Over de LVVP

Kwaliteitsnorm tolkgebruik: hulp bij keuze voor professionele tolk

Kwaliteitsnorm tolkgebruik: hulp bij keuze voor professionele tolk

04-02-2014 Print

Nivel gaat gevolgen van ontbreken tolk onderzoeken

Verantwoorde zorg vereist soms de inzet van een professionele tolk. Er zijn ook situaties waarbij een informele tolk, zoals een familielid of een buurvrouw, volstaat. Van zorgverleners wordt verwacht dat zij kunnen inschatten in welke situaties een tolk nodig is en of dit een professionele, of een informele tolk kan zijn. Gebruik van een beoordelingsschema helpt bij het maken van deze keuze. De onlangs gepubliceerde Kwaliteitsnorm tolkgebruik is opgesteld door diverse zorgpartijen en patiënten- en cliëntenorganisaties.

Om patiënten goed te kunnen behandelen is het cruciaal dat een zorgverlener en patiënt elkaar goed begrijpen. Als een zorgverlener een anderstalige patiënt tegenover zich heeft, zal hij inschatten of de taalbarrière het verlenen van adequate zorg in de weg staat. Zo ja, dan schakelt de zorgverlener een tolk in. Dat kan een informele tolk zijn, maar soms is de inzet van een professionele tolk noodzakelijk om verantwoorde zorg te kunnen bieden.

Bij het maken van deze keuze spelen allerlei afwegingen een rol. Het hangt af van het werkveld, de omstandigheden en van de zorgvraag. En natuurlijk van de wens van de patiënt. Wil die zelf iemand meenemen om te tolken en is deze persoon voldoende in staat om de klachten van de patiënt te verwoorden? De kwaliteitsnorm brengt dit soort afwegingen in kaart aan de hand van een aantal praktische vragen. Dit helpt zorgverleners om gepast en doelmatig met tolkeninzet om te gaan. De betrokken organisaties zullen zich de komende tijd inzetten voor de implementatie van deze kwaliteitsnorm onder de beroepsbeoefenaars en patiënten.

Op 1 januari 2012 schafte minister Schippers de financiering voor de tolkendienst af. Zorgorganisaties vrezen dat dit de kwaliteit van de zorg negatief beïnvloedt. Het Nivel is gevraagd een offerte uit te brengen om te onderzoeken in welke situaties het noodzakelijk is om professionele tolken bij zorg aan anderstaligen in te zetten en wat de gevolgen zijn als er geen tolk wordt ingezet.

De kwaliteitsnorm is op initiatief van Pharos opgesteld door KNMG, KNOV, LHV, NHG, NIP, NPCF, NVvP.

Ook interessant

In ”™t kort

Beknopte info over de hoogte van het eigen risico van jongeren die in de loop van het kalenderjaar 18 jaar worden ...

Lees meer

Oproep Stichting Postacademische (G)GZ-opleidingen Amsterdam

Vacature hoofdopleider psychotherapie m/v 0,2 fte

Lees meer