Over de LVVP

Mondelinge toestemming voor informatie aan de huisarts volstaat

Mondelinge toestemming voor informatie aan de huisarts volstaat

26-02-2020 Print

Bij de LVVP komen geregeld vragen binnen over toestemming van de patiënt voor informatie aan de huisarts dan wel de verwijzer. Deze toestemming moet expliciet en gericht zijn: de patiënt moet weten wat het doel van de informatieverstrekking is, wat u precies wilt delen en met wie. Voor elk contact met de huisarts/verwijzer is toestemming van de patiënt noodzakelijk. Mondeling gegeven toestemming voor informatie aan de huisarts c.q. verwijzer is voldoende, mits de strekking van de brief/het verslag met de patiënt is afgestemd en dit samen met de gegeven toestemming wordt genoteerd in het dossier.

Informatie aan verwijzer/huisarts met zorgdoel: mondeling
Onder leden van de LVVP is soms verwarring over het punt van de toestemming voor informatie aan de verwijzer c.q. de huisarts. De reden hiervoor is dat de beroepscodes voor psychologen en voor psychotherapeuten op dit punt net ietsje van elkaar verschillen. Daardoor wordt dit onnodig ingewikkeld, leidt het tot onduidelijkheid/verwarring en bovendien tot een verzwaring van de administratieve lasten. Bovendien past het zakelijke karakter van schriftelijke toestemmingsverklaring niet bij de zorgcontext en gaat deze verder dan de AVG eist. Daarom heeft de LVVP in haar kwaliteitscriteria opgenomen dat voor alle beroepsgroepen mondelinge toestemming voor informatie aan de huisarts/verwijzer volstaat, mits deze expliciet en gericht wordt gegeven en de te verstrekken informatie wordt doorgenomen met de patiënt. De gegeven toestemming wordt opgenomen in het dossier.

Informatie voor een ander doel dan zorg: schriftelijk
Bij informatieverstrekking voor een ander doel dan zorg, en dus aan een ander dan de verwijzer/huisarts, is het advies om te werken met een schriftelijke toestemming. Bij voorkeur zijn in deze toestemmingsverklaring de vragen opgenomen waar voor de beantwoording ervan toestemming wordt gegeven.

 

In het licht van bovenstaande hanteert de LVVP de volgende formulering:

Een mondelinge instemming van de patiënt voor rapportage aan de verwijzer c.q. de huisarts is voldoende als de behandelaar de rapportage aan de huisarts i.c. verwijzer met de patiënt heeft afgestemd en vraagt of hij zich hierin kan vinden. Het feit dat de rapportage c.q. strekking van de brief met de patiënt is afgestemd wordt genoteerd en/of afgevinkt in het dossier.  

… met daarbij de volgende toelichting:

Voor wat betreft de toestemming voor informatieverstrekking aan derden (waaronder de verwijzer) verschillen de beroepscodes voor psychologen en psychotherapeuten van elkaar: voor psychologen geldt dat mondelinge toestemming van de patiënt voor informatie aan de verwijzer volstaat, voor psychotherapeuten geldt dat hiervoor altijd schriftelijke toestemming nodig is.
Voor beide beroepsgroepen geldt dat deze toestemming expliciet en gericht wordt gegeven, dat de te verstrekken informatie wordt doorgenomen met de patiënt en dat de toestemming wordt opgenomen in het dossier. Tevens geldt voor beide beroepsgroepen het advies om bij informatieverstrekking voor een ander doel dan zorg te werken met schriftelijke toestemming. Bij voorkeur zijn in deze toestemmingsverklaring de vragen opgenomen waar voor de beantwoording ervan toestemming wordt gegeven.
De LVVP heeft een weloverwogen afweging gemaakt en besloten om -in het kader van de administratieve lasten en de helderheid c.q. eenduidigheid- te kiezen voor de uitwerking zoals die tot op heden gebruikt wordt, te handhaven. Deze uitwerking voldoet ook aan de AVG en de WGBO.

 

Ook interessant

Teleurstellende reactie NZa op meldingen generieke afslagen

Vele LVVP-leden hebben een melding gedaan bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over de generieke afslagen die zorgverzekeraars hanteren in de ...

Lees meer

Geef uw mening over het ontwerp van de homepage ggz-standaarden

Op de website www.ggzstandaarden.nl vindt u alle zorgstandaarden, richtlijnen en generieke modules voor de ggz. De website wordt ...

Lees meer