Over de LVVP

Het juiste antwoord op de LVVP-poll over informatie aan de huisarts

Het juiste antwoord op de LVVP-poll over informatie aan de huisarts

15-04-2021 Print

In de vorige nieuwsbrief introduceerden we de LVVP-poll. Met de poll leggen we u slechts één meerkeuzevraag voor, bijvoorbeeld om uw mening te peilen over een actueel onderwerp of om u de kans te bieden uw kennis te toetsen. Een poll geeft ons veel informatie, die ons helpt bij het verbeteren van onze dienstverlening en/of het maken van beleidskeuzes. De LVVP-poll zal regelmatig terugkeren in onze nieuwsbrief. De eerste poll ging over het verstrekken van informatie aan de huisarts. Lees hier de uitslag van de poll en een toelichting op het juiste antwoord.

U wilt contact opnemen met de huisarts om te overleggen over een van uw patiënten. Moet u hiervoor toestemming vragen aan de patiënt?

Bij elk contact is toestemming noodzakelijk
Maar liefst 68% van de respondenten koos het juiste antwoord, dat was antwoord B: Ja, bij elk contact met de huisarts (of een andere derde) vraag ik opnieuw toestemming aan de patiënt en ik noteer de gegeven toestemming in het dossier

In het verleden werd gewerkt met een algemene toestemmingsverklaring die patiënt bij de start van de behandeling ondertekent en die in het dossier gevoegd wordt (antwoord A, 21% koos dit antwoord). Een eenmalige toestemmingsverklaring is echter niet (meer) voldoende. Voor elk contact met een derde is opnieuw expliciete en gerichte toestemming van de patiënt nodig. Dat wil zeggen: patiënt moet weten met wie u contact legt voor welk doel en welke informatie u verstrekt dan wel opvraagt en waarom. Deze toestemming geldt dus niet alleen voor de afsluitbrief (antwoord D, 10%), maar voor elk contact met de huisarts.

Mondeling gegeven toestemming voor informatie aan de huisarts c.q. verwijzer is voldoende, mits de strekking van de brief/het verslag met de patiënt is afgestemd en dit samen met de gegeven toestemming wordt genoteerd in het dossier.

Informatie aan verwijzer/huisarts met zorgdoel: mondeling
Overigens verschillen de beroepscode voor psychologen en de code voor psychotherapeuten iets op het punt van mondelinge versus schriftelijke toestemming. Daardoor wordt dit onnodig ingewikkeld, leidt het tot onduidelijkheid/verwarring en bovendien tot een verzwaring van de administratieve lasten. Daarnaast past het zakelijke karakter van schriftelijke toestemmingsverklaring niet bij de zorgcontext en gaat deze verder dan de AVG eist. Daarom heeft de LVVP in haar kwaliteitscriteria opgenomen dat voor alle beroepsgroepen mondelinge toestemming voor informatie aan de huisarts/verwijzer volstaat, mits deze expliciet en gericht wordt gegeven en de te verstrekken informatie wordt doorgenomen met de patiënt. De gegeven toestemming wordt opgenomen in het dossier.

Informatie voor een ander doel dan zorg: schriftelijk
Bij informatieverstrekking voor een ander doel dan zorg, en dus aan een ander dan de verwijzer/huisarts, is het advies om te werken met een schriftelijke toestemming. Bij voorkeur zijn in deze toestemmingsverklaring de vragen opgenomen waar voor de beantwoording ervan toestemming wordt gegeven.

In het licht van bovenstaande hanteert de LVVP de volgende formulering:

Een mondelinge instemming van de patiënt voor rapportage aan de verwijzer c.q. de huisarts is voldoende als de behandelaar de rapportage aan de huisarts i.c. verwijzer met de patiënt heeft afgestemd en vraagt of hij zich hierin kan vinden. Het feit dat de rapportage c.q. strekking van de brief met de patiënt is afgestemd wordt genoteerd en/of afgevinkt in het dossier.

Hierbij is de volgende toelichting gegeven:

Voor wat betreft de toestemming voor informatieverstrekking aan derden (waaronder de verwijzer) verschillen de beroepscodes voor psychologen en psychotherapeuten van elkaar: voor psychologen geldt dat mondelinge toestemming van de patiënt voor informatie aan de verwijzer volstaat, voor psychotherapeuten geldt dat hiervoor altijd schriftelijke toestemming nodig is.
Voor beide beroepsgroepen geldt dat deze toestemming expliciet en gericht wordt gegeven, dat de te verstrekken informatie wordt doorgenomen met de patiënt en dat de toestemming wordt opgenomen in het dossier. Tevens geldt voor beide beroepsgroepen het advies om bij informatieverstrekking voor een ander doel dan zorg te werken met schriftelijke toestemming. Bij voorkeur zijn in deze toestemmingsverklaring de vragen opgenomen waar voor de beantwoording ervan toestemming wordt gegeven.
De LVVP heeft een weloverwogen afweging gemaakt en besloten om -in het kader van de administratieve lasten en de helderheid c.q. eenduidigheid- te kiezen voor de uitwerking zoals die tot op heden gebruikt wordt, te handhaven. Deze uitwerking voldoet ook aan de AVG en de WGBO.

Ook interessant

Monitor NZa gaat wéér niet over het aantrekkelijker maken van contracten

Elk jaar voert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de zogenaamde monitor contractering uit, een onderzoek naar het al dan niet sluiten ...

Lees meer

Eén op de drie personen met psychische problemen dreigt vast te lopen

Patiëntenorganisatie MIND deed opnieuw onderzoek onder haar ggz-panel om de gevolgen van de lockdown in kaart te brengen. Door ...

Lees meer