Over de LVVP

Kamermoties over bescherming privacy bij ROM

Kamermoties over bescherming privacy bij ROM

11-01-2018 Print

Eind 2017 werden twee Kamermoties ingediend over de bescherming van persoonsgegevens over de landelijke benchmarking van ROM-data.De inzet van de LVVP is en blijft dat het verzamelen van ROM-data juridisch en technisch zorgvuldig en ordentelijk moet worden geregeld. De privacy van de cliënt moet worden beschermd en de ggz-professional mag nimmer het gevaar lopen op tuchtrechtelijke claims.

Kamerlid Kooiman (SP) zegt in haar motie:

  • constaterende dat het verkrijgen van expliciete, geïnformeerde toestemming van de patiënt een van de wettelijk vastgelegde grondslagen is om medische gegevens op individueel niveau te mogen verstrekken aan, en te doen ontvangen en verwerken door een derde partij;
  • constaterende dat ook de strekking van het medisch beroepsgeheim is dat zonder wettelijke grondslag, zonder expliciete toestemming van de patiënt, geen medische gegevens op individueel niveau mogen worden verstrekt aan, en ontvangen en verwerkt door een derde partij die niet direct betrokken is bij de behandeling;
  • verzoekt de regering om, erop toe te zien dat ROM-gegevens alleen worden aangeleverd bij, en ontvangen en verwerkt door de Stichting Benchmark GGZ op basis van expliciete, geïnformeerde toestemming van de patiënt.

 

Kamerleden Diertens (D66) van Van den Berg (CDA) melden in hun motie:

  • constaterende dat het gebruik van ROM-data (Routine Outcome Monitoring) positieve gevolgen kan hebben voor diverse partijen, zoals cliënten en zorgaanbieders;
  • overwegende dat de discussie rondom het gebruik van ROM-data veelal draait om de mate waarin de privacy van de cliënten en hun data geborgd zijn;
  • overwegende dat de Autoriteit Persoonsgegevens zich buigt over de ROM-data en dat vanaf 25 mei 2018 de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing is, waardoor de Wet bescherming persoonsgegevens niet meer geldt;
  • van mening dat privacy binnen de zorg, met name binnen de geestelijke gezondheidszorg, van groot belang is en dat de betrokken partijen zonder angst voor inbreuken op privacy gebruik moeten kunnen maken van ROM-data;
  • verzoekt de regering, ervoor te zorgen dat de ROM-data voldoen aan de AVG en de Kamer hierover te informeren voordat de AVG van toepassing is.

 

Lever nog geen ROM-gegevens aan bij SBG en SVR, blijf wel ROM’en

De voorzieningenrechter oordeelde vorig jaar dat niet vastgesteld kan worden dat de door SBG geregistreerde ROM-gegevens onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) vallen en dat voor een definitief oordeel diepgaander onderzoek nodig was. Vervolgens hebben alle betrokken veldpartijen zich in een juridische werkgroep gebogen over de precieze betekenis van deze rechterlijke uitspraak en de gevolgen voor de werkwijze, randvoorwaarden en doorontwikkeling van ROM. Op basis van de resultaten van dit onderzoek pleit de LVVP voor gerichte in plaats van veronderstelde toestemming van cliënten bij het doorsluizen van ROM-data naar SVR en SBG. Dit gaat overigens wel wat verder dan alleen het vragen van toestemming van de cliënt.

 

De LVVP blijft het belang benadrukken van ROM voor het monitoren van de behandeling en ook van het onderling vergelijken van de behandelresultaten met andere zorgaanbieders (spiegelen). Voor het monitoren zelf bestaan er geen juridische obstakels, voor het aanleveren van ROM-data ten behoeve van benchmarken echter wel. Zie ons bericht hierover in de nieuwsbrief van 19 oktober 2017.

 

Kwaliteitsinstituut

Voor een optimale doorontwikkeling van ROM hebben de veldpartijen enige tijd geleden besloten tot de inrichting van een kwaliteitsinstituut van en voor de ggz. Hierbij wordt nadrukkelijk ook gekeken naar goede voorbeelden uit de ziekenhuiszorg, waarbij onder regie van professionals en patiënt transparantie wordt geboden over de kwaliteit van zorg. Ook bij de inrichting van het nieuwe kwaliteitsinstituut in de ggz krijgen behandelaren en patiënten de regie. Alle partijen in de ggz committeren zich aan de afspraak dat een dergelijk kwaliteitsinstituut op 1 januari 2019 operationeel moet zijn. Belangrijk onderwerp zal daarbij ook zijn ROM-data ten behoeve zorginkoop en keuze-ondersteunende informatie ten behoeve van de patiënt. De inzet van de LVVP zal daarbij blijven dat een en ander juridisch en technisch zorgvuldig en ordentelijk moet worden geregeld. De professional mag nimmer het gevaar lopen op tuchtrechtelijke claims.

 

We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen!

Ook interessant

Kosten Geschillencommissie verhoogd met 21% btw

Eind 2017 heeft de Belastingdienst te kennen gegeven dat diensten van De Geschillencommissie per 1-1-2018 belast worden met 21% btw. Dat ...

Lees meer

Marcus Huibers wint Wim Trijsburgprijs voor Psychotherapie

Vrijdag 15 december ontving prof. dr. Marcus Huibers de Wim Trijsburgprijs voor psychotherapie. De prijs voor wetenschappers werd tijdens de Dag ...

Lees meer