Over de LVVP

LVVP nauw betrokken bij terugdringing administratieve lasten

LVVP nauw betrokken bij terugdringing administratieve lasten

04-02-2016 Print

Minister Schippers geeft grote prioriteit aan het terugdringen van de administratieve lasten in de Nederlandse gezondheidzorg. Om die reden is er een ggz-werkgroep actief waarin -naast de LVVP- veldpartijen participeren zoals ZN, GGZ Nederland, LPGGz, NVvP en NIP. Deze werkgroep heeft vorig jaar onderzoeksbureau Arteria de opdracht gegeven om te onderzoeken of er correct gedeclareerd wordt en zo niet wat hiervan de oorzaak is. Dit onderzoek is uitgevoerd onder vrijgevestigde ggz-professionals. LVVP-leden hebben hieraan meegewerkt, waarvoor wij hen zeer erkentelijk zijn.

Uit het onderzoek van Arteria blijkt dat slechts 3% van de declaraties van vrijgevestigde ggz-aanbieders wordt afgekeurd. Overigens ligt het percentage in instellingen ook rond de 3%. Een andere constatering uit het onderzoek is dat een afgekeurde declaratie leidt tot een zeer hoge administratieve lastendruk. Het gaat dan concreet om haperende ict, retourinformatie vanuit Vecozo, declaraties van ongecontracteerde zorg, een onjuiste verwijzing en de verschillende contracteisen van zorgverzekeraars.

 

Sinds eind vorig jaar worden deze onderwerpen door subwerkgroepen geanalyseerd, wordt gezamenlijk naar een oplossing gezocht en wordt deze gerealiseerd. Dit alles met als uiteindelijk doel zowel de kans op correct declareren te vergroten als de administratieve lastendruk te verminderen. De subwerkgroep die de verschillende contracteisen van zorgverzekeraars oppakt, moet nog van start gaan. De LVVP heeft VWS verzocht hier regie op te voeren in plaats van de regievoering bij het veld neer te leggen. We zijn namelijk van mening dat onafhankelijke regievoering op dit onderwerp de kans op succes vergroot. 
 

De LVVP participeert in alle andere subwerkgroepen (declareren ongecontracteerde zorg, verbeteren ict, retourinfo, verwijzing). In de werkgroep ‘declareren ongecontracteerde zorg’ participeert naast de LVVP ook een LVVP-lid van de stichting Zorg voor kwaliteit, een groep vrijgevestigden die contractvrij werkt. Daarnaast is de LVVP trekker van de subwerkgroep ‘verbeteren ict’. De LVVP heeft een subsidie van VWS ontvangen waarmee we een onderzoeksbureau kunnen inschakelen om de praktijksoftware van vrijgevestigde ggz-professionals te verbeteren. Daarvoor vindt binnenkort een eerste bijeenkomst plaats met een aantal softwareleveranciers en leden van de LVVP, waarin een inventarisatie plaatsvindt van de knelpunten en mogelijke oplossingen. Vervolgens zal bekeken worden welke verbeteringen op korte, middellange en lange termijn gerealiseerd kunnen worden.

 

De LVVP is blij dat minister Schippers de terugdringing van administratieve lasten voortvarend oppakt. De LVVP trekt al jaren aan de bel over de administratieve lastendruk, die elk jaar opnieuw toeneemt. De LVVP hoopt dan ook van harte dat er voldoende draagvlak is in het veld, zodat de lasten daadwerkelijk afnemen. LVVP-voorzitter Arnoud van Buuren heeft dit recentelijk aan de minister gemeld in een bestuurlijk overleg over dit onderwerp.

Forse lastendruk jeugd-ggz

Overigens ligt de focus van de genoemde werkgroepen op de ggz die ten laste komt van de Zvw. De administratieve lastendruk van vrijgevestigden in het kader van de Jeugdwet is zeer fors. Daarvoor heeft de LVVP recentelijk aandacht gevraagd tijdens een overleg onder leiding van de VNG. De LVVP zal hierover ook nog een brief sturen naar de VNG.

Ook interessant

Contractering 2017 op basis van leveringsvoorwaarden LVVP

Geïnspireerd op de huisartsenactie ‘Het roer moet om!’ riepen we onze leden afgelopen najaar op om ...

Lees meer

Zorgverzekeraars informeren consumenten onvoldoende

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft onderzoek laten doen naar de informatie die zorgverzekeraars telefonischaan consumenten geven. De meeste zorgverzekeraars voldoen ...

Lees meer