een visitatieverslag en certificaat.

Waartoe leidt visitatie?
Iedere gevisiteerde ontvangt een visitatieverslag, dat het bewijs vormt dat visitatie heeft plaatsgevonden en dat de praktijk in voldoende mate aan de gestelde criteria voldoet. In het verslag zelf komen de sterke kanten en de mogelijke verbeterpunten aan de orde. In uitzonderlijke gevallen moet geconstateerd worden dat een praktijk onvoldoende aan de gestelde criteria voldoet. In dat geval is de deelnemer verplicht om een verlengde visitatie c.q. coachingstraject te volgen, of zich binnen een half jaar te laten hervisiteren. Bij een hervisitatie wordt het LVVP-lid in staat gesteld om concrete verbeterpunten in de praktijkvoering aan te brengen.
 

Wie voert de visitatie uit?
Het visitatietraject van een visitatiegroep wordt begeleid door een koppel van twee visiteurs. Een visiteur is een collega die zelf is gevisiteerd, vervolgens is getraind tot visiteur en voldoet aan de gestelde voorwaarden. De bestaande groep van visiteurs wordt begin 2015 uitgebreid met een aantal voormalig LVE-leden, nadat zij een interne opleiding hebben gevolgd.

 

De criteria om LVVP-visiteur te worden zijn:

  • is gewoon lid van de LVVP
  • is minimaal 5 jaar werkzaam als vrijgevestigd gz-psycholoog, psychotherapeut / klinisch psycholoog
  • is minimaal 650 uur per jaar werkzaam in de eigen ggz-praktijk
  • onderschrijft de visie en werkwijze zoals omschreven in het visitatiereglement
  • is bereid en in staat om op te treden als ambassadeur van de NVVP
  • is zelf gevisiteerd bij de LVVP*
  • heeft in de praktijk meegelopen met een ervaren visiteurskoppel van de LVVP/heeft een opleiding gevolgd tot visiteur*

* dit wordt gedurende opleiding tot visiteur gerealiseerd
 

Oproep voor LVVP-visiteur
Momenteel zijn 25 LVVP-leden visiteur en vijf leden zijn visiteur in opleiding, waarvan drie de opleiding bijna hebben afgerond. Inmiddels hebben zich diverse voormalige LVE-leden aangemeld. Zij hebben interesse getoond om zich op te laten leiden tot LVVP-visiteur. Alle geïnteresseerden die aan de voorwaarden voldoen, krijgen een kennismakingsgesprek met de visitatiecommissie in januari, waarna er een opleidingsdag (inclusief visitatie) in het voorjaar plaatsvindt. Als u interesse heeft in de functie van LVVP-visiteur dan kunt u hierover contact opnemen met Mariska Koperdraad via m.koperdraad@lvvp.info. Zowel voormalige LVE- als NVVP-leden kunnen zich aanmelden.

Ook interessant

In ”™t kort

Beknopte info over de hoogte van het eigen risico van jongeren die in de loop van het kalenderjaar 18 jaar worden ...

Lees meer

Oproep Stichting Postacademische (G)GZ-opleidingen Amsterdam

Vacature hoofdopleider psychotherapie m/v 0,2 fte

Lees meer