Over de LVVP

Nieuwe versie kwaliteitsstatuut gepubliceerd

Nieuwe versie kwaliteitsstatuut gepubliceerd

17-12-2020 Print

Op 15 december 2020 is een nieuwe versie van het model kwaliteitsstatuut voor de ggz gepubliceerd: het landelijk kwaliteitsstatuut ggz. Deze nieuwe versie is opgenomen in het openbare register van Zorginstituut Nederland. De zorgvraag van de cliënt wordt leidend voor de vraag wie zich regiebehandelaar mag noemen in de ggz. De functie en opleiding zijn daarbij van secundair belang. De rol van regiebehandelaar wordt uiteen getrokken in twee rollen: de indicerend regiebehandelaar en de coördinerend regiebehandelaar. De LVVP buigt zich nog over de definitieve tekst en komt binnenkort met een meer uitgebreide toelichting.

In het landelijk kwaliteitsstatuut ggz wordt beschreven hoe de ggz is georganiseerd en wie welke taken en verantwoordelijkheden heeft, zowel in de vrijgevestigde praktijk (sectie II) als in de instelling (sectie III).

Doorzettingsmacht
Het oorspronkelijke model kwaliteitsstatuut voor de ggz stamt uit 2016. In 2019 bleek dat partijen in de ggz het niet eens konden worden over de rol en taken van de regiebehandelaar. Uiteindelijk heeft het Zorginstituut besloten om zijn doorzettingsmacht in te zetten. De Kwaliteitsraad van het Zorginstituut heeft daarop een omschrijving van het regiebehandelaarschap opgesteld. In het statuut is omschreven welke zorgverleners in eenvoudige situaties en welke in meer complexe situaties bepalen wat de beste behandeling is en wie de behandeling coördineert.

Vier categorieën
Het landelijk kwaliteitsstatuut ggz onderscheidt vier categorieën van situaties die in het zorgproces van de ggz kunnen voorkomen. De complexiteit van de geestelijke problemen van de patiënt vormen hiervoor het uitgangspunt:

A. zowel problematiek als zorgaanbod zijn laagcomplex
B. hoogcomplexe problematiek en een laagcomplex zorgaanbod
C. hoogcomplexe problematiek en een hoogcomplex zorgaanbod.
D. crisissituaties

Regiebehandelaarschap gesplitst in twee rollen
De grootste wijziging in het landelijk kwaliteitsstatuut betreft het splitsen van de rollen van de regiebehandelaar in:

  • De indicerend regiebehandelaar: deze analyseert het probleem, op basis van professionele kennis en ervaring, samen met de patiënt/cliënt en eventueel met gebruik van deskundigheid van andere zorgverleners. Hij maakt een probleemanalyse, stelt een diagnose en maakt een behandelplan op hoofdlijnen voor behandeling en begeleiding. Tijdens de latere behandelfase wordt hij betrokken bij vastgelegde reflectiemomenten. Ook wordt hij betrokken bij ingrijpende wijzigingen in complexiteit van de situatie of vastlopen van de behandeling en begeleiding en stelt hij waar nodig een nieuw behandelplan op.
  • De coördinerend regiebehandelaar: deze zorgt voor goede afstemming en coördinatie van het zorgaanbod en samenwerking tussen de betrokken zorgverleners uit verschillende disciplines. Waar nodig werkt de coördinerend regiebehandelaar het behandelplan op meer gedetailleerd niveau uit. Daarnaast reflecteert hij regelmatig samen met de patiënt/cliënt (en bij ingrijpende veranderingen ook met de indicerend regiebehandelaar) op de behandeling en begeleiding, stelt hij waar nodig het behandelplan bij of beëindigt hij het behandelplan. De coördinerend regiebehandelaar is ook het centrale aanspreekpunt voor de patiënt/cliënt.

 

Deze rollen gaan gepaard met verschillende taken en verantwoordelijkheden die elkaar aanvullen en versterken. Daarom zullen deze twee rollen vaak door twee verschillende zorgverleners worden ingevuld (de indicerend regiebehandelaar en de coördinerend regiebehandelaar). In bepaalde gevallen kunnen beide rollen door één persoon worden ingevuld. Dat zal in de vrijgevestigde setting natuurlijk het geval zijn. Er wordt dan wel verwacht dat er meer aandacht is voor reflectie samen met de patiënt op de geleverde behandeling en begeleiding. Ook speelt het lerend netwerk van de zorgverlener een belangrijke rol. Voor beide rollen is het essentieel dat de behandelaar direct contact heeft met de patiënt een vertrouwensrelatie met hem opbouwt.

Wat betekent dit voor uw eigen kwaliteitsstatuut?
Op basis van dit landelijke kwaliteitsstatuut ggz maakt iedere zorgaanbieder in de curatieve ggz een eigen kwaliteitsstatuut. Elke BIG-geregistreerde behandelaar heeft op dit moment al een eigen kwaliteitsstatuut: het is een voorwaarde om te kunnen declareren. Op basis van dit nieuwe landelijke kwaliteitsstatuut zijn de formats aangepast. Op een later moment zal u gevraagd worden van het nieuwe format gebruik te gaan maken. Het nieuwe kwaliteitsstatuut gaat in op 1 januari 2022. Uiteraard is de LVVP nauw betrokken bij het implementatieproces en zullen we u zo optimaal mogelijk ondersteunen bij het aanpassen van uw huidige kwaliteitsstatuut.

Binnenkort uitgebreide toelichting
In het landelijk kwaliteitsstatuut worden beide rollen in de verschillende fasen van de behandeling verder uitgewerkt, compleet met competenties. Zoals gezegd zullen wij ons verder in de materie verdiepen. Begin volgend jaar komen we met een uitgebreide toelichting en beschrijven we de gevolgen voor uw eigen praktijk.

Ook interessant

Reminder enquête over al dan niet contracteren en corona

Heeft u de korte leden-enquête over al dan niet contracteren en over corona al ingevuld? Zo ja, dan danken ...

Lees meer

Verwarring rond gebruik privacyverklaring bij ONVZ opgehelderd

In de vorige nieuwsbrief berichtten wij dat ONVZ het gebruik van de privacyverklaring zou weigeren. Naar aanleiding van dit bericht ...

Lees meer