Over de LVVP

Koepelorganisaties uiten hun zorgen over impact wetvoorstel Wtza

Koepelorganisaties uiten hun zorgen over impact wetvoorstel Wtza

04-12-2019 Print

Het zit al een tijd in de pijplijn: de vervanging van de Wet toelating zorginstellingen (Wtzi) door de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza). Onlangs heeft minister Bruins van VWS een derde nota van wijziging bij het wetsvoorstel Wtza ingediend bij de Tweede Kamer. Een aantal koepelorganisaties, waaronder de LVVP, onderschrijft het belang dat zorgaanbieders vanaf het begin in beeld zijn bij de Inspecties voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Samen met de andere koepelorganisaties maken wij ons echter grote zorgen over de impact van de uitvoering van het wetsvoorstel op zorgaanbieders in de eerstelijn en vrijgevestigde praktijken in de ggz. Wij voorzien onevenredig zware administratieve lasten en vrezen dat de beschikbare tijd voor patiëntenzorg flink onder druk komt te staan. Dit hebben we in gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer laten weten.

De koepelorganisatie verzoeken de Kamerleden om tijdens de behandeling van de Wtza oog te hebben voor de bijzondere aard van de eerstelijnszorg. In het bijzonder vragen zij aandacht voor de onderstaande punten:

  • Verhoog de grens voor de vergunningsplicht voor eerstelijnszorgaanbieders naar 50
  • Noodzaak uitbreiding doelgroep transparantie-eisen ontbreekt
  • Toename administratieve lasten door meldplicht onderaannemer buitenproportioneel
  • Wetsvoorstel staat lijnrecht tegenover (Ont)Regel de Zorg

Meer kunt u lezen in de gezamenlijke brief die de koepelorganisaties aan de Tweede Kamer stuurden.

Wat is de Wtza?
De Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) gaat de huidige Wtzi vervangen. Wie wil beginnen als zorgaanbieder, moet zich vóór het verlenen van zorg melden bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Dit kan via www.nieuwezorgaanbieders.nl. De zorgaanbieder zal gevraagd worden gegevens te verstrekken bijvoorbeeld over de voorgenomen startdatum, de vormen van zorg die verleend zullen worden en of er een klachtregeling aanwezig is. Deze verplichting gaat gelden voor alle nieuwe zorgaanbieders die vallen onder de Wet kwaliteit, klachten en geschillen gezondheidszorg (Wkkgz). De Inspectie voor de Gezondheidszorg kan zo beter beoordelen of er voldoende waarborgen aanwezig zijn dat een zorgaanbieder in staat zal zijn goede zorg aan te bieden en zal kunnen voldoen aan andere wettelijke eisen. Daarnaast wordt de bestaande vergunningsprocedure voor bepaalde zorginstellingen vernieuwd. De technische wijzigingen die nodig zijn worden geregeld in een aparte aanpassingswet.

Wat is de Wtzi?
Zorginstellingen hebben een toelating nodig wanneer zij zorg willen aanbieden die op grond van de Zorgverzekeringswet of Wet langdurige zorg (WLZ) voor vergoeding in aanmerking komt. De Wet toelating zorginstellingen (WTZi) regelt deze toelatingen, stelt regels over goed bestuur en bepaalt daarnaast in welke gevallen winst uitgekeerd mag worden. Met een WTZi erkenning valt de zorginstelling onder toezicht van IGZ, ook moet er jaarlijks verantwoording worden afgelegd.
Nieuwe zorgaanbieders die een WTZi-erkenning willen aanvragen kunnen dit doen via www.nieuwezorgaanbieders.nl.

Ook interessant

Controleer of de afsluitreden op uw facturen vermeld staat

UPDATE 15-10-20 – INMIDDELS HEEFT VGZ AANGEGEVEN HIER NIET MEER OP TE CONTROLEREN Een aantal van u heeft in de ...

Lees meer

Terugblik symposium ‘Opleiden in samenwerkingsverband’ van TOP opleidingsplaatsen

Graag attenderen we u op de onlangs verschenen special van de nieuwsbrief van TOP opleidingsplaatsen. De nieuwsbrief bevat een terugblik ...

Lees meer