Over de LVVP

Inzage dossier zonder toestemming patiënt in strijd met mensenrechten

Inzage dossier zonder toestemming patiënt in strijd met mensenrechten

04-02-2017 Print

De LVVP heeft de leden van de Eerste Kamer eind oktober 2016 reeds laten weten dat wij ons aansluiten bij het standpunt van de VvAA over het wetsvoorstel inzake de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg). We delen de zorgen van de VvAA dat inzage in het medisch dossier zonder toestemming van de patiënt in strijd is met het mensenrecht op privacy. Met dit wetsvoorstel nemen de bevoegdheden van zorgverzekeraars wederom toe. De privacy van de patiënt is meer en meer in het geding; een verontrustende ontwikkeling. De LVVP gaat de Senaat hier nogmaals op wijzen.

Het wetsvoorstel, dat de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) en enkele andere wetten zal wijzigen, beoogt de juridische basis voor de formele en materiële controle door zorgverzekeraars te versterken. Dit is volgens minister Schippers noodzakelijk voor een effectieve fraudebestrijding in de zorg. Om het beoogde doel te bereiken bevat het wetsvoorstel (verdere) inperkingen op het recht op respect voor de privacy van de verzekerde bij het uitvoeren van materiële en formele controles.
 

Toetsing wetsvoorstel aan EVRM

VvAA-juristen hebben vraagtekens geplaatst bij de houdbaarheid van het voorstel in het kader van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Na een second opinion komen de juristen van Spong Advocaten ook tot de conclusie dat de wet in strijd is met artikel 8 van dit verdrag: “Zorgfraude is verwerpelijk, maar is geringer dan aanvankelijk gedacht.” Bovendien is een financieel belang per definitie geen principieel belang. “Het belang van de patiënt op privacy weegt zwaarder: medische diagnoses raken de kern van het privéleven van de betrokkenen. Medewerkers van zorgverzekeraars vallen niet onder het medisch beroepsgeheim en zo ontstaat een onaanvaardbaar risico van privacyschending.”

Ook stellen de juristen dat het aantasten van het medisch beroepsgeheim niet noodzakelijk is om fraude te bestrijden. “Bestaande instrumenten worden niet of onvoldoende benut. Zorgverzekeraars hebben ook nu al zeer vergaande bevoegdheden dossiers te controleren. Wanneer er een redelijk vermoeden van fraude is, kan het onderzoek aan politie en justitie worden overgedragen. De rechter toetst dan per geval of het medisch dossier van een patiënt mag worden ingezien. In de praktijk doen zorgverzekeraars dit echter zelden. Verdere uitholling van het medisch beroepsgeheim is niet noodzakelijk.”

 

De Tweede Kamer stemde eind 2016 redelijk geruisloos in met Kamerstuk 33 980. Het wetsvoorstel ligt nog steeds bij de Eerste Kamer. Komende week gaan we de Senaat een reminder van onze eerdere brief sturen.

Ook interessant

Staatssecretaris Blokhuis wil aanpak regeldruk intensiveren

In de brief die staatssecretaris Paul Blokhuis recentelijk naar de Kamer stuurde, schrijft hij: “Samen met alle betrokken partijen wil ...

Lees meer

De LVVP zoekt leden voor projectgroepen indicatorontwikkeling

Zoals u weet, worden door het Netwerk kwaliteitsontwikkeling GGZ van 2015 tot 2017 18 kwaliteitsstandaarden ontwikkeld. Onderdeel hiervan is de ontwikkeling van kwaliteitsindicatoren. ...

Lees meer