Over de LVVP

Inzagerecht nabestaanden van suà¯cide in WGBO

Inzagerecht nabestaanden van suà¯cide in WGBO

04-02-2014 Print

Minister Schippers heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de positie van nabestaanden bij suïcide. In een eerder algemeen overleg gaven Kamerleden namelijk aan dat veel nabestaanden na het overlijden van hun kind of echtgenoot met vragen achterblijven. Deze nabestaanden vermoeden dat inzage in het medisch dossier op die vragen deels antwoord zal kunnen geven of tenminste kan helpen bij de verwerking van het verlies van kind of echtgenoot.

Behandelend zorgaanbieders weigeren in veel gevallen echter inzage in het dossier te verlenen, waarbij zij zich beroepen op hun beroepsgeheim. Op dit moment wordt gewerkt aan de wettelijke vastlegging van de regels rond het inzagerecht van nabestaanden. Deze moeten een plaats krijgen in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO), aldus de minister.

 

De wettelijke hoofdregel die hier van toepassing is, is helder: het beroepsgeheim van de hulpverlener eindigt niet bij het overlijden van de patiënt. Die hoofdregel bevestigt ook het wezen van het medisch beroepsgeheim: patiënten moeten ook na hun overlijden op kunnen vertrouwen dat alles wat zij gedeeld hebben met hun hulpverlener tussen hen en de hulpverlener blijft. Het vertrouwen  dat deze regel wordt toegepast, is van groot belang voor de toegankelijkheid van de zorg. Het gaat er dus om dat de patiënt de zekerheid heeft dat zijn gegevens en medische informatie te allen tijde veilig zijn.

De minister geeft aan dat er toch mogelijkheden zijn voor hulpverleners om nabestaanden binnen het wettelijke kader inzage te geven in het medisch dossier. Dat is bijvoorbeeld het geval als de patiënt bij leven toestemming heeft gegeven informatie uit het dossier te delen met nabestaande(n). In sommige gevallen kan de toestemming verondersteld worden als de nabestaande daarnaast een rechtmatig belang heeft bij inzage of als er sprake is van een zwaarwegend belang van de nabestaande. Bovendien is het op grond van de jurisprudentie ook mogelijk dat een nabestaande inzage kan verkrijgen uit hoofde van diens verantwoordelijkheid voor de inmiddels overledene.

 

Online fora bieden steun voor nabestaanden

Nabestaanden van suïcide vragen vaak niet om sociale steun, vanuit schuldgevoel of schaamte. Het Trimbos-instituut onderzocht of online fora in deze behoefte kunnen voorzien, en of het contact met lotgenoten bijdraagt aan een beter psychisch welbevinden. Conclusie: er wordt steun gevonden, het welbevinden verbetert licht maar psychische klachten blijven vaak voorkomen onder nabestaanden. Meer hierover kunt u hier lezen.

Ook interessant

In ”™t kort

Beknopte info over de hoogte van het eigen risico van jongeren die in de loop van het kalenderjaar 18 jaar worden ...

Lees meer

Oproep Stichting Postacademische (G)GZ-opleidingen Amsterdam

Vacature hoofdopleider psychotherapie m/v 0,2 fte

Lees meer