Over de LVVP

Nieuw: elkaar veilig sturen op professioneel functioneren

Nieuw: elkaar veilig sturen op professioneel functioneren

04-02-2016 Print

De LVVP wil haar leden ondersteuning en handvatten bieden indien men twijfels heeft over het beroepsmatig functioneren van een collega. Om die reden hebben we een handreiking opgesteld aan de hand waarvan u als vrijgevestigd ggz-professional tot een zorgvuldige afweging kunt komen en er adequaat op kunt handelen. De beroepscodes verplichten ertoe om elkaar als zorgaanbieder aan te spreken in geval van twijfel en zorgen over elkaars professionele functioneren; nergens is echter aangegeven hoe men dat vervolgens doet.

De LVVP wil haar leden met een leidraad en stappenplan faciliteren bij het veilig en met elkaar sturen op functioneren, om waar nodig de staat van 'fit to practise' te hervinden, en de kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid te verbeteren. De regeling gaat in op 1-1-2017. U kunt het stappenplan downloaden op Mijn LVVP. Het stappenplan wordt als bijlage bij de volledig geüpdatete kwaliteitscriteria van de LVVP gevoegd. Alle leden van de LVVP ontvangen deze nieuwe kwaliteitscriteria in de loop van januari in de brievenbus; ze worden binnenkort ook in digitale vorm op de site gepubliceerd.

 

Het stappenplan in het kort

  • Bij twijfel over uw eigen professionele functioneren: benader de vertrouwenspersoon en/of de onderzoekscommissie van de LVVP en laat u zonodig coachen.
  • Bij twijfel over het professionele functioneren van een collega: bespreek uw zorgen met deze collega.
  • Bij gebrek aan zelfreflectie dan wel zelfcorrectie van uw collega tijdens het gesprek: leg uw zorgen voor aan uw intervisiegroep nadat u uw collega hiervan op de hoogte hebt gebracht.
  • Leg uw zorgen vervolgens voor aan de LVVP-onderzoekscommissie, nadat u dit aan uw collega hebt laten weten. Het werk van de commissie is erop gericht om te onderzoeken of uw collega geholpen kan worden weer ‘fit to practise’ te worden.
  • Als uw collega wederom geen zelfreflectie toont en niet wil meewerken aan een onderzoek, dan meldt u uw zorgen bij de IGZ, nadat u dit hebt besproken met uw collega.

 

Onderzoek en coaching ‘sturen op functioneren’

De onderzoekscommissie doet onderzoek naar het mogelijke disfunctioneren van een LVVP-lid, indien u er samen met uw collega niet uitkomt. De kosten van de onderzoekscommissie worden door de LVVP gedragen. Indien de onderzoekscommissie van mening is dat er mogelijkheden zijn om uw collega via een verbetertraject ‘fit to practise’ te krijgen, dan kan een van de twee daartoe aangestelde coaches daarvoor worden ingezet.

Meer informatie over de leden van de onderzoekscommissie en de coaches vindt u op Mijn LVVP. Daar staat binnenkort ook vermeld hoe u hen (vanaf 1-1-2017) kunt benaderen.

Ook interessant

Contractering 2017 op basis van leveringsvoorwaarden LVVP

Geïnspireerd op de huisartsenactie ‘Het roer moet om!’ riepen we onze leden afgelopen najaar op om ...

Lees meer

Zorgverzekeraars informeren consumenten onvoldoende

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft onderzoek laten doen naar de informatie die zorgverzekeraars telefonischaan consumenten geven. De meeste zorgverzekeraars voldoen ...

Lees meer