Over de LVVP

Let op: aanlevering van minimale dataset aan DIS is verplicht

Let op: aanlevering van minimale dataset aan DIS is verplicht

04-02-2014 Print

Zorgaanbieders in de geestelijke gezondheidszorg zijn op grond van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) verplicht om gegevens aan te leveren aan het landelijke DBC-informatiesysteem (DIS). DIS ontvangt en beheert alle informatie over behandelingen in de ggz:de minimale dataset voor DIS en SBG en het LVE-codeboek.

Het DIS bevat gegevens uit de basisregistratie van zorgaanbieders in de gb-ggz en g-ggz over wat zij aan zorg geleverd en gedeclareerd hebben. De Nederlandse zorgaanbieders zijn eigenaar van de data. DIS zorgt voor een veilig beheer en verzorgt wettelijke data-uitleveringen aan een vijftal publieke afnemers: het ministerie van VWS, de NZa, Zorginstituut Nederland, het CBS en DBC-Onderhoud. Klik hier voor informatie over de uitvoering van welke wettelijke taken deze organisaties de data gebruiken.

 

Vanaf 2014 moeten dus zowel zorgaanbieders in de gb-ggz als in de g-ggz gegevens aanleveren volgens de richtlijnen van de gegevensaanleverstandaard (GA) zoals het DBC-Informatiesysteem (DIS) die publiceert. In de gegevensaanleverstandaard zijn verschillende datasets verwerkt: de minimale dataset voor DIS, de minimale dataset voor SBG (ROM) en, voor de gb-ggz, ook die voor het LVE-codeboek (alleen van toepassing voor eerstelijnspsychologen). De ROM-gegevens voor SBG staan deels in uw epd en deels in uw ROM-software. De ROM-gegevens uit uw epd worden al naar DIS meegestuurd samen met de DIS-data. Dit geldt niet voor de ROM-data in de LVVP ROM-portal. DIS slaat momenteel zowel de ROM-gegevens als de LVE-codeboekgegevens uitsluitend op; er wordt niets met deze gegevens gedaan.

Als u zich nog niet hebt aangemeld bij DIS, dan dient u dit alsnog te doen. Meer informatie kunt u hier vinden.

Blijf ROM’en!

Ook de komende maanden is het niet mogelijk om ROM-data aan te leveren aan de Stichting Benchmark GGZ (SBG). Het is voor vrijgevestigden niet mogelijk om de gegevens rechtstreeks aan SBG aan te leveren. Het is tot op heden nog niet duidelijk of dit via DIS of een andere partij geregeld gaat worden. Naar verwachting zal de aanlevering pas medio 2015 mogelijk zijn.
 

ROM-plicht
Ondanks dat het nog steeds niet mogelijk is om de ROM-data aan te leveren, ontslaat u dit niet van de verplichting om te ROM’en. Indien u nog niet bent begonnen, raden wij u sterk aan om daar direct mee te starten en te proberen de afspraken met uw zorgverzekeraar na te komen. Het afgesproken responsepercentage is in 2014 15% en in 2015 25%.
 

Wat u moet weten om goed te ROM’en
Er zijn verschillende zaken die u nu al geregeld kunt hebben om te voldoen aan uw verplichting om te ROM’en. De ROM-data kunnen namelijk alleen digitaal via een geschikt sofwarepakket aangeleverd worden bij SBG. U kunt de vragenlijsten op papier afnemen, maar deze dienen wel via een softwarepakket aangeleverd te worden.

Als zorgaanbieder dient u te beschikken over een softwarepakket (epd met ROM-module of epd en ROM, zoals de LVVP ROM-portal) dat voldoet aan de richtlijnen van de gegevensaanleverstandaard (GA) zoals het DBC-Informatiesysteem (DIS) die publiceert en waarbij u rekening houdt met de aanlevereisen voor de SBG. Er is een gegevensaanleverstandaard voor de gb-ggz en een voor de g-ggz (DBC’s).
Als zorgaanbieder dient u alle data die u verzamelt periodiek aan te leveren bij DBC-Onderhoud (DIS). Het is echter noodzakelijk dat u zich bij DIS aanmeldt om dit mogelijk te maken. Het is mogelijk zowel gegevens van de gb-ggz als de g-ggz bij DIS aan te leveren. Als u dit nog niet hebt gedaan, dient u zich kenbaar te maken bij DIS.
Het is noodzakelijk om ook een overeenkomst met SBG af te sluiten, anders mag deze stichting uw data niet ontvangen en verwerken. Deze overeenkomst moet nog in samenwerking met de beroepsverenigingen verder worden uitgewerkt. U kunt zich wel al aanmelden op de website van SBG, zodat u op de hoogte wordt gehouden van de stand van zaken.
Kies een of meerdere vragenlijsten die u gaat afnemen bij uw cliënten als ROM.  Alle leden die via de LVVP ROM-portal (momenteel nog de NVVP en LVE ROM-portal) ROM’en dienen ten minste de OQ45,  Core34, SCL90 óf de BSI te gebruiken bij volwassenen en bij kinderen en jeugdigen de S-PSY, CBCL óf de SDQ. Daarnaast staat het u vrij een of meerdere andere vragenlijsten te gebruiken.
Kies de momenten waarop u een vragenlijst afneemt. Voor het aanleveren aan SBG dient er van elke cliënt een begin- en eindmeting aanwezig te zijn. Voor de gb-ggz neemt u dus bij aanvang van het zorgproduct en rond de afsluiting van het zorgproduct een vragenlijst af. Voor de g-ggz neemt u bij aanvang van de initiële DBC een vragenlijst af. Als u de DBC na een jaar (of eerder) afsluit, neemt u aan het einde van de DBC weer een vragenlijst af. Als u na een jaar een vervolg-DBC opent, dan neemt u een vragenlijst af (= tussenmeting) aan het einde van het DBC-jaar. Dit blijft u aan het einde van elk DBC-jaar herhalen totdat u de DBC helemaal afsluit. Als LVVP adviseren we onze leden om elke 3 maanden een meting uit te voeren.

Ook interessant

In ”™t kort

Beknopte info over de hoogte van het eigen risico van jongeren die in de loop van het kalenderjaar 18 jaar worden ...

Lees meer

Oproep Stichting Postacademische (G)GZ-opleidingen Amsterdam

Vacature hoofdopleider psychotherapie m/v 0,2 fte

Lees meer