Over de LVVP

LVVP zegt vertrouwen op in werkgroep Stimuleren contracteren

LVVP zegt vertrouwen op in werkgroep Stimuleren contracteren

23-07-2020 Print

In het hoofdlijnenakkoord voor de ggz 2019-2022 is afgesproken dat contracten met zorgverzekeraars inhoudelijk aantrekkelijker moeten worden om zodoende de contracteergraad te verhogen. Om dit te bereiken is de werkgroep ‘stimuleren contracteren’ opgezet. Helaas blijven resultaten tot nu toe uit en ervaart de LVVP de huidige aanpak van de werkgroep als een gemiste kans. Daarom hebben wij het vertrouwen in de werkgroep opgezegd. Dit hebben wij staatssecretaris Blokhuis per brief laten weten. De staatssecretaris heeft aangegeven na het zomerreces hierover in gesprek te gaan.

De integrale inhoud van de brief vindt u hieronder.

‘De Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP) laat u weten dat wij het vertrouwen opzeggen in de werkgroep ‘stimuleren contracteren’. Reden hiertoe is dat wij geen vorderingen zien of verwachten die daadwerkelijk leiden tot het stimuleren van de contractering. Onderstaand lichten wij dit toe.

De afgelopen jaren spraken wij meerdere keren met u over het bevorderen van de zorgcontractering. Ook spraken wij hier begin dit jaar nog over met een delegatie van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en zorgverzekeraars. Deze gesprekken hebben geleid tot het over en weer uiten van elkaars standpunten en de afspraak dat het constructieve overleg over het bevorderen van de contractering in de werkgroep ‘stimuleren contracteren’ moet plaatsvinden. De werkgroep is een aantal keer bijeen geweest. Wij hebben moeten constateren dat er geen resultaten zijn geboekt die concreet leiden tot het verbeteren van de contractering en het stimuleren ervan. Wij, en ook andere aanbiederspartijen, leverden voorstellen, ideeën en suggesties aan die kansrijk zijn om aan te pakken, zodat er daadwerkelijk sprake is van het stimuleren van de contractering. Wij denken dan bijvoorbeeld aan onderwerpen als budgetteringsvoorwaarden en aanvullende eisen op het kwaliteitsstatuut. Deze onderwerpen hebben wij herhaaldelijk ingebracht. Wij ervaren dat vanuit ZN deze onderwerpen lijken te worden getraineerd, met als gevolg dat deze onderwerpen niet aan bod komen en bijvoorbeeld doorgeschoven worden naar de langere termijn in verband met de invoering van het zorgprestatiemodel.

Recentelijk is besloten dat de focus van de werkgroep zou moeten liggen op de uitkomsten van de NZa-monitor contractering. Echter hierin worden adviezen geuit die procesmatig van aard zijn en/of de oproep gedaan om meer inhoud aan de contracten te geven over bijvoorbeeld epa en wachtlijsten. Maar inzet op een procesmatig beter contract leidt niet tot betere voorwaarden en dus niet tot het stimuleren van de contractering! Verbeteren van de voorwaarden leidt daar wel toe! Meer inhoud geven aan de contracten door ook daarin (extra) voorwaarden op te nemen over wachtlijsten, leidt vermoedelijk tot nog meer administratieve lasten en dat is ongewenst, want we weten allemaal dat de administratieve lastendruk al jarenlang hoog is. Bovendien zijn er in het kwaliteitsstatuut afspraken gemaakt over de wachtlijsten.

Wij ervaren de huidige aanpak van de werkgroep dan ook echt als een gemiste kans. Wij en ook andere veldpartijen hebben herhaaldelijk aangegeven wat belemmerende factoren voor de contractering zijn. De urgentie of bereidheid bij zorgverzekeraars is blijkbaar laag om ook daadwerkelijk resultaten te boeken die het bevorderen van de contractering realiseren. Door dit handelen van zorgverzekeraars voltrekt zich het tegenovergestelde: een toenemende weerstand tegen het aangaan van contracten. Dit zien wij ook terug in cijfers. Recentelijk voerden wij een interne enquête uit onder leden over de contracteringsgraad. Deze neemt de afgelopen jaren af. Deze ontwikkeling willen we keren, omdat we juist gezamenlijk hebben afgesproken alles op alles te zetten om het contracteren aantrekkelijk te maken. Deze intentie en focus zien wij niet terug. Wij voelen ons dan ook genoodzaakt om het vertrouwen in de werkgroep ‘stimuleren contracteren’ op te zeggen en ons eruit terug te trekken.

Uiteraard zijn wij bereid om mee te denken over een hernieuwde aanpak van de werkgroep ‘stimuleren contracteren’. Wij zien verschillende onderwerpen die in het huidige inkoopbeleid en ook in het inkoopbeleid voor 2021 worden gehanteerd die de contractering frustreren. Het is dus kansrijk om deze onderwerpen aan te pakken voor het inkoopbeleid van 2022!

Als u een toelichting wenst, lichten wij onze reactie graag toe.’

Ook interessant

Fout in vragenlijst gespecialiseerde ggz van CZ

De LVVP heeft CZ erop geattendeerd dat er een foutje is geslopen in de vragenlijst gespecialiseerde ggz voor vrijgevestigden 2021. Voor ...

Lees meer

Opleideling in loondienst of zelfstandig?

Gaat u een arbeidsrelatie aan met een opleideling, dan raden wij u aan om te kiezen voor loondienst en hiervoor ...

Lees meer