Over de LVVP

LVVP in gesprek met zorgverzekeraars over contractering

LVVP in gesprek met zorgverzekeraars over contractering

04-02-2016 Print

Zoals bekend, is de LVVP volop in gesprek met de zorgverzekeraars over zorginkoop en zorgcontractering. Deze week was dat VGZ, binnenkort zijn dat Zilveren Kruis, Menzis en De Friesland. Belangrijke onderwerpen daarbij zijn met name de knelpunten die we eerder in onze special hebben beschreven. We leggen wederom onze leveringsvoorwaarden op tafel, die zijn gebaseerd op alle vigerende wet- en regelgeving, als ook het kwaliteitsstatuut en de LVVP-kwaliteitscriteria die worden getoetst via de voor leden verplichte praktijkvisitatie. We hebben minister Schippers dringend gevraagd maatregelen te nemen tegen de forse en onnodige administratieve belasting, die vooral de grote zorgverzekeraars in hun zorginkoopbeleid creëren.

Tot op heden hanteren de grote zorgverzekeraars de leveringsvoorwaarden niet als uitgangspunt voor hun inkoopbeleid. Wij vinden dat een gemiste kans, omdat de in de leveringsvoorwaarden verwerkte kwaliteitspunten door de beroepsgroep zelf tot stand zijn gekomen en daarmee een goed uitgangspunt vormen voor een contract. In het inkoopbeleid van de kleine zorgverzekeraars zien we onze leveringsvoorwaarden overigens wel terug; zij hanteren een transparant en eenvoudig inkoopbeleid. Zodra de contractvoorwaarden duidelijk in beeld zijn, zullen wij deze onderbrengen in een vergelijkend overzicht dat we evenals andere jaren publiceren op Mijn LVVP.

 

Reactie van minister Schippers op onze brief over toename administratieve lasten

De minister reageerde op 20 mei op de brief die wij haar op 4 mei stuurden over de toename van de administratieve lasten als gevolg van het zorginkoopbeleid 2017 van met name de grote zorgverzekeraars. Zij geeft aan het van belang te vinden dat overbodige administratieve lasten worden weggenomen ten behoeve van de kwaliteit van de zorg voor de patiënt, het werkplezier van de professional en de doelmatigheid van de zorg. Om die reden ondersteunt zij het bovengenoemde traject van ZN. Zij schrijft dat in de werkgroep ‘terugdringing administratieve lasten vrijgevestigden ggz’, waarin de LVVP participeert, is afgesproken om de kwaliteitseisen in het kwaliteitsstatuut, die van de beroepsgroepen en die van de verzekeraars naast elkaar te leggen om te bezien welke zouden kunnen verdwijnen. En dat het aan de ggz-sector is om te zorgen voor een modelkwaliteitsstatuut en zorgstandaarden die concrete normen bevatten. ‘Naarmate meer concrete veldnormen beschikbaar zijn, zullen zorgverzekeraars meer normen uniform gaan hanteren’, aldus de minister. U kunt de brief van de minister hier lezen.   

Ook interessant

Contractering 2017 op basis van leveringsvoorwaarden LVVP

Geïnspireerd op de huisartsenactie ‘Het roer moet om!’ riepen we onze leden afgelopen najaar op om ...

Lees meer

Zorgverzekeraars informeren consumenten onvoldoende

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft onderzoek laten doen naar de informatie die zorgverzekeraars telefonischaan consumenten geven. De meeste zorgverzekeraars voldoen ...

Lees meer