Over de LVVP

Jeugdwet: Eerste Kamer nog niet overstag

Jeugdwet: Eerste Kamer nog niet overstag

04-02-2014 Print

Petitie telt al 86.000 ondertekenaars!

Ook na een 116 pagina’s tellend document met antwoorden op eerdere vragen van de Eerste Kamer over de nieuwe Jeugdwet, hebben met name de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en wellicht ook de PvdA nog aanvullende vragen voor de staatssecretarissen Van Rijn (VWS) en Teeven (Justitie). De nadere vragen gaan vooral over privacy, de uitvoeringskracht van gemeenten, de overgang van de jeugd-ggz en een tijdens een deskundigenbijeenkomst vanuit veldorganisaties bepleite overgangstermijn van drie jaar.

De Eerste Kamer behandelt de Jeugdwet plenair op 11 februari. De NVVP heeft de afgelopen weken met een aantal Eerste Kamerleden contact gehad en hen gewezen op de consequenties van de Jeugdwet, vooral waar het de vrijgevestigde zorgaanbieders betreft. In de week voorafgaand aan de plenaire behandeling stuurt de NVVP nogmaals de factsheet toe waarin Kamerleden onze standpunten kunnen lezen.

Diverse relevante branchepartijen, waaronder NVVP, LVE, LPGGz, NIP, GGZ Nederland, NVvP en NVO hebben onlangs via een internetconsultatie gereageerd op het uitvoeringsbesluit Jeugdwet, die momenteel voorligt aan de Eerste Kamer.

De belangrijkste kritiek op het uitvoeringsbesluit behelst:

• de inzet van de relevante expertise voor de taken waarvoor gemeenten verantwoordelijk worden,

wordt voorgeschreven; niet geregeld wordt echter dat deze professionals ook kunnen werken volgens de voor hen geldende beroepsstandaarden

• de paragraaf over professionalisering ontbreekt

• er bestaat grote onduidelijkheid over de informatieplicht van gemeenten en in hoeverre daarmee

mogelijk inbreuk wordt gedaan op de privacy van kinderen en hun ouders, en op het beroepsgeheim

• onvoldoende waarborgen voor een tijdige preventie, signalering, diagnostiek en behandeling van

psychische stoornissen

• toename van bureaucratie in de toegang, inkoop en de uitvoering van gespecialiseerde ggz

• creatie van nieuwe schotten (tussen onder andere minder- en meerderjarigen, kinderen met psychische dan wel somatische problematiek, tussen verplichte en vrijwillige behandeling, tussen lokale en bovenregionale zorg)

• onvoldoende borging van de continuïteit van zorg

• rechtsongelijkheid tussen jeugdigen en ouders van verschillende gemeenten als het gaat om de kwaliteit van zorg, aanspraak op zorg, toegang tot zorg, keuzevrijheid voor een behandelaar en betaling van een eigen bijdrage voor jeugdhulp 

 • zorgen over de snelheid van het traject
 

VNG inventariseert positie vrijgevestigden bij 41 regio’s

Op verzoek van de NVVP heeft de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) in de eerste week van januari alle 41 samenwerkende gemeenten schriftelijk gevraagd wat het beleid is geweest inzake vrijgevestigde zorgaanbieders, waar het gaat om de transitie-arrangementen. Als gemeenten nog niets ondernomen hebben, is hen gevraagd wat zij alsnog initiëren. Hierbij zal de suggestie worden gedaan om bijeenkomsten te organiseren voor vrijgevestigden. De uitkomsten van de inventarisatie worden binnenkort verwacht.

 

Petitie jeugd-ggz

Een petitie tegen het verdwijnen van de jeugd-ggz uit de zorgverzekeringswet is inmiddels door 86 duizend mensen ondertekend. De initiatiefnemers van de petitie hebben grote zorgen over de gezondheidszorg voor kinderen met psychische ziektes. Zij willen niet dat de verantwoordelijkheid voor de jeugd-ggz vanuit de zorgverzekeringswet wordt overgedragen aan de gemeenten. De petitie is ondertekend door tienduizenden ouders, vele duizenden zorgprofessionals, meer dan 1000 huisartsen, honderden schooldirecties en meer dan 1000 hoogleraren. Zij vinden dat de zorg voor psychische aandoeningen als anorexia en depressie niet thuishoren bij de gemeente. Deze problematiek vraagt om gespecialiseerde gezondheidszorg, aldus de initiatiefnemers.

In de nieuwe jeugdwet zijn jongeren afhankelijk van de inrichting van de zorg door de gemeenten. De sector is bang dat dit kan leiden tot rechtsongelijkheid en grote onzekerheid bij patiënten en het niet of te laat bieden van de noodzakelijke jeugd-ggz.

Meer informatie over de overheveling van de jeugd-ggz in onze speciale maandelijkse K&J-nieuwsbrief die een dezer dagen verschijnt.

Ook interessant

In ”™t kort

Beknopte info over de hoogte van het eigen risico van jongeren die in de loop van het kalenderjaar 18 jaar worden ...

Lees meer

Oproep Stichting Postacademische (G)GZ-opleidingen Amsterdam

Vacature hoofdopleider psychotherapie m/v 0,2 fte

Lees meer