Over de LVVP

NZa gaat algemene kortingspercentages door zorgverzekeraars onderzoeken

NZa gaat algemene kortingspercentages door zorgverzekeraars onderzoeken

04-12-2019 Print

Afslagpercentages tot wel 20% heel normaal voor vrijgevestigden

Zoals u weet, maakte de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in augustus 2019 de nieuwe tarieven 2020 bekend voor de ggz en fz. Deze tarieven zijn gebaseerd op het kostprijsonderzoek dat de NZa eind 2018 uitvoerde. Bij publicatie van de nieuwe tarieven heeft de NZa zorgverzekeraars opgeroepen om niet langer algemene kortingspercentages -tot wel 20% voor vrijgevestigden!- voor de hele sector toe te passen. Dit gebeurt echter toch, zo constateerde de LVVP. Hiermee wordt contracteren wel heel erg onaantrekkelijk gemaakt. We hebben dan ook de NZa hierover geïnformeerd. Deze was not amused en gaf aan hier werk van te gaan maken. Dat gebeurt nu: de NZa heeft bij alle zorgverzekeraars informatie opgevraagd waaruit moet blijken hoe zorgverzekeraars tot passende vergoedingen voor ggz-zorg komen.

De NZa: “Het borgen van de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van onze geestelijke gezondheidszorg (ggz) is een gezamenlijke opgave. Een gezamenlijke opgave die ook is vastgelegd in bijvoorbeeld het hoofdlijnenakkoord. Een belangrijk onderdeel van de gezamenlijk opgave is het komen tot passende vergoedingen. Deze verantwoordelijkheid is verdeeld over verschillende partijen. Zo is het belangrijk dat er meer inzicht komt in de kwaliteit van zorg. Hiervoor zijn primair de zorgaanbieders aan zet. Als Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) staan wij aan de lat voor het vaststellen van goede tarieven. In het geval van de ggz gaat het dan om maximumtarieven. Vanwege onder andere de invoering van de generalistische basis-ggz en het kwaliteitsstatuut, en de inwerkingtreding van de Jeugdwet waren de oude ggz-tarieven niet altijd meer passend. De nieuwe tarieven zijn gebaseerd op uitgebreid en gedegen onderzoek.

De nieuwe tarieven zijn, zoals gezegd, maximumtarieven. Het doel van deze maximumtarieven is het vaststellen van een bovengrens. De nadere invulling van de contractering is uiteraard aan zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Partijen moeten er onderling voor zorgen dat goede ggz beschikbaar is en blijft voor iedereen die deze zorg nodig heeft. Bij het vaststellen van de nieuwe ggz-tarieven heeft de NZa aangegeven dat zij van zorgverzekeraars verwacht dat zij de nieuwe tarieven als vertrekpunt nemen om te komen tot passende vergoedingen. Een vergoeding is naar ons idee passend als het de zorgaanbieder in staat stelt patiënten tijdig de zorg te bieden die zij nodig hebben en tegelijkertijd voldoende prikkel geeft om doelmatig te werken. Wat passend is, is niet in algemene zin vooraf te bepalen. We verwachten dat zorgverzekeraars bij het bepalen van passende vergoedingen de specifieke situatie van zorgaanbieders in ogenschouw nemen. Dit betekent niet dat zij maatwerkafspraken maken met iedere individuele zorgaanbieder (gezien het grote aantal ggz-aanbieders is dit simpelweg niet haalbaar), maar wel dat zij goed kunnen onderbouwen waarom voor specifieke (groepen) zorgaanbieders een bepaalde vergoeding passend is. Sectorbrede/generieke afslagen, die ook nog eens ongewijzigd zijn ten opzichte van het voorgaande jaar, verhouden zich hiertoe in beginsel niet.

In het bestuurlijk overleg met partijen over de tarieven in de ggz en fz op 15 oktober 2019 benadrukten wij het belang van een nieuwe koers voor de bekostiging van de ggz. Destijds lieten wij ook weten open te staan voor signalen uit het veld over generieke afslagen en daarover in gesprek te zullen gaan met de desbetreffende zorgverzekeraar(s). Inmiddels hebben wij signalen ontvangen van individuele zorgaanbieders, branchepartijen en instellingen. Naar aanleiding van deze signalen sturen wij vandaag informatievorderingen naar alle zorgverzekeraars. Wij willen graag onderzoeken hoe zorgverzekeraars tot passende vergoedingen voor ggz-zorg komen.”

Ook interessant

Reminder: korte leden-enquête over praktijkvoering

Onlangs ontvingen LVVP-leden een uitnodiging om mee te doen aan een korte enquête over hun praktijkvoering in de vrijgevestigde ...

Lees meer

Nieuwe regelgeving 2020

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de hoofdlijnen van de nieuwe regels voor de geestelijke gezondheidszorg gepubliceerd. De wijzigingen zijn minimaal, ...

Lees meer