Over de LVVP

Informeer cliënten direct bij aanvang over de kosten van de behandeling

Informeer cliënten direct bij aanvang over de kosten van de behandeling

01-11-2018 Print

Als een cliënt in behandeling gaat in de ggz, dan is hij over het algemeen het eigen risico kwijt. De meeste cliënten zijn zich hier echter niet van bewust als ze in behandeling gaan. Informeer cliënten daarom meteen bij de start van de behandeling hierover. Doe dit expliciet en mondeling. Zo voorkomt u (dreiging van) klachten van cliënten. Werkt u geheel contractvrij? Dan dient u nog meer en nog beter uit te leggen.

Cliënt is vrijwel altijd eigen risico geheel kwijt

De kleinst mogelijke prestatie voor verzekerde zorg in de generalistische basis-ggz is het product ‘kort’. De kosten hiervan bedragen € 487,26 (prijspeil 2018). Alleen het ‘onvolledig behandeltraject’ is goedkoper: € 198,88. Een onvolledig behandeltraject kan echter alleen in rekening gebracht worden als de behandelaar minder dan 120 minuten heeft besteed. Heeft een cliënt twee sessies gehad, dan komt de behandelaar vrijwel altijd boven de 120 minuten uit; directe en indirecte tijd worden immers bij elkaar opgeteld. Met andere woorden: ook als een cliënt na twee of drie sessies de behandeling stopzet, dan is hij toch het eigen risico in zijn geheel kwijt.

 

Dreiging met klacht, over tarief en/of over verleende zorg

Zeker richting het einde van het jaar kan het voorkomen dat cliënten die het eigen risico voor dat jaar nog niet hebben aangesproken, de behandeling na één of enkele sessies (tijdelijk) willen stopzetten om daarmee het eigen risico veilig te stellen. Als blijkt dat ze na een traject van twee sessies toch het hele eigen risico kwijt zijn, dan is dat voor veel cliënten moeilijk te verteren. Een aantal vraagt vervolgens om verlaging van de factuur; wordt hier geen gehoor aan gegeven, dan dreigen sommigen vervolgens met een klacht. Meerdere leden van de LVVP zagen zich hier afgelopen weken mee geconfronteerd. Verscheidene malen hebben wij gehoord dat cliënten in tweede instantie de inhoud van de zorg ter discussie stellen en deze (ook) onderwerp maken van een (mogelijke) klachtenprocedure.

 

Informeer cliënten expliciet bij de start van de behandeling

Dit kunt u voorkomen door bij de start van de behandeling cliënten direct en expliciet te informeren over de kosten van de behandeling. Veel behandelaren hebben deze informatie wel op hun website staan en cliënten tekenen vrijwel altijd voor het feit dat zij kennis hebben genomen van de -op papier verstrekte- informatie over tarieven en het eigen risico. In de praktijk blijkt dat cliënten deze informatie niet altijd goed doornemen. Geef daarom meteen mondeling duidelijk aan dat de cliënt ervan uit moet gaan dat hij zijn eigen risico geheel kwijt is aan de behandeling. Zo voorkomt u misverstanden en mogelijk (dreiging met) een klacht.

 

Doe geen water bij de wijn

Wordt u geconfronteerd met een (dreigende) klacht over de hoogte van het tarief voor het product kort in de gb-ggz? En hebt u meer dan 120 minuten besteed? Dan adviseren wij u om geen water bij de wijn te doen en de rekening niet te verlagen door bijvoorbeeld alsnog een onvolledig behandeltraject te declareren. U hebt deze regels niet zelf bedacht; het zijn landelijke afspraken waar u zich aan hebt te houden. U kunt de cliënt altijd wijzen op de tariefbeschikking generalistische basis-ggz van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Cliënten kunnen voor informatie over tarieven zelf ook contact opnemen met de NZa.

 

Wijs cliënten op de mogelijkheid om een klacht in te dienen

Wil een cliënt een klacht indienen? Dat kan. Dat is niet iets om bang voor te zijn. De LVVP-klachtenregeling is laagdrempelig. Bovendien kan het een voordeel zijn om een onafhankelijke derde mee te laten kijken bij een conflict over tarieven en/of de verleende zorg. Het uitgangspunt van de klachtenregeling is niet om een oordeel te vellen, maar om er samen uit te komen. Meer over de klachtenregeling kunt lezen op Mijn LVVP. Ook op het gedeelte voor cliënten staat informatie over de klachtenregeling van de LVVP. U kunt patiënten hiernaar verwijzen. Hier wordt tevens vermeld hoe cliënten contact kunnen opnemen met de klachtenfunctionaris van de LVVP.

 

Bespreek signalen van onvrede en noteer alles in het dossier

Zoals bij elke behandeling is het ook nu van belang om goed in het dossier te noteren wat er gebeurt en wanneer. Noteer het als er signalen van onvrede worden geuit over de hoogte van de factuur. Noteer ook wanneer signalen van onvrede vervolgens betrekking hebben op de verleende zorg. Maak onvrede altijd expliciet bespreekbaar en biedt een gesprek aan als er gedreigd wordt met een klacht of als een cliënt meldt dat hij een klacht heeft ingediend.

 

Contractvrij werken? Dan nog beter en nog meer uitleggen

Werkt u contractvrij of gaat u dat met ingang van 2019 doen? Dan hebt u nog meer om uit te leggen. Als u contractvrij werkt, betaalt de cliënt de rekening in eerst instantie zelf. Hij declareert de rekening vervolgens bij de zorgverzekeraar. Afhankelijk van het soort polis krijgt de cliënt meestal ongeveer 75% van het marktconforme tarief vergoed. Als daar bovenop dan ook nog het eigen risico eerst wordt aangesproken, dan kunnen de kosten voor de cliënt behoorlijk oplopen. Vraag bij de start van de behandeling daarom goed na wat voor polis de cliënt heeft en informeer hem duidelijk over het eigen risico. Op www.eiswijzer.nl kunt u alle polissen van alle verzekeraars inzien; LVVP-leden hebben gratis toegang tot Eiswijzer.

Ook interessant

akwa, allliantie kwaliteit in de ggz

“Te komen tot een taal van kwaliteit die door alle partijen gedragen én erkend wordt, dat is dé grote uitdaging ...

Lees meer

Oproep: controleer uw praktijk- en administratiegegevens!

Bent u (gewoon) lid van de LVVP? Dan bent u opgenomen in de zoekmachine op de website van de LVVP. ...

Lees meer