Over de LVVP

Knelpunten contractering 2014 vinden weinig gehoor

Knelpunten contractering 2014 vinden weinig gehoor

04-02-2014 Print

NVVP beraadt zich op vervolgstappen

De NVVP is ontevreden over de uitkomsten van het Platform signalen contractering onder leiding van VWS en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), waaraan naast  de NVVP de overige ggz-branchepartijen deelnemen. Het platform is in het leven geroepen om de meldingen door zorgaanbieders van knelpunten bij contractering  te bespreken en op te lossen. De door de NVVP ingebrachte knelpunten worden bevestigd door de resultaten van de quickscan die VWS voor de Kerst hield onder ggz-aanbieders, waaronder de leden van de NVVP. Omdat deze knelpunten in het platform niet of nauwelijks ter harte worden genomen, zoals te krappe omzetplafonds en irreële substitutie-eisen, wil de NVVP vervolgstappen zetten, bijvoorbeeld met een brief aan de Tweede Kamer.

De uitkomsten van de quickscan worden besproken in het Bestuurlijk Overleg van 21 januari, waar zowel de voorzitter als de directeur van de NVVP aanwezig zullen zijn. Ook in dat overleg zal besproken worden hoe om te gaan met de nog openstaande knelpunten.

Op 1 november stuurden GGZ Nederland, MEER GGZ, LVE, NVVP, NVvP, NIP en V&VN reeds een brief aan minister Schippers over de problemen die zij constateren rond de zorginkoop door zorgverzekeraars. Partijen wezen op de mogelijk grote consequenties voor de toegankelijkheid, kwaliteit en continuïteit van de zorg en dringen aan op actie. Een formele reactie op deze brief is niet ontvangen.

De NVVP is overigens alweer van start gegaan met de besprekingen met de diverse zorgverzekeraars over de contracten voor 2015.

Ook interessant

In ”™t kort

Beknopte info over de hoogte van het eigen risico van jongeren die in de loop van het kalenderjaar 18 jaar worden ...

Lees meer

Oproep Stichting Postacademische (G)GZ-opleidingen Amsterdam

Vacature hoofdopleider psychotherapie m/v 0,2 fte

Lees meer