Over de LVVP

LVVP ondertekent statement over gebruik zorgstandaarden ggz in de praktijk

LVVP ondertekent statement over gebruik zorgstandaarden ggz in de praktijk

03-07-2019 Print

Vorige week zijn de 35 zorgstandaarden ggz opnieuw ingediend bij Zorginstituut Nederland voor opname in het Register. Dit keer vergezeld van een implementatieplan en waar nodig een uitvoerbaarheidsanalyse. Een helder kader voor het gebruik van de zorgstandaarden ontbreekt echter nog steeds. Reden voor een aantal partijen, waaronder de LVVP, om een statement uit te brengen waarin de functie van de zorgstandaarden zoals zij deze voor ogen hebben, nader wordt geduid. Samen zetten zij zich in voor een verantwoord gebruik en implementatie van de standaarden.

De tekst van het statement is als volgt.

“Kwaliteitsstandaarden als kader
Kwaliteitsstandaarden zijn een belangrijk instrument bij het continue verbeteren van de kwaliteit van zorg. Voorwaarde is wel dat deze op een juiste wijze worden gebruikt en geïmplementeerd. Zorgaanbieders en professionals hanteren de kwaliteitsstandaarden als kader waarbinnen zij de zorg organiseren en inhoud geven. De vraag en de zorgzwaarte van de patiënt en het proces van shared decision making zijn bepalend voor de insteek van de behandeling. De zorgprofessional maakt keuzes in het behandel- en begeleidingsrepertoire, passend bij en in samenspraak met de patiënt en binnen de mogelijkheden die de zorgorganisatie heeft. Alleen deze werkwijze leidt tot doelmatige en passende zorg en is transparant voor de patiënt en zijn omgeving. Een kwaliteitsstandaard biedt daarmee een belangrijke richting voor goede zorg en geeft geen minimale of maximale zorg aan.

Kwaliteitsstandaarden in de praktijk
In de uitvoering evalueren, reflecteren en verbeteren we stap voor stap de organisatie en inhoud van de zorg. Hiervoor richten we een kwaliteitscyclus in waarbij zorgverleners onderling met elkaar in gesprek gaan over hoe ze de kwaliteitsstandaarden in de praktijk gebruiken. Doel van de gesprekken is om van elkaar te leren over hoe je kwaliteitsstandaarden in de dagelijkse praktijk toepast. We zorgen ervoor dat de gesprekken over het gebruik van kwaliteitsstandaarden met een bepaalde frequentie plaatsvinden.

Blijk van vertrouwen
Deze werkwijze gaat uit van vertrouwen en goede samenwerking en sluit aan bij de afspraken die zijn gemaakt in de taskforce gepast gebruik en bij het rapport van de Raad Volksgezondheid en Samenleving “Blijk van vertrouwen, anders verantwoorden voor goede zorg”. Dit betekent verantwoording op initiatief van zorgaanbieders en zorgprofessionals, ingebed in de praktijk, op basis van dialoog en als onderdeel van een leerproces. Dit betekent géén controles op basis van de kwaliteitsstandaarden door zorgverzekeraars op individueel patiëntniveau. De kwaliteitsstandaarden zijn niet geschikt en niet bedoeld als normatieve basis voor het vaststellen van doelmatigheid en rechtmatigheid.

Randvoorwaarden voor implementatie
Gezamenlijk staan wij voor een goede inbedding en implementatie en dat vraagt ruimte om te leren en te verbeteren, maar ook aandacht voor de benodigde randvoorwaarden om de grote hoeveelheid aan standaarden te kunnen implementeren. De mogelijkheden van zorgaanbieders zijn hierbij sterk afhankelijk van de arbeidsmarkt en de financiële kaders.”

Tot zover de tekst van het statement.

LVVP autoriseert zorgstandaarden niet
De LVVP maakt zich al jarenlang sterk voor afspraken omtrent het gebruik van zorgstandaarden. Wij zijn verheugd dat we met andere partijen een statement hierover hebben kunnen opstellen. Maar nog veel belangrijker is dat deze afspraken onderdeel worden van de zorgstandaard. Alleen op deze manier kunnen we waarborgen dat de zorgstandaarden in de praktijk op de juiste manier gebruikt gaan worden en niet gaan fungeren als afrekeninstrument. De patiënt is hiermee namelijk geenszins gediend.

Ook interessant

Save the date: ledenvergadering op woensdagmiddag 20 november 2019

De volgende alv vindt plaats op woensdag 20 november 2019. Dit keer is gekozen voor de middag, mede omdat een aantal leden ...

Lees meer

Merkbaarheidsscan: VWS-onderzoek naar administratieve lasten

Tegen welke administratieve knelpunten loopt u aan in uw dagelijks werk? En hebt u al gemerkt dat de regeldruk minder ...

Lees meer