Over de LVVP

Melding LVVP over contracteerbeleid VGZ geen aanleiding voor actie NZa

Melding LVVP over contracteerbeleid VGZ geen aanleiding voor actie NZa

28-02-2019 Print

Op 31 oktober 2018 heeft de LVVP een melding gedaan bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over zorgverzekeraar VGZ. De NZa heeft laten weten dat zij de melding hebben onderzocht en met VGZ hebben besproken, maar dat zij geen aanleiding zien om maatregelen te treffen. De LVVP is wederom teleurgesteld over de invulling die de NZa geeft aan haar toezichthoudende rol.

 

De klacht van de LVVP
De klacht van de LVVP bestond uit de volgende punten:

  • VGZ heeft zich niet gehouden aan de -door henzelf in de contracten voor 2014 genoemde- termijn voor nacalculatie van de geleverde zorg in relatie tot het omzetplafond.
  • VGZ is vervolgens wel coulant geweest bij het terugvorderen van plafondoverschrijdingen in 2014, maar het is volstrekt onduidelijk op welke gronden. Het coulancebeleid van VGZ is dus willekeurig en ondoorzichtig en VGZ weigert hierover openheid te geven.
  • VGZ heeft zich ook niet gehouden aan de termijnen voor 2015 -die door henzelf in de contracten werden genoemd. Zorgaanbieders konden daardoor niet leren van het verleden en daarmee terugvorderingen over 2016 voorkomen.
  • VGZ heeft toegezegd elk bezwaar op een terugvordering over 2015/2016 individueel te bekijken. Bezwaren worden echter standaard afgewezen, met daarbij de mededeling dat nadere acties naar aanleiding van de afwijzing niet in behandeling worden genomen.
  • VGZ reageert niet of pas heel laat, waardoor zorgaanbieders maar moeilijk met VGZ in gesprek kunnen gaan over een verhoging van het zorgkostenplafond.

 

Transparantie en communicatie
De NZa heeft daarop aangegeven dat zij geen juridische bevoegdheden heeft om op te treden in geschillen over termijnoverschrijding en openbaarmaking van het coulancebeleid. De NZa verwijst naar de civiele rechter of het NAI. De LVVP vindt echter dat VGZ haar verplichtingen omtrent transparantie en communicatie niet nakomt; dit heeft een toenemend negatief effect op de verstandhouding tussen VGZ en onze leden. Daarom heeft de NZa VGZ bij uitzondering verzocht om op onze bezwaren te reageren.

 

Reactie VGZ
Via de NZa reageerde de VGZ als volgt op de klachten van de LVVP.

  • “Over het openbaar maken van het coulancebeleid heeft VGZ aangegeven dat, om te bepalen welk individueel terugvorderingspercentage geldt, een afweging wordt gemaakt op basis van meerdere factoren. De individuele situatie per aanvraag/zorgaanbieder is complex. Een coulancebeleid met voorspelbare vaste uitkomsten voor aanvragers is er niet. VGZ beroept zich daarom op haar recht om interne richtlijnen niet openbaar te maken.
  • VGZ stelt de nodige moeite te hebben genomen om haar standpunt ten aanzien van de terugvorderingen kenbaar te maken en correspondentie hierover af te handelen. VGZ heeft aangegeven dat zij de standaardreactie waar u in uw klacht aan refereert pas heeft gestuurd op het moment dat al inhoudelijk met de zorgaanbieder was gecorrespondeerd, maar de zorgaanbieder geen gebruik wenste te maken van het aanbod van VGZ (een betalingsregeling of bepaalde coulance) en met dezelfde onderbouwing een andere uitkomst wenste.
  • VGZ heeft aangegeven dat zij van de LVVP een lijst met zorgaanbieders (“schrijnende gevallen”) heeft ontvangen en dat zij deze opnieuw heeft beoordeeld. VGZ heeft geconcludeerd dat het proces correct is doorlopen en heeft de uitkomst gedeeld met de specifieke zorgaanbieders.
  • Voor wat betreft de verhoging van het zorgkostenplafond heeft VGZ toegezegd haar externe communicatie op dit punt te verbeteren en duidelijk te communiceren per wanneer en op welke wijze een zorgaanbieder VGZ hiervoor kan benaderen en per wanneer en op welke wijze VGZ de zorgaanbieder over de uitkomst van haar beoordeling op de hoogte stelt.
  • VGZ is een project gestart waardoor in de toekomst (vanaf welk contractjaar is nog niet bekend) geen declaraties meer boven de afgesproken plafondwaarde worden uitbetaald. Dit moet leiden tot een aanzienlijke reductie van de omvang onverschuldigde betalingen en daarmee plafondoverschrijdingen en vorderingen.”

 

Daaropvolgend heeft de NZa aangegeven dat zij op basis van deze reactie voornemens is geen verdere actie te ondernemen op dit dossier. Waarmee weer eens blijkt dat de invulling die de NZa geeft aan haar toezichthoudende rol, in de praktijk te beperkt is.

Ook interessant

Ook Blokhuis zet vraagtekens bij beleid omzetplafonds ggz

‘Het kan nooit zo zijn dat cliënten in september te horen krijgen dat ze niet worden behandeld, omdat het ...

Lees meer

Gevolgen no-deal Brexit voor BIG-geregistreerde ggz-professionals

Hebt u een Brits diploma en werkt u (of gaat u werken) in Nederland? Of werkt u met een Nederlands ...

Lees meer