Over de LVVP

Modelovereenkomsten voor de vrijgevestigde ggz-professional

Modelovereenkomsten voor de vrijgevestigde ggz-professional

04-02-2016 Print

Zoals u weet is de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR), een beschikking van de Belastingdienst die zich uitspreekt over loonheffingsplicht in geval van werken met zzp’ers, op 1 mei jl. vervangen door een systeem van goedgekeurde modelovereenkomsten. Dit is geregeld in de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet dba). De LVVP is al enige tijd bezig om in samenwerking met de VvAA e.a. enkele modelovereenkomsten voor de vrijgevestigde ggz-professional te maken; modelovereenkomsten die tevens rekening houden met de vereisten vanuit de nieuwe Wkkgz. Ze worden ter goedkeuring voorgelegd aan de Belastingdienst.

Het gaat om de overeenkomsten van opdracht bij praktijkwaarneming, bij praktijkmedewerking en bij medebehandeling. Tevens worden in dit verband de bestaande 'leerwerkcontracten' -veelal gebruikt in opleidingssituaties- kritisch tegen het licht gehouden.

 

Modelovereenkomsten voor de vrijgevestigde ggz-professional
Praktijkhouders en zzp’ers kunnen op basis van door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomsten voor branche- of beroepsgroep zelf een overeenkomst opstellen. Gelet op de heersende onzekerheid wil de LVVP haar leden hierbij faciliteren. Daarom maken wij samen met de VvAA e.a. een aantal overeenkomsten, die Belastingdienst-proof zijn en u in uw praktijk kunt gaan gebruiken. Het gaat om overeenkomsten van opdracht in geval van:

  • Praktijkwaarneming – deze overeenkomst van opdracht sluit u met een andere regiebehandelaar die uw praktijk kan waarnemen in geval van vakantie, ziekte e.d.
  • Praktijkmedewerking – deze overeenkomst van opdracht sluit u met een andere regiebehandelaar indien u uw praktijk voor bepaalde tijd wilt uitbreiden qua capaciteit, bijvoorbeeld als u tijdelijk een grotere aanloop van cliënten hebt, die u niet op een wachtlijst wilt plaatsen.
  • Medebehandeling – deze overeenkomst van opdracht sluit u met een andere behandelaar die een deel van een behandeling kan uitvoeren op basis van aanvullende vakmatige kwaliteit, bijvoorbeeld voor een EMDR-behandeling.

Daarnaast worden de (on)mogelijkheden voor leerwerksituaties kritisch tegen het licht gehouden. Hiervoor zijn tot op heden zogenaamde overeenkomsten voor opleidelingen in omloop, die beperkt gebruikt worden, naast een tijdelijke arbeidsovereenkomst met een opleideling. Deze laatstgenoemde overeenkomsten zijn zoals het zich laat aanzien overigens te prefereren en vallen buiten de regelgeving rondom het kwaliteitsstatuut.

 

De modelovereenkomsten moeten aantoonbaar aansluiten op de werkelijkheid
Het is van belang dat de samenwerkingsrelatie van praktijkhouders en zzp'ers in de realiteit daadwerkelijk strookt met de modelovereenkomst. Werkt de ggz-professional aantoonbaar volgens de overeenkomst, dan is er geen sprake van een dienstbetrekking en hoeft de praktijkhouder geen loonheffingen, inclusief werknemersverzekeringen, in te houden. Een en ander neemt echter niet weg dat van een automatische vrijwaring – zoals bij de VAR het geval was – hoe dan ook geen sprake meer is. Want mocht de inspecteur toch anders concluderen op grond van aantoonbare praktijk, dan kan hij de praktijkhouder nog steeds correcties opleggen met mogelijk aanzienlijke financiële gevolgen.

 

Inspanningsverplichting gedurende implementatietermijn (tot 1 mei 2017)
De implementatie van deze nieuwe regelgeving duurt tot 1 mei 2017. De Belastingdienst is tot die datum terughoudend met handhavingsmaatregelen. Er is wel een inspanningsverplichting voor partijen om de werkwijze aan te passen. Laat dus zien dat u ermee bezig bent! Bijvoorbeeld door aantoonbaar met elkaar in gesprek te zijn over het gebruik van een (nog te verschijnen) modelovereenkomst en over eventuele aanpassingen in de werkwijze die daarvoor nodig zijn, of de beschikbare middelen nog te gebruiken en daarbij expliciet aan te geven dat het is met het oog op de nog te verschijnen overeenkomsten. Dat geldt ook voor de leerwerksituaties. 

 

Zodra de modelovereenkomsten voor de vrijgevestigde ggz-professionals klaar zijn, laten we u dat direct weten.

Ook interessant

Contractering 2017 op basis van leveringsvoorwaarden LVVP

Geïnspireerd op de huisartsenactie ‘Het roer moet om!’ riepen we onze leden afgelopen najaar op om ...

Lees meer

Zorgverzekeraars informeren consumenten onvoldoende

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft onderzoek laten doen naar de informatie die zorgverzekeraars telefonischaan consumenten geven. De meeste zorgverzekeraars voldoen ...

Lees meer