Over de LVVP

LVVP werkt aan overzicht inkoopbeleid zorgverzekeraars 2016

LVVP werkt aan overzicht inkoopbeleid zorgverzekeraars 2016

04-02-2015 Print

De LVVP stelt een overzicht op van het inkoopbeleid van de diverse zorgverzekeraars voor 2016. Hiermee lopen we vooruit op het vergelijkende contractenoverzicht dat we jaarlijks in het vierde kwartaal voor de leden maken. Het overzicht van het inkoopbeleid is net als het contractenoverzicht gedifferentieerd naar de generalistische basis-ggz en de gespecialiseerde ggz. Leden kunnen het (concept)overzicht vinden op Mijn LVVP.

Zorgverzekeraars zijn verplicht hun inkoopbeleid voortaan eerder bekend te maken, zodat verzekerden tijdig weten welke zorg gecontracteerd is. De eerste stap is nu dus de bekendmaking van het zorginkoopbeleid. In de zomer zal vervolgens het contractenoverzicht opgesteld worden. Het huidige overzicht van het zorginkoopbeleid wordt vooralsnog in concept aangeboden, aangezien de LVVP nog met de zorgverzekeraars in overleg is over een aantal voorwaarden. Hieronder onze bevindingen tot dusver.

 

Achmea en DFZ

Achmea en DFZ maken in het zorginkoopbeleid voor 2016 onderscheid tussen vrijgevestigden, vrijgevestigde groepspraktijken en grote vrijgevestigde groepspraktijken, zowel voor de generalistische basis-ggz als de gespecialiseerde ggz. Grote vrijgevestigde groepspraktijken worden door deze zorgverzekeraars beschouwd als instellingen en kunnen in aanmerking komen voor een instellingscontract.

Achmea definieert 'vrijgevestigd' als volgt:

  • de praktijk voldoet aan de organisatorische kenmerken van een vrijgevestigde praktijk;

  • de contractant is hoofdbehandelaar in de ggz en levert zelf de zorg (praktijken met agb-codes 940 of 030 komen in aanmerking voor een contract);

  • een praktijk met maximaal vijf hoofdbehandelaren met een gezamenlijk omzetplafond (2015) lager dan 1 ton per praktijk voor Achmea-cliënten;

  • een praktijk met maximaal 10 hoofdbehandelaren met een gezamenlijk omzetplafond (2015) lager dan 1 ton per praktijk voor Achmea-cliënten.

Om in 2016 voor een contract in aanmerking te komen, moet de praktijk in 2015 al een overeenkomst hebben met Achmea.

 

Kortom: Achmea beschouwt grote groepspraktijken met minimaal vijf hoofdbehandelaren of meer, met een gezamenlijk omzetplafond (2015) van minimaal 1 ton voor Achmea-cliënten, als instelling. Achmea schrijft deze praktijken aan, maar wij raden u aan, indien dit op u van toepassing is, ook zelf contact op te nemen met Achmea als u niet meer valt onder het vrijgevestigde groepscontract.”‹ We realiseren ons dat dit beleid van Achmea zorgt voor onzekerheid bij de betreffende leden. De LVVP is dan ook met de zorgverzekeraar in gesprek om de impact van dit beleid voor deze praktijken zo hanteerbaar mogelijk te houden. U zult hier de komende maanden nader over worden geïnformeerd. Natuurlijk zal de LVVP zich ook voor deze leden blijven inzetten!

 

Door in 2016 uit te gaan van de NZa-maximumtarieven als grondslag voor de tarieven binnen de gespecialiseerde ggz, heft Achmea een aantal praktische bezwaren van de LVVP op, zoals eventuele problemen in softwarepakketten bij het hanteren van verschillende grondslagen. Achmea verwacht dat met deze wijziging van de grondslag (van Achmea-maximumtarieven naar NZa-maximumtarieven) concreet betekent dat de percentages van de grondslag voor 2016 lager uitvallen.

 

De voorwaarden die DFZ hanteert voor het onderscheid tussen vrijgevestigde en instelling, heeft de verzekeraar op dit moment nog niet gepubliceerd. Zodra hier meer over bekend is, informeren wij u daarover. Ook hierbij geldt dat de LVVP met DFZ in overleg is en blijft over de uitwerking van de voorwaarden.

 

CZ

De belangrijkste wijziging in het inkoopbeleid van zorgverzekeraar CZ is dat zij een productmix voor de gb-ggz gaan hanteren, namelijk: 

  • gz-psychologen en groepspraktijken:”‹ 40% prestatie Kort – 40% prestatie Middel – 20% prestatie Intensief. 
  • psychotherapeuten: 10% prestatie Kort – 40% prestatie Middel – 50% ”‹prestatie Intensief.

Een afwijking van 5% is toegestaan, maar een grotere overschrijding kan worden teruggevorderd. CZ maakt een inschatting op basis van de declaratiedata. In de gb-ggz mag de gz-psycholoog / psychotherapeut uitsluitend monodisciplinair werken.”‹
De LVVP zal een en ander nader met CZ bespreken, want deze productmix maakt het werken voor de eerstelijns/gz-psychologen zeer beperkend en dat vinden wij onwenselijk. Uit cijfers is gebleken dat eerstelijns/gz-psychologen al vele jaren tegen lage kosten goede resultaten boeken in de eerste lijn / gb-ggz. Het begint er nu echter op te lijken dat hen het werken in de gb-ggz erg moeilijk wordt gemaakt. De LVVP is van mening dat dit ook niet past bij de beleidsagenda van de minister om zorg laagdrempelig en dicht bij huis aan te bieden.

Menzis
Het inkoopbeleid van Menzis is nog niet gepubliceerd. Zodra dit het geval is, wordt bovenstaand overzicht aangevuld. 

 

VGZ

Het inkoopbeleid van VGZ is nog niet gepubliceerd. VGZ heeft recentelijk een brief naar haar contractanten gestuurd over een aanpassing van het omzetplafond over de jaren 2014 en 2015. De zorgverzekeraar wil hiermee de onderproductie bij contractanten benutten en inzetten bij contractanten die een te laag omzetplafond hebben. VGZ heeft de LVVP toegezegd dat een dialoog hierover zeker mogelijk is in geval er sprake is van onderhandenwerk dat (nog) niet bekend is bij de verzekeraar.

 

Multizorg en DSW

Zorginkooporganisatie Multizorg en zorgverzekeraar DSW hanteren een voortzetting van het 2015-beleid zonder extra aanvullingen voor 2016.

 

De LVVP houdt u op de hoogte van de uitkomsten van de gesprekken die wij voeren met alle zorgverzekeraars. We pleiten in deze gesprekken voor een zo gunstig mogelijk inkoopbeleid voor vrijgevestigden en hun cliënten. Wordt vervolgd!

 

Meldingen bij de Nederlandse Zorgautoriteit

De LVVP heeft de afgelopen weken wederom meldingen bij de NZa gedaan over verzekeraars die de privacy van de patiënt schenden als deze gebruikmaakt van de optoutregeling. Verder heeft de LVVP de aandacht van de NZa gevraagd voor verschillen in voorwaarden tussen de polis van de patiënt en het contract met de zorgaanbieder. Steeds vaker signaleren wij dat polisvoorwaarden voor patiënten er gunstig uitzien, maar dat zodra zij zich bij de zorgaanbieder melden, zij te horen krijgen dat de benodigde zorg geen verzekerde zorg is. Voor deze situatie moet nu echt aandacht gaan komen. Het blijft dan ook van groot belang dat u misstanden bij ons blijft melden.

 

Gesprekken met Tweede Kamer-leden

De LVVP voert op dit moment gesprekken met alle Tweede Kamer-leden die de ggz in portefeuille hebben. Deze gesprekken zijn zeer stimulerend voor beide partijen. Verder ervaren de Kamerleden het als zeer nuttig om te horen hoe het beleid van de minister en het zorginkoopbeleid door de verzekeraars nu feitelijk in de praktijk uitpakt voor de patiënt.

Ook interessant

Aanpassing artikel 13 opnieuw ter discussie

Nu de senaat in december tegen aanpassing van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet heeft gestemd, komt het kabinet met een nieuw ...

Lees meer

LPGGz organiseert symposium Zelfmanagement en passende zorg

Bent u opzoek naar inspiratie en wilt u meedenken over passende zorg en zelfmanagement in de ggz? Kom dan op 27 ...

Lees meer