Over de LVVP

Kamervragen over waarborgen privacy onder Jeugdwet

Kamervragen over waarborgen privacy onder Jeugdwet

04-02-2015 Print

Na de recente brief van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) aan de staatssecretaris van VWS en de minister van V&J hebben D66-Kamerleden Bergkamp en Berndsen-Jansen aan beide staatssecretarissen vragen gesteld over het waarborgen van privacy binnen de Jeugdwet. Het CBP gaf in zijn brief namelijk te kennen dat jeugdhulpverleners handelen in strijd met hun beroepsgeheim, indien zij gegevens over jeugdige ggz-cliënten doorgeven aan gemeenten zonder dat ze daarvoor toestemming hebben gevraagd aan de cliënt. De LVVP heeft bedenkingen bij aanpassing van de Jeugdwet op dit punt via de 'Veegwet'.

Hieronder alle vragen van de D66-politici: 

  • Kent u het artikel ‘Jeugdwet biedt kinderen onvoldoende privacy’?
  • Deelt u de mening dat labels die onnodig aan kinderen blijven ‘kleven’ bijzonder onwenselijk zijn? Deelt u de mening dat privacy een groot goed is en zeker voor jeugdigen beschermd dient te worden? Zo ja, hoe waarborgt u de privacy op dit moment?
  • Bent u ook van mening dat het bijzonder onwenselijk is dat ouders gedwongen worden gegevens te verstrekken – die zij liever niet openbaar zouden maken – om de rekening(en) vergoed te krijgen? Zo ja, op welke manier kan dit zo snel mogelijk opgelost worden? Zo nee, waarom niet?
  • Kunt u, naar aanleiding van de informatie in NRC Handelsblad, reageren in hoeverre de motie Bergkamp, die de regering oproept een privacy-impact-analyse uit te voeren en heldere afspraken te maken over de uitwisseling van gegevens, tot uitvoer is gebracht en of, en hoe, de willekeur hierdoor weggehaald wordt uit het systeem?
  • Kunt u aangeven of, en op welke termijn, er een actieplan ontwikkeld kan worden om de lacune in de wet op te vullen? Zo ja, op welke manier? Zo nee, waarom niet?
  • Bent u van plan, tegen de achtergrond van het gegeven dat diverse beroepsverenigingen en het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) zich uiten over de problematiek, dit samen met het veld op te pakken? Zo ja, op welke manier, en op welke termijn? Bent u bereid de VNG hierbij te betrekken? Zo nee, wilt u uw antwoord toelichten?
  • Kunt u toezeggen dat de vragen vóór het Algemeen overleg Decentralisatie Jeugdzorg voorzien op 22 april 2015 worden beantwoord?

 

Aanpassing Jeugdwet voor gegevensverstrekking aan gemeenten via Veegwet?

Zoals hierboven aangegeven moeten jeugdhulpverleners zich ingevolge de Jeugdwet houden aan hun geheimhoudingsplicht, terwijl zij tegelijkertijd gegevens over jeugdige ggz-cliënten moeten verstrekken aan de gemeente. Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) oordeelde eerder dat dit komt door een lacune in de Jeugdwet, waarin een bepaling over het doorbreken van de geheimhoudingsplicht ontbreekt. Om die reden -en in antwoord op de Kamervragen- heeft het ministerie van VWS onlangs de Veegwet VWS 2015 ingediend bij de Tweede Kamer.

Een van de belangrijkste punten in deze Veegwet is dat er een bepaling komt die mogelijk maakt dat jeugdhulpverleners gegevens mogen verstrekken aan de gemeente ten behoeve van de financiële afwikkeling en controle op de jeugdzorg en jeugd-ggz. De LVVP zal het wetsvoorstel kritisch bestuderen op de verhouding tot de bescherming van de privacy van patiënten. Immers, de door het CBP aangegeven lacune in de Jeugdwet kan dan wel worden opgevuld met deze nieuwe Veegwet, maar dit mag niet conflicteren met de Wet bescherming persoonsgegevens. Bovenal moeten er waarborgen komen die de privacy van het kind beschermen! Wij zullen de vaste commissie voor VWS van informatie voorzien ten behoeve van het algemeen overleg op 22 april a.s. over de Jeugdwet.

 

De geheimhoudingsplicht is overigens niet van toepassing op de verplichte verstrekking van (gepseudonimiseerde) gegevens aan het CBS in het kader van het vergaren van beleidsinformatie. Daarover hebben wij onze leden op 26 februari in een nieuwsflits reeds geïnformeerd.

Ook interessant

Aanpassing artikel 13 opnieuw ter discussie

Nu de senaat in december tegen aanpassing van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet heeft gestemd, komt het kabinet met een nieuw ...

Lees meer

LPGGz organiseert symposium Zelfmanagement en passende zorg

Bent u opzoek naar inspiratie en wilt u meedenken over passende zorg en zelfmanagement in de ggz? Kom dan op 27 ...

Lees meer