Over de LVVP

Kabinet wil breed pakket maatregelen als alternatief voor beperking vrije artsenkeuze

Kabinet wil breed pakket maatregelen als alternatief voor beperking vrije artsenkeuze

04-02-2015 Print

Minister Schippers kondigt in een brief aan de Tweede Kamer een alternatief kabinetsplan aan, nadat zij tot ieders verbijstering onlangs het bestuurlijk akkoord eenzijdig als beëindigd bestempelde toen haar plan tot inperking van de vrije artsenkeuze in de senaat strandde. Het LVVP-bestuur heeft hier kennis van genomen en buigt zich over een koersbepalend visiedocument.

Onder het motto ‘kwaliteit loont’ kondigt de minister in haar brief "een breder pakket aan maatregelen, gericht op kwaliteitszorg die betaalbaar blijft voor iedereen, jong en oud, ziek of gezond, rijk of arm" aan. Het pakket bestaat uit vier onderdelen:

  1. Bevordering van contractering op kwaliteit, waarbij de minister de contractering als hét vehikel beschouwt om "de kwaliteit van de zorg te verbeteren en de betaalbaarheid te vergroten".
  2. Versterking van de (informatie)positie van verzekerden, door meer inzicht voor verzekerden in de kwaliteit van het zorgaanbod en in wat de polis biedt. Ook moet de verzekerde meer invloed krijgen op de verzekeraar en daarover zijn beklag kunnen doen bij een laagdrempelig klachtenloket.
  3. Betere kwaliteit van het zorgaanbod, door scherpere kwaliteitseisen, scherper toezicht op kwaliteit en stringent pakketbeheer.
  4. Meer evenwicht in de zorgsector, door onder meer een krachtig markttoezicht en een onafhankelijke geschillencommissie.

Volgens de minister "stuk voor stuk maatregelen in het belang van de patiënt en premiebetaler, vandaag en morgen". U kunt de brief hier downloaden.

 

Visiedocument LVVP

Het bestuur heeft de brief van de minister bestudeerd en werkt de komende tijd aan een visiedocument waarin de optiek en werkwijze van de vrijgevestigde ggz-professional gestalte krijgt. Een visie op kwaliteit, op kostenefficiëntie, verzekerbaarheid en professionele inbedding. Het document zal in de ledenvergadering van 17 juni aan de leden worden voorgelegd en nadien worden uitgedragen.

De LVVP vindt het cruciaal dat iedereen in Nederland verzekerd blijft van kwalitatief goede, betaalbare en toegankelijke geestelijke gezondheidszorg. De vrijgevestigde ggz-professional voorziet daarin al een aantal decennia, met succes en tegen relatief lage kosten.

 

Interview met vicevoorzitter Hans Kamsma

In het recentelijk gehouden interview met Hans Kamsma, vicevoorzitter van de LVVP, beantwoordt hij een aantal vragen over de zorgplannen van de minister. Een greep uit zijn antwoorden:

  • De minister pretendeert maatregelen te nemen die gaan zorgen voor een kwalitatief betere zorg voor minder geld. De verbetering blijkt vooral te moeten worden bereikt door het versterken van de machtspositie van de zorgverzekeraars en het nog verder uitbreiden van het afleggen van verantwoording door de zorgaanbieders. Dit leidt volgens de LVVP tot een toenemend ongelijk speelveld tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders, zonder dat dit de garantie biedt op meer kwaliteit.
  • Verder zien we dat de minister nu via een korting de keuzevrijheid van patiënten wil beperken. Deze tweedeling in de zorg blijft ons grote zorgen baren, temeer daar wij zien dat verzekeraars in hun budgetpolissen steeds vaker vrijgevestigden buitensluiten. Kwaliteitsoverwegingen spelen hierbij geen enkele rol.
  • De LVVP verzet zich tegen het beeld dat vooral de ggz niet transparant zou zijn en daarmee de kwaliteit niet kan aantonen. Juist de LVVP-leden hebben vanuit hun verschillende achtergrond een traditie in transparantie en kwaliteitsbeleid. Visitatie, ROM'en, gegevensaanlevering aan het jaarcodeboek, een eigen herregistratie, een eigen klachtenregeling, een kwaliteitshandboek: zomaar een greep uit de taal voor kwaliteit die de LVVP ontwikkelt vanuit de inbreng van de NVVP en de LVE.
  • De extra eisen die de minister aan de ggz-aanbieders wil stellen, pakken vooral voor de vrijgevestigden zwaar uit. Daarmee ontstaat er ook een verdere ongelijkheid in positie tussen de vrijgevestigden en de instellingen. Opnieuw zonder dat dit iets zegt over de kwaliteit. Bovendien leidt het ertoe dat de regeldruk zal toenemen terwijl juist alle partijen, inclusief de minister, het erover eens waren dat die omlaag moet.
  • De LVVP staat achter het idee dat de zorg meer rondom de cliënt, en dus niet rondom een stoornis, georganiseerd moet worden. Samenwerking met andere zorgaanbieders is daarbij van groot belang. Dat betreft samenwerking op inhoudelijk niveau, structureel, volgens richtlijnen en ingebed in al dan niet formele samenwerkingsverbanden. Dat gaat niet bereikt worden door aanbieders qua bekostiging in een keten te dwingen. Dit gaat ten koste van de professionele autonomie van de psycholoog/psychotherapeut. Bovendien is de kans op verkeerde financiële prikkels levensgroot. De LVVP zal hierover trouwens uit eigen beweging met de huisartsen in overleg treden, zonder eerst af te wachten waar de minister of de NZa mee komen gaat.
  • Het gevoel dat het meeste blijft hangen na herhaaldelijke bestudering van de brief van de minister is wel, dat de minister een verzekering aan het optuigen is die aantrekkelijk is voor verzekerden, maar zeer nadelige gevolgen heeft voor hen die onverhoopt toch patiënt worden.

 

U kunt het hele interview lezen op de homepage van de LVVP-site.

Ook interessant

Aanpassing artikel 13 opnieuw ter discussie

Nu de senaat in december tegen aanpassing van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet heeft gestemd, komt het kabinet met een nieuw ...

Lees meer

LPGGz organiseert symposium Zelfmanagement en passende zorg

Bent u opzoek naar inspiratie en wilt u meedenken over passende zorg en zelfmanagement in de ggz? Kom dan op 27 ...

Lees meer