Over de LVVP

Nauwelijks fouten in declaraties vrijgevestigde ggz-professionals

Nauwelijks fouten in declaraties vrijgevestigde ggz-professionals

04-02-2016 Print

Uit een recent onderzoek dat in opdracht van VWS werd uitgevoerd onder vrijgevestigde ggz-professionals blijkt dat bij slechts 3% van het totaal aantal ingediende declaraties geen sprake was van correct declareren. Het onderzoek dat werd uitgevoerd met medewerking van LVVP, NIP en NVvP vond het afgelopen half jaar plaats. Op basis van expertbijeenkomsten, een quickscan onder professionals en data van zorgverzekeraars en ict-leveranciers werd duidelijk dat de meeste fouten werden gemaakt rondom de verwijzing. Onvolledige verwijzingen zorgen voor een afgekeurde declaratie. Een ander veelvoorkomend punt dat leidt tot een onjuiste declaratie heeft betrekking op de generalistische basis-ggz. Er is sprake van onbekendheid met de regels, wat vervolgens leidt tot een onjuiste toepassing ervan.

Ook leidt het zorgverzekeraarsbeleid ten aanzien van de contractering tot onjuiste toepassing van het registratie- en declaratieproces. Omdat er 9 verschillende zorgverzekeraars zijn met verschillende labels en polissen kan dat een veelheid aan declaratievoorwaarden leiden die voor kleine zorgaanbieders lastig zijn bij te houden. Zeker omdat ieder jaar opnieuw contracten worden afgesloten bij de meeste verzekeraars en cliënten ook wisselen van verzekeraar.
In totaal zijn 13 verschillende knelpunten geïnventariseerd. Daaruit is een top-7 gedestilleerd van punten die hoog geprioriteerd zijn. Onderzoeksbureau Arteria dat het onderzoek uitvoerde, heeft een concreet advies uitgebracht om deze 7 knelpunten aan te pakken. In een directeurenoverleg onder leiding van VWS dat op 12 juli aanstaande plaatsvindt, wordt dit plan van aanpak besproken met alle betrokken partijen. Dan zullen ook afspraken worden gemaakt over de vervolgstappen: welke partij als trekker van een knelpunt zal optreden. Omdat er overlap is tussen de uitkomsten van dit onderzoek en de bevindingen van onder andere een werkgroep die als doel heeft de administratieve lasten terug te brengen, wordt gestreefd naar een gezamenlijke aanpak van de knelpunten.

De LVVP herkent zich in de uitkomsten van het onderzoek. Dat er sprake is van maar 3% onjuist gedeclareerde declaraties wijst er naar onze mening op de vrijgevestigde ggz-professional op zorgvuldige en verantwoorde wijze declareert en registreert.

Ook interessant

Contractering 2017 op basis van leveringsvoorwaarden LVVP

Geïnspireerd op de huisartsenactie ‘Het roer moet om!’ riepen we onze leden afgelopen najaar op om ...

Lees meer

Zorgverzekeraars informeren consumenten onvoldoende

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft onderzoek laten doen naar de informatie die zorgverzekeraars telefonischaan consumenten geven. De meeste zorgverzekeraars voldoen ...

Lees meer