Over de LVVP

LVVP verzoekt ACM om doorlichten van marktvervalsende afspraken

LVVP verzoekt ACM om doorlichten van marktvervalsende afspraken

04-02-2016 Print

De LVVP heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) gevraagd de exclusieve afspraken die zorgverzekeraars Zilveren Kruis, CZ en VGZ hebben gemaakt met Keurmerk Basis GGZ (KiBG) tegen het licht te houden van de mededinging, eerlijke concurrentie en bescherming van de  consumentenbelangen. Ook hebben wij de ACM gevraagd kritisch te kijken naar de werkwijze van ketenorganisaties als Vicino, die in het VGZ-inkoopbeleid worden gestimuleerd en gehonoreerd. Naar onze mening veroorzaken deze organisaties een ongelijke toegang tot de markt. U kunt onze brief hier lezen.

KiBG
Zorgverzekeraars Zilveren Kruis, CZ en VGZ hebben in het contract opgenomen dat zij deelname aan het keurmerk van de stichting KiBG honoreren. Dit baart de LVVP zorgen, omdat zorgverzekeraars hiermee een exclusiviteit creëren van een commerciële partij als het KiBG. KiBG stelt negen kwaliteitsnormen centraal die tezamen het keurmerk vormen. Zorgaanbieders die een contract afsluiten met KiBG betalen een fee. Zij moeten dan voldoen aan de gestelde normen. Vervolgens ontvangen deze zorgaanbieders via het contract met de zorgverzekeraar een opslag van ongeveer 10% op het basistarief. Echter, aanbieders voldoen vaak al aantoonbaar aan deze normen. Een contract met KiBG is een eis die lastenverzwarend is voor de zorgaanbieder en die bovendien leidt tot hogere kosten. In de brief aan ACM maken wij inzichtelijk dat deze exclusiviteit marktverstorend werkt.
De LVVP heeft de negen normen van KiBG geanalyseerd en vergeleken met de eisen zoals die zijn gesteld in de LVVP-kwaliteitscriteria en in het kwaliteitsstatuut dat per 1 januari 2017 geldt voor de ggz-sector. Uit onze analyse in de bijlage van onze brief blijkt dat de normen 1 tot en met 7 volledig overlappen met de eisen die al zijn vastgelegd in het kwaliteitsstatuut en de LVVP-kwaliteitscriteria.
Kortom, de LVVP verzoekt de ACM om de eis van de betreffende zorgverzekeraars (VGZ, CZ en Zilveren Kruis) kritisch te bekijken vanuit haar taak als toezichthouder op de mededinging. Samenvattend gaat het om de volgende vraag: Is het toegestaan dat zorgverzekeraars exclusief een verbintenis aangaan met een commerciële partij als het KiBG, waardoor aanbieders gedwongen worden met deze commerciële partij een contract te sluiten tegen een fee om in aanmerking te kunnen komen voor een tariefopslag van wel zo’n 10%. Wetende dat ook op een andere manier kan worden aangetoond dat aan dezelfde eisen is voldaan.

 

Op basis van huisartsenbekostiging gefinancierde ketenorganisaties
Zorgverzekeraar VGZ stimuleert en honoreert de werkwijze van ketenorganisaties die naar onze mening een ongelijke toegang tot de markt veroorzaken. Wij verzoeken de ACM te toetsen of deze organisaties de toegang tot de zorg belemmeren. Het gaat om organisaties zoals Vicino, Zorroo, Pozob en Provico. Deze organisaties worden immers gefinancierd op basis van huisartsenbekostiging. Patiënten, die door psychologen en psychotherapeuten worden behandeld die zijn aangesloten bij een van deze organisaties, betalen geen eigen risico. Dit gegeven verstoort de markt. Er is dan geen sprake van gelijke toegang. Patiënten van professionals die niet zijn aangesloten bij een van deze organisaties betalen immers wel een eigen risico. Daarnaast blijven zorgaanbieders, die geen contract aangaan op de voorwaarden van de ketenorganisatie, verstoken van verwijzingen, temeer daar de organisatie vrijwel een monopoliepositie inneemt. Dit leidt bovendien tot onderbehandeling van patiënten, omdat in de ketenorganisatie vooral poh’s-ggz en professionals uit de gb-ggz aangesloten zijn. Maar wat de markt met name verstoort, is dat deze praktijkondersteuners, die veelal zijn gedetacheerd vanuit de instellingen, in de regel weer terugverwijzen naar deze instelling, indien de zorg opgeschaald dient te worden. Hiermee wordt het voor vrijgevestigden die niet zijn aangesloten bij deze ketenorganisaties onmogelijk gemaakt om nog entree te hebben tot deze markt. Immers, in de ggz kan men alleen maar behandelen op verwijzing van de huisarts. Naast het feit dat deze verstoring van de markt de belangen van vrijgevestigden schaadt, is het ook zo dat patiënten feitelijk geen vrije artsenkeuze hebben. Dit is contraire aan de Zorgverzekeringswet.

Wij gaan graag over bovenstaande genoemde onderwerpen het gesprek met de ACM aan. Tevens hebben wij gevraagd om een zo spoedig mogelijke toetsing van het beleid van de zorgverzekeraars VGZ, CZ en Zilveren Kruis en dat van de genoemde ketenorganisaties aan de Mededingingswet.

 

Wordt vervolgd!

Ook interessant

Contractering 2017 op basis van leveringsvoorwaarden LVVP

Geïnspireerd op de huisartsenactie ‘Het roer moet om!’ riepen we onze leden afgelopen najaar op om ...

Lees meer

Zorgverzekeraars informeren consumenten onvoldoende

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft onderzoek laten doen naar de informatie die zorgverzekeraars telefonischaan consumenten geven. De meeste zorgverzekeraars voldoen ...

Lees meer