Over de LVVP

Het juiste antwoord op de vraag: zijn parallelle trajecten mogelijk binnen het zorgprestatiemodel?

Het juiste antwoord op de vraag: zijn parallelle trajecten mogelijk binnen het zorgprestatiemodel?

07-04-2022 Print

Mag een patiënt tegelijkertijd in de generalistische basis-ggz (gb-ggz) en in de gespecialiseerde ggz (g-ggz) behandeld worden? Mogen er twee trajecten tegelijkertijd in de g-ggz open staan? Maakt het uit of de trajecten bij dezelfde behandelaar of bij verschillende behandelaren lopen? En welke rol speelt gepast gebruik hierbij? Daarover ging de poll in de nieuwsbrief van 17 maart jl. In deze nieuwsbrief leest u de uitslag van de poll en een toelichting op het juiste antwoord!

Het juiste antwoord op de pollvraag ‘zijn parallelle trajecten mogelijk binnen het zorgprestatiemodel?’ is antwoord 3:

3. Een patiënt mag in behandeling zijn bij verschillende behandelaren voor dezelfde diagnose of voor verschillende diagnoses, op verschillende zorgtrajectnummers, waarbij de echelons (de generalistische basis-ggz en de gespecialiseerde ggz) geen rol spelen, maar in het kader van gepast gebruik is dit niet het meest juist.

28% van de 120 deelnemers had het goed!

Dat betekent dat de antwoorden 1, 2, 4 en 5 niet het meest juist waren. Hieronder lichten we per antwoord toe waarom dit niet het meest juiste antwoord is.

Antwoord 1
Antwoordoptie 1 luidde:

1. Een patiënt mag in behandeling zijn bij dezelfde behandelaar voor verschillende diagnoses op verschillende zorgtrajectnummers, waarbij de echelons (de generalistische basis-ggz en de gespecialiseerde ggz) geen rol spelen.

18% van de respondenten koos dit antwoord.
Dit is onjuist. Meerdere zorgtrajectnummers bij dezelfde behandelaar is namelijk niet toegestaan.

Antwoord 2
Antwoordoptie 2 luidde:

2. Een patiënt mag weliswaar voor verschillende diagnoses in behandeling zijn bij verschillende behandelaren op verschillende zorgtrajectnummers doch enkel alleen in de gespecialiseerde ggz, maar in het kader van gepast gebruik is dit niet het meest juist.

37% van de respondenten koos dit antwoord.
Dit is onjuist. Een patiënt mag namelijk niet alleen voor twee verschillende, maar ook voor twee dezelfde diagnoses in behandeling zijn in de gespecialiseerde ggz. Bovendien mag een patiënt ook in twee verschillende echelons (gb-ggz en g-ggz) tegelijk in behandeling zijn. De zpm-regelgeving sluit dit namelijk niet uit. Wel juist is dat een patiënt bij twee verschillende behandelaren op twee verschillende zorgtrajectnummers in behandeling is. De vraag naar gepast gebruik is echter wel terecht!

Antwoord 4
Antwoordoptie 4 luidde:

4. Een patiënt mag in behandeling zijn bij dezelfde behandelaar of bij twee verschillende behandelaren voor dezelfde diagnose op twee zorgtrajectnummers en waarbij de echelons (de generalistische basis-ggz en de gespecialiseerde ggz) geen rol spelen.

10% van de respondenten koos dit antwoord.
Dit is onjuist. Het is namelijk niet toegestaan dat één en dezelfde behandelaar meerdere zorgtrajectnummers heeft openstaan voor één en dezelfde patiënt.

Antwoord 5
Antwoordoptie 5 luidde:

5. Een patiënt mag weliswaar in behandeling zijn bij dezelfde behandelaar of bij twee verschillende behandelaren voor dezelfde diagnose op twee zorgtrajectnummers waarbij de echelons (de generalistische basis-ggz en de gespecialiseerde ggz) geen rol spelen, maar in het kader van gepast gebruik is dit niet het meest juist.

7% van de respondenten koos dit antwoord.
Dit is niet juist, om dezelfde reden als antwoordoptie 4. Het is namelijk niet toegestaan dat één en dezelfde behandelaar meerdere zorgtrajectnummers heeft openstaan voor één en dezelfde patiënt.

Toelichting: parallelle trajecten in het zorgprestatiemodel
Parallelle trajecten worden door de regelgeving niet uitgesloten. De regels geven hierover onvoldoende duidelijkheid. Ons advies is en blijft daarom: blijf doen wat u altijd al deed.
Als een patiënt meerdere diagnoses heeft, kan deze op verschillende plekken in behandeling zijn voor verschillende diagnoses. De regels sluiten dat niet uit.

Gepast gebruik
De vraag is echter: is dat altijd verstandig voor de patiënt? De patiënt is en blijft één persoon en verschillende problematieken hangen vaak met elkaar samen. Als u de patiënt behandelt voor een depressie, dan kan deze patiënt elders in behandeling zijn voor een borderline stoornis, maar dan is wel van belang hoe u als zorgverleners de zorg dan op elkaar afstemt. Weet u wat er in de behandeling elders gebeurt? Hoe beïnvloedt dat uw behandeling van deze patiënt? Heeft u onderling duidelijke afspraken gemaakt over de verschillende verantwoordelijkheden? Dit zijn vragen die u samen met de patiënt en in overleg met de andere zorgaanbieder (mits toestemming van de patiënt!) moet afstemmen. Let ook op of hierover eisen zijn opgenomen in de contracten van zorgverzekeraars.

Een of verschillende zorgverleners?
Let op: parallelle trajecten bij één hulpverlener zijn NIET mogelijk. Er geldt één zorgtrajectnummer, ook als een patiënt bij u in behandeling is voor meerdere diagnoses.

Parallelliteit farmacotherapie
Onder de oude bekostiging was er een uitzondering voor de psychiater die op de dezelfde diagnose medicatie voorschrijft; dit werd ‘parallelliteit farmacotherapie’ genoemd. In de nieuwe beleidsregels van de NZa vinden we hierover geen regels terug. Ook zorgverzekeraars kunnen hieraan eisen stellen, maar ook in de contracten vinden we hierover niets terug. De regels geven hierop dus geen antwoord. Ook hier is het uitgangspunt, zoals we wel vaker adviseren: doe wat u altijd al deed. Maar zorg ook hier voor goede zorginhoudelijke afstemming met de psychiater (mits toestemming van de patiënt).

Ook interessant

LVVP neemt deel aan lobby voor verlaging administratieve lasten door Wtza

Op 1 januari 2022 is de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) in werking getreden. De Wtza kent een aantal onderdelen: de meldplicht, de ...

Lees meer

Nieuwe LVVP-poll: moet de diagnose wel of niet op de factuur?

De poll is een leuke manier om te testen of u inmiddels goed op de hoogte bent van de ins &...

Lees meer