Over de LVVP

Macrobeheersheffing bedreigt vrije artsenkeuze

Macrobeheersheffing bedreigt vrije artsenkeuze

04-02-2015 Print

Zoals u weet heeft de LVVP in juni schriftelijk gereageerd op het conceptwetsvoorstel tot wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), omdat het voorstel tot terugvordering van overschrijding van het macrobudget bij niet-gecontracteerde zorgaanbieders ons grote zorgen baart. Naar onze mening staat de vrije artsenkeuze daarmee toch weer op het spel. De minister pareert onze zorgen in haar antwoord op de Kamervragen die GroenLinks stelde op basis onze brief. Voor ons reden om onze lobby in de Kamer stevig te gaan hervatten.

In haar antwoord op de Kamervragen meldt de minister onder meer: “In de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel zal gemotiveerd worden ingegaan op de reactie van de LVVP. De planning is dat het wetsvoorstel eind 2015 aan de Tweede Kamer wordt aangeboden. (…) Wel neem ik hierbij nadrukkelijk afstand van de suggestie dat aanpassing van het mbi negatieve effecten zou hebben op de keuzevrijheid van patiënten. Door dit zo te stellen wordt misbruik gemaakt van het belang van patiënten in een discussie die hen niet raakt. Het gaat hierbij namelijk om de relatie tussen patiënt en zorgaanbieder. Het mbi kan eventueel achteraf worden ingezet als er in een jaar in een bepaalde zorgsector te veel is uitgegeven. Het raakt dus in het geheel niet de keuze van een patiënt voor een bepaalde zorgaanbieder.”

 

Onze redenatie van destijds weerlegt deze argumentatie van de minister nog altijd. De minister geeft in het conceptwetsvoorstel namelijk aan dat zij een omslag heeft gemaakt van een centraal aanbodgestuurd zorgstelsel richting een vraaggestuurd stelsel. Echter, een macrobeheersinstrument (mbi) dat overschrijdingen in de zorg voornamelijk terugvordert bij ongecontracteerde zorgaanbieders kan niet als een vraaggestuurd stelsel worden getypeerd. Immers, na het sneuvelen van wijziging van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet heeft de Eerste Kamer duidelijk het signaal afgegeven dat keuzevrijheid voor de patiënt in de zorg cruciaal is. Dit betekent dat er ruimte voor patiënten moet blijven om zorg af te nemen bij gekwalificeerde, maar ongecontracteerde zorgaanbieders. Door het mbi nu op deze manier in te vullen, dwingt de minister zorgaanbieders alsnog om contracten met zorgverzekeraars te sluiten, ook als deze laatste wurgcontracten aanbieden. Bedrijfseconomisch is het een te hoog risico om in het jaar t+2 een naheffing van de overheid te krijgen over de overschrijding van het budgettair kader. Alleen een contract met de verzekeraar kan een dergelijk risico uitsluiten. De praktijk heeft de afgelopen jaren echter laten zien dat er helemaal geen sprake is van overeenstemming tussen de verzekeraar en de aanbieder, zoals genoemd in de conceptwettekst.

 

Kwaliteitsstatuut borgt kwaliteit
Bovendien maakt de aanbeveling van de Commissie Meurs -om de kwaliteit van de zorg al bij de poort voor een groot gedeelte te garanderen via een kwaliteitsstatuut- het genoemde wetsvoorstel overbodig. Onverantwoorde groei van veelsoortige toetreders wordt hiermee aan banden gelegd. Ook het bestaande zorgaanbod gaat door de zeef van het kwaliteitsstatuut via gericht toezicht door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Kortom, er vindt opschoning plaats aan de poort, door de professionals zelf. Op deze manier worden kwaliteit en daarmee kosten via een kwaliteitsstatuut geborgd.

 

Zoals gezegd gaat de LVVP opnieuw Kamerleden benaderen om onze zorgen voor het voetlicht te brengen. Het belang is immers groot, zowel voor zorgaanbieders als voor patiënten. De minister kan dat niet lichtvoetig pareren. De voorgenomen maatregel raakt de patiënt namelijk wél in zijn keuze voor een behandelaar. Dat kan niet de bedoeling zijn na een glasheldere politieke keuze voor behoud van de vrije artsenkeuze eind vorig jaar. Dat cruciale moment brengen we de minister graag in herinnering!

Ook interessant

Aanpassing artikel 13 opnieuw ter discussie

Nu de senaat in december tegen aanpassing van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet heeft gestemd, komt het kabinet met een nieuw ...

Lees meer

LPGGz organiseert symposium Zelfmanagement en passende zorg

Bent u opzoek naar inspiratie en wilt u meedenken over passende zorg en zelfmanagement in de ggz? Kom dan op 27 ...

Lees meer