Over de LVVP

Nieuwe generieke module werpt ggz terug in de tijd

Nieuwe generieke module werpt ggz terug in de tijd

27-08-2020 Print

De kwaliteitsraad van het Zorginstituut Nederland heeft de concept generieke module indiceren en coördineren gepubliceerd en partijen opgeroepen om hierop te reageren. De concepttekst is opgesteld door Zorginstituut Nederland (ZIN), op basis van haar doorzettingsmacht. De LVVP is van mening dat deze module de sector terugwerpt in de tijd, waarin iedereen zomaar ggz-problematiek kon behandelen. Het is onze overtuiging dat het ZIN met deze generieke module de plank misslaat: indien dit advies wordt overgenomen zal dit de ggz-sector in diskrediet brengen en zal het patiënten schaden. Hieronder zetten we onze voornaamste bezwaren op een rij.

Doorzettingsmacht
Omdat branche- en beroepsverenigingen in de ggz – psychologen, psychotherapeuten, orthopedagogen, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, psychiaters –het onderling niet volledig eens konden worden over de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de (in 2015 geïntroduceerde) ‘regiebehandelaar’ en zijn of haar medebehandelaren, heeft het ZIN gebruik gemaakt van haar doorzettingsmacht en een concepttekst opgesteld.

Onze bezwaren
Onze voornaamste bezwaren op een rij:

  • Er wordt een nieuw onderscheid geïntroduceerd tussen indiceren en coördineren: de indicerend behandelaar is wetenschappelijk opgeleid en BIG-geregistreerd, voor de zorg coördinerend behandelaar is géén wetenschappelijke opleiding en géén BIG-registratie vereist. Hiermee wordt de deur weer opengezet voor allerlei niet-BIG-geregistreerde beroepen om mensen met psychische problemen te kunnen ‘behandelen’. Wachtlijsten, personeelstekorten en commerciële verdienmodellen voeden de wens om lager geschoolde professionals in te zetten. Sinds de Europsyche-affaire wilden we dit juist niet meer; het druist dan ook in tegen de essentie van het kwaliteitsstatuut, waarbij het er nu juist om gaat dat de patiënt in alle fases van zijn zorgtraject grotendeels wordt behandeld door een BIG-geregistreerde professional.
  • De vrijgevestigde gz-psycholoog/klinisch (neuro)psycholoog/psychotherapeut combineert juist de beide rollen indiceren en coördineren. Juist voor de herkenbaarheid voor de patiënt en de therapeutische relatie zien niet alleen wij, maar zeker ook de patiënt, dit als een duidelijke meerwaarde. De LVVP staat voor het adagium: monodisciplinair als het kan, interdisciplinair als het nodig is en multidisciplinair als het moet.
  • Er wordt onderscheid gemaakt tussen enkelvoudige en meervoudige problematiek, waarbij de laatste alleen multidisciplinair zou kunnen worden behandeld. Dit strookt niet met de behandelpraktijk van vrijgevestigde klinisch psychologen en psychotherapeuten werkzaam in de g-ggz die patiënten met ernstige problematiek doeltreffend monodisciplinair kunnen helpen.
  • Volgens ZIN moet het nieuwe zorgprestatiemodel aangepast worden op deze generieke module. Dit is een utopie. Niet alleen zijn de uitgangspunten wezenlijk verschillend, het zorgprestatiemodel heeft na jaren ontwikkeling de eindfase bereikt waardoor wijziging van de opzet nu niet meer mogelijk is. Daarnaast verschijnt binnenkort het advies van de stuurgroep beroepenstructuur over de BIG-beroepen in de ggz.

 

Patiënt heeft recht op een volwassen ggz-sector
Concluderend: de LVVP is teleurgesteld over de kwaliteit en toepasbaarheid van deze generieke module. Bovendien maken we ons ernstig zorgen over de vraag wat deze module gaat betekenen voor de ggz-sector in het algemeen en de patiënt in het bijzonder. De module leidt tot kafkaëske toestanden en werpt ons terug in de tijd, waarin iedereen zomaar ggz-problematiek kon behandelen. Met het kwaliteitsstatuut hebben we destijds een forse stap gezet in het volwassenwordingsproces van de ggz. Dit rapport bouwt de sector niet op, maar breekt deze af. De LVVP zal alles in het werk stellen om de sector wél verder te helpen in haar volwassenwording. Het is uiteindelijk de patiënt die hierbij gebaat is en die daar in een land als Nederland ook recht op heeft.

Nieuwe formats kwaliteitsstatuut?
Wat dit betekent voor de nieuwe formats voor het kwaliteitsstatuut is ons niet bekend; deze vraag hebben wij bij het ZIN teruggelegd, maar helaas nog geen antwoord op ontvangen.

Ook interessant

Telefonische bereikbaarheid LVVP-bureau verruimd

Vanwege de coronacrisis was het LVVP-bureau de afgelopen periode beperkt telefonisch bereikbaar. Met ingang van dinsdag 1 september 2020 wordt onze telefonische ...

Lees meer

Maximumtarieven baseren op gemiddelde kosten leidt tot race-to-the-bottom

LVVP niet in beroep tegen kostprijsonderzoek NZa Onlangs werd bekend dat ons bezwaar tegen het kostprijsonderzoek van de NZa is ...

Lees meer