Over de LVVP

Nieuwe pollvraag: (hoe vaak) heeft u te maken met te complexe doorverwijzingen?

Nieuwe pollvraag: (hoe vaak) heeft u te maken met te complexe doorverwijzingen?

19-01-2023 Print

Heel regelmatig krijgt het LVVP-bureau berichten van leden die melden dat zij vaak patiënten doorverwezen krijgen van wie de problematiek te ernstig is voor behandeling binnen hun vrijgevestigde praktijk. Op basis van de verwijsbrief is dit niet op voorhand duidelijk; de ernst van de problematiek blijkt vaak pas tijdens de diagnostiekfase. We willen graag inventariseren hoe vaak dit voorkomt. Daarom wijden we een pollvraag aan dit onderwerp.

Is eenmaal gestart met de intake, dan is in juridische zin al een behandelingsovereenkomst tot stand gekomen en is de behandelaar verantwoordelijk voor de patiënt. De behandelaar mag wel zelf doorverwijzen naar de juiste praktijk of instelling, maar de wachttijden in met name de gespecialiseerde ggz zijn erg lang. De patiënt is hiermee niet geholpen: die heeft immers al op de wachtlijst voor deze praktijk gestaan en daar komt nu weer wachttijd bij voor een volgende praktijk of instelling.

Complicerende factor is dat zorgverzekeraars in de contracten overbruggingszorg soms verbieden. Ook is het de verantwoordelijkheid van de behandelaar om de grenzen van de eigen deskundigheid en bekwaamheid niet te overschrijden en geen problematiek te behandelen waarvoor hij of zij niet voldoende deskundig of bekwaam is. Het is dus niet altijd raadzaam om zogenaamde overbruggingszorg te bieden.

Heeft u hiermee te maken, dan raden we u sowieso aan om het gesprek aan te gaan met de verwijzers in uw regio c.q. netwerk. Lang niet alle huisartsen hebben scherp op hun netvlies wat precies het verschil is tussen de generalistische basis-ggz en de gespecialiseerde ggz, of welk type patiënten met welke soorten problematiek uw praktijk wel en niet behandelt. Bovendien hebben huisartsen het ook erg druk. In samenspraak kunt u wellicht komen tot een werkbare oplossing, zodat de patiënt niet de dupe wordt van verkeerd verwijsbeleid, waardoor de wachttijden nog verder oplopen. Verder adviseren wij u om u te oriënteren op transfertafels in uw regio.

De LVVP wil graag onder de leden inventariseren hoe vaak zij met verkeerde c.q. te complexe verwijzingen te maken hebben. We wijden daarom dit keer de poll aan dit onderwerp. De pollvraag luidt dan ook:

In hoeverre heeft u te maken met verwijzingen van patiënten met te complexe problematiek voor het echelon waarin u werkzaam bent c.q. voor de aard van uw praktijk?

Ga naar de poll (Mijn LVVP, alleen voor leden) en geef antwoord op de vraag. Om een goed beeld te krijgen van de problematiek, maken we in de antwoordcategorieën onderscheid tussen de generalistische basis-ggz en de gespecialiseerde ggz.

Ook interessant

Uitslag poll: LVVP-leden hebben voorkeur voor online ledenvergadering

In de vorige nieuwsbrief stond een pollvraag over de algemene ledenvergadering: Wilt u de algemene ledenvergadering die op 28 juni 2023 zal ...

Lees meer

Laatste kans: download en bewaar uw oude versies kwaliteitsstatuut

Ggz-partijen hebben afgesproken dat Mediquest na 31 januari 2023 alle kwaliteitsstatuten in pdf-formaat én alle kwaliteitsstatuten versie 1.0 verwijdert uit de database van ...

Lees meer