Over de LVVP

Is het heel erg cliché om juist nu te zeggen dat ik iedereen vooral een goede gezondheid toewens?

Is het heel erg cliché om juist nu te zeggen dat ik iedereen vooral een goede gezondheid toewens?

15-12-2020 Print

Het einde van een opmerkelijk jaar nadert. Hans Kamsma, bestuursvoorzitter van de LVVP kijkt terug op de uitdagingen van 2020 en blikt vooruit op wat het nieuwe jaar ons gaat brengen.

 

2020 was een opmerkelijk jaar. De coronacrisis had grote impact op de praktijkvoering, van face-to-face naar online behandelen. Ook op het bureau had corona veel impact: er werd plots volledig online vergaderd en de LVVP-visitatie kon niet langer plaatsvinden zoals we al jaren deden, waardoor bij het visiteren een slag naar online is gemaakt. Hoe heb je dit alles ervaren: voor jezelf als behandelaar en in je rol als bestuursvoorzitter van de LVVP?

“Het ging achteraf heel snel allemaal. Binnen een paar weken werd het duidelijk dat corona geen uit de hand gelopen griep was. Het bleek een serieuze bedreiging voor de gezondheid van veel mensen en voor de gezondheidszorg in zijn geheel. Iedereen kreeg met de maatregelen te maken die bedoeld waren om de uitbraak in te dammen, zowel persoonlijk als professioneel.

Voor de ggz kwam er gelukkig vrij snel een richtlijn. Als zorgverleners vielen we onder wat de cruciale beroepen ging heten. Dat gaf de mogelijkheid om op locatie te blijven werken. Met het nodige desinfecteren tussendoor, de stoelen op ruim anderhalve meter en de ventilatie op de hoogste stand bleef het zelfs mogelijk om face-to-face te werken. Tegelijkertijd kwamen er snel meerdere beveiligde toepassingen voor beeldbellen beschikbaar.

Bij ons in de praktijk betekende dit dat de meeste patiënten er de voorkeur aan gaven om toch voor een afspraak naar de praktijk te komen. Behoorde een patiënt tot een risicogroep, of gaf zij of hij er zelf de voorkeur aan om te beeldbellen, dan deden we dat. Uiteraard gold dat hoe dan ook voor mensen die zelf corona-gerelateerde klachten hadden. In het begin van de crisis betekende dit extra administratie. We moesten van iedereen bijhouden wat de voorkeur was en waar nodig uitnodigingen voor beeldbelconsulten versturen. Dat kon ook nog eens regelmatig op het laatste moment veranderen. Er was sowieso geregeld uitval wegens ziekte. Toch wende dit allemaal vrij snel en nam ook de groep die wilde of moest beeldbellen af.

Sinds de zomer is er vaker uitval op korte termijn. Er zijn weer meer mensen ziek of patiënten moeten thuisblijven na een positieve test. Toch blijkt ook daarmee dat de richtlijn goed werkt. Ik heb zelf al een paar keer meegemaakt dat een patiënt die bij mij op consult was geweest een paar dagen later positief werd getest. De ggd adviseert de patiënt dan steevast mij wel te waarschuwen en mij te vragen extra alert te zijn, maar verder zijn er dan geen beperkende maatregelen.

Al met al vind ik dat we als vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten tevreden mogen zijn dat we ons vak met aanpassingen, die wel per praktijk in omvang konden verschillen, hebben kunnen blijven uitoefenen. Dat is zowel voor onze patiënten als voor onszelf een groot goed.

De aanpassingen waren voor de LVVP als organisatie eigenlijk veel ingrijpender. Neem alleen al het feit dat de hele visitatie online moest gaan. In heel korte tijd die procedure aanpassen én uitvoeren was achteraf gezien best een monsterklus. Het is wel gelukt.

Als bestuursvoorzitter merkte ik dat gedurende de pandemie enerzijds alles zoveel mogelijk moest doorgaan en anderzijds de maatregelen en het virus echt overal impact op hadden. Zeker, smaken verschillen, maar ik kan de charme van online vergaderen nog steeds niet ontdekken. We hebben geprobeerd om overleggen zoveel mogelijk hybride of face-to-face te houden, uiteraard altijd binnen de dan geldende maatregelen. Een vergadering op locatie geeft gewoon veel meer gelegenheid om dieper op onderwerpen in te gaan, sneller te schakelen, gemakkelijker zaken in te brengen.

Soms gaf het ook een dilemma, zoals dit voorjaar bij de algemene ledenvergadering. Door een spoedwet was het mogelijk geworden om de vergadering volledig online te doen, waarbij de stemmingen wel geldig zouden zijn. Het werd een bijzondere ervaring in een studio, waarbij wij niemand konden zien van de overigens wel in grote getale ingelogde leden. We kregen de kritiek dat deze vorm afdeed aan het democratische gehalte. Maar het alternatief was geweest dat we de leden niet meer hadden kunnen raadplegen en informeren over belangrijke zaken als de visitatie, het zorgprestatiemodel en de beroepenstructuur.

Het was duidelijk dat corona ook op de bureaumedewerkers een wissel trok. Deels thuiswerkend, deels op het bureau, heel veel online vergaderingen. En dat in het jaar waarin we ook nog eens bedacht hadden de visitatie diepgaand door te ontwikkelen en ook de coronarichtlijn zelf steeds weer om aandacht vroeg. Het lukt allemaal, maar het is heel hard werken.

Voor de toekomst denk ik, dat hybride vergaderingen en online bijeenkomsten een aanvulling zullen blijven op vergaderen op locatie. Hetzelfde zal waarschijnlijk ook gelden voor het beeldbellen. Ik heb nu soms al beeldbelverzoeken om andere redenen dan een positieve coronatest.”

 

Wat brengt 2021 voor inhoudelijke uitdagingen voor vrijvestigden?

“Waarschijnlijk wordt 2021 een beetje een tussenjaar, een overgangsjaar. Dan ga ik er in alle redelijkheid van uit, dat de pandemie voldoende bedwongen gaat worden om de maatregelen geleidelijk aan terug te draaien.

Het zal het jaar zijn waarin we ergens ongeveer halverwege overgaan op de visitatie nieuwe stijl. Waarbij iedere praktijk gevisiteerd zal worden, gevisiteerden een rol als observant krijgen, er een evaluatieve groepsbijeenkomst zal komen. Een visitatie ook met een duidelijker onderscheid tussen het normatieve, ‘af te vinken’ deel en het formatieve, lerende, deel. Met, zeker voor vervolgvisitaties, een grotere nadruk op dat lerende deel. Een jaar ook waarin we hopelijk weer kunnen overgaan van volledige online visitaties naar visitatie op locatie. Hoewel ook hier mogelijk ruimte kan blijven voor een online deel. De veranderingen beginnen trouwens al vrij snel, als we begin volgend jaar afscheid nemen van ADAS en overgaan op een ander platform.

Voor het kwaliteitsstatuut geldt, dat nog steeds niet helemaal duidelijk is welke kant het opgaat. Er is al enige tijd een nieuw format beschikbaar, maar dat is eigenlijk nog oude wijn in nieuwe zakken. Er komen ook inhoudelijke wijzigingen aan, die mogelijk gevolgen voor ons als vrijgevestigden kunnen hebben. Omdat we er als ggz-partijen zelf niet meer uitkwamen, ligt dit nu bij het Zorginstituut, die doorzettingsmacht heeft om veranderingen door te voeren. Dit kan gemakkelijk leiden tot resultaten die helemaal niet zo goed aansluiten bij de werkelijkheid van ons werk. We hebben als aanbiederspartijen gezegd dat de beroepsgroepen over kwaliteit gaan. Dan vind ik, dat we in de toekomst ook weer alles op alles moeten gaan zetten om dit gezamenlijk voor elkaar te krijgen. Het feit dat de doorontwikkeling van het kwaliteitsstatuut nu in handen van het Zorginstituut ligt, zou ons eigenlijk het schaamrood op de kaken moeten bezorgen.

Inmiddels staat ook vast, dat per 2022 het nieuwe zorgprestatiemodel ingevoerd wordt. Dat gaat echt in één keer gebeuren. Daarom hebben we volgend jaar nodig om ons daar op voor te bereiden. Die voorbereiding is al begonnen. De webinars die daar onlangs over gehouden zijn, bleken voor veel leden een eerste kennismaking. Gedurende het jaar zullen we als branchevereniging de leden bij die voorbereiding verder ondersteunen. Ook vanuit het programmateam van de zorgprestatiemodel zal meer informatie en ondersteuning komen. Twee zaken waar we nu iedereen al toe oproepen: zorg dat je je administratie op orde hebt en zorg dat je werkt met een elektronisch patiënten dossier (epd).”

 

Wat verwacht en hoop je voor 2021? Voor de leden, voor de vereniging en voor jezelf?

“Is het heel erg cliché om juist nu te zeggen dat ik iedereen vooral een goede gezondheid toewens? Een beetje rust in de tent zou verder ook wel fijn zijn. Een einde aan de pandemie en terug naar het oude normaal, met een vleugje van de nieuwe mogelijkheden die de crisis ons wel gebracht heeft.

Hierboven vertelde ik dat het ons gezamenlijke brevet van onvermogen is geweest dat we niet als aanbiederspartijen het kwaliteitsstatuut verder hebben ontwikkeld. Daar staat tegenover dat het zorgprestatiemodel een resultaat is van een goede en intensieve samenwerking tussen de belanghebbende partijen. Dus als ik al een wens als bestuurder voor 2021 mag uitspreken, dan hoop ik dat dit het jaar wordt waarin de dialoog tussen de verschillende partijen, patiënten, aanbieders en zorgverzekeraars, weer constructief wordt en meer concrete resultaten gaat opleveren.

Voor mijzelf mag heel veel van dit jaar gewoon behouden blijven. Behalve corona dan!”

Ook interessant

Nieuwe zorgstandaard Dissociatieve stoornissen gepubliceerd

Een werkgroep van patiënten en professionals heeft de nieuwe zorgstandaard Dissociatieve stoornissen ontwikkeld, die is gepubliceerd door Akwa GGZ. ...

Lees meer

Terugblik ledenvergadering

Op 25 november jl. vond de tweede algemene ledenvergadering van de LVVP plaats. Vanwege de coronacrisis werd de vergadering ook deze ...

Lees meer