Over de LVVP

LVVP-analyse zorginkoopbeleid Zilveren Kruis

LVVP-analyse zorginkoopbeleid Zilveren Kruis

04-02-2016 Print

Analyse en commentaar

 

Afbakening
Zilveren Kruis stelt aanvullende eisen op de afbakening vrijgevestigde of instelling, terwijl hierover in het kwaliteitsstatuut duidelijke criteria zijn opgenomen. Het kwaliteitsstatuut, dat een wettelijke basis heeft, bevat heldere criteria over de afbakening van een vrijgevestigde of een instelling. Ook hierover zien wij aanvullende eisen terug in het inkoopbeleid van Zilveren Kruis waar het gaat om vrijgevestigden werkzaam in een groepspraktijk. Dit leidt direct tot een fors uitvoeringsprobleem voor deze groep vrijgevestigden: behandelaren uit een groepspraktijk die voldoen aan de eisen van sectie II uit het kwaliteitsstatuut zijn vrijgevestigde zorgverleners en zullen zich als zodanig laten registreren. Zilveren Kruis biedt deze zorgverleners echter geen vrijgevestigdencontract, maar een instellingscontract. Zilveren Kruis sluit daarmee niet aan bij de criteria van het kwaliteitsstatuut. Immers, een zorgaanbieder kan maximaal over één kwaliteitsstatuut beschikken.
 

Honorering op basistarief
Zilveren Kruis beloont de visitatie van de LVVP. De LVVP waardeert deze erkenning door Zilveren Kruis.
Zorgwekkend vindt de LVVP dat Zilveren Kruis opnieuw het Keurmerk Basis GGZ stimuleert door deelname aan dit Keurmerk te honoreren. De LVVP is geen voorstander van een dergelijk keurmerk, omdat het niets toevoegt aan het kwaliteitsbeleid van de LVVP en de landelijke initiatieven zoals zorgstandaarden, richtlijnen en het kwaliteitsstatuut. Weer een nieuw keurmerk beschouwen wij als windowdressing en het leidt tot nog meer administratieve lasten. VGZ kiest voor een commercieel privaat initiatief dat in wezen een voortzetting is van Mirro, waarin ggz-instellingen en hun vooruitgeschoven posten (denk bijvoorbeeld aan Parnassia, Psy Q en Indigo) hun stempel op de ggz willen drukken. De LVVP garandeert als vereniging kwaliteit door visitatie op basis van een veelheid aan kwaliteitscriteria, sturen op functioneren i.s.m. de IGZ, een ROM-portal, een jarenlange traditie in transparantie met behulp van het LVE-codeboek, BIG- en andere (her)registraties, interne scholing/intervisie, e-health, centrale klachtenafhandeling en dergelijke. Ook staat het keurmerk naar de mening van de LVVP voor geprotocolleerde zorg en beperkte screeningsinstrumenten. Maatwerk is daarmee uitgesloten. Bovendien wordt het Kwaliteitsstatuut leidend per 1 januari 2017. De kwaliteitsafspraken die hierin geregeld zijn, horen voor alle partijen bindend te zijn.
De LVVP is niet voornemens het eigen kwaliteitsbeleid aan het keurmerk aan te bieden. Wij hebben deze immers zelf ontwikkeld. Bovendien zouden wij het niet integer vinden dat het keurmerk ons kwaliteitsbeleid als ‘onafhankelijk’ op de markt zou brengen en er ook een fee voor zou vragen. Daarenboven leidt het keurmerk tot extra administratieve handelingen. De eisen van de LVVP en het kwaliteitsstatuut zijn zodanig hoog dat deze het keurmerk overstijgen.

De LVVP heeft besloten om de ACM te vragen de uitgangspunten en het beleid van het Keurmerk Basis GGZ tegen het licht te houden van de mededinging, eerlijke concurrentie en bescherming van de  consumentenbelangen.

Nieuwe aanbieders
Zilveren Kruis volhardt in het weigeren van nieuwe aanbieders in regio’s die volgens Zilveren Kruis al  voldoende zijn gedekt met zorgaanbieders. De LVVP pleit voor een beleid op basis van kwaliteit waar het gaat om toegang op de markt, in plaats van een beleid dat gebaseerd is op postcodes.

Module depressie

Zilveren Kruis hanteert per 2017 een module depressie. Het wordt niet duidelijk wat de criteria zijn om in aanmerking te komen voor deelname aan deze module. In het inkoopbeleid lezen we dat potentiële zorgaanbieders door Zilveren Kruis worden benaderd. Men kan zich als zorgaanbieder niet aanmelden. De LVVP vindt het beleid niet transparant. Bovendien lijkt het erop dat er geen sprake is van een gelijk speelveld. De LVVP gaat dit onderwerp dan ook nader bespreken met Zilveren Kruis.
 

Ten slotte: vooralsnog bevat het inkoopbeleid van Zilveren Kruis weinig veranderingen ten opzichte van het 2016-inkoopbeleid. Het inkoopbeleid van Zilveren Kruis zal naar verwachting in de komende maanden specifieker worden. Dan zal onder andere ook de tarifering bekend worden gemaakt.

Ook interessant

Contractering 2017 op basis van leveringsvoorwaarden LVVP

Geïnspireerd op de huisartsenactie ‘Het roer moet om!’ riepen we onze leden afgelopen najaar op om ...

Lees meer

Zorgverzekeraars informeren consumenten onvoldoende

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft onderzoek laten doen naar de informatie die zorgverzekeraars telefonischaan consumenten geven. De meeste zorgverzekeraars voldoen ...

Lees meer