Over de LVVP

LHV en NHG overleggen met ZN over verwijzing naar ggz

LHV en NHG overleggen met ZN over verwijzing naar ggz

04-02-2014 Print

Nader overleg over betere aansluiting verwijsmodel

Vanwege de wens van zorgverzekeraars om huisartsen te faciliteren bij het verwijzen naar de ggz, heeft afgelopen week overleg plaatsgehad tussen vertegenwoordigers van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) over de verwijzing van patiënten naar de ggz. NHG en LHV hebben aangegeven dat de screenings- of triageinstrumenten die nu de ronde doen niet wetenschappelijk zijn onderbouwd en daarom niet gebruikt zullen worden door huisartsen. Wel onderschrijft de beroepsgroep het belang van een goede verwijsbrief. Partijen gaan binnenkort verder in overleg om te komen tot een zo mogelijk betere aansluiting van het HHM-verwijsmodel op de dagelijkse praktijk van de huisarts.

De drie partijen kunnen zich vinden in het streven de patiënt met psychische problemen tijdig en op de juiste plek te behandelen. Dat kan binnen de huisartsenzorg zijn, in de generalistische basis-ggz of in de gespecialiseerde ggz. Huisartsen hebben daarin als poortwachter een belangrijke rol. De huisarts maakt, steeds vaker met ondersteuning van een POH-GGZ, de inschatting van de aard en ernst van de psychische klachten en adviseert de patiënt over het vervolgtraject, op basis van de NHG-Standaarden. Het verwijsmodel dat is ontwikkeld door bureau HHM in opdracht van het ministerie van VWS kan hierbij behulpzaam zijn. In een volgend overleg bekijken de drie partijen of er een goede aansluiting mogelijk is van dit model op de werkwijze van de huisarts.

 

Daarnaast wordt door het NHG in opdracht van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ het komende jaar landelijke samenwerkingsafspraken tussen huisartsenzorg, generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz ontwikkeld. De LHV is hier ook bij betrokken. Daarbij wordt overeenstemming bereikt over criteria en inhoud voor consultatie, verwijzing en terugverwijzing, over taakafbakening, verantwoordelijkheidsverdeling en monitoring bij gedeelde zorg.

Ook interessant

In ”™t kort

Beknopte info over de hoogte van het eigen risico van jongeren die in de loop van het kalenderjaar 18 jaar worden ...

Lees meer

Oproep Stichting Postacademische (G)GZ-opleidingen Amsterdam

Vacature hoofdopleider psychotherapie m/v 0,2 fte

Lees meer