Over de LVVP

NZa-monitor: stop vergoeding niet-gecontracteerde zorg

NZa-monitor: stop vergoeding niet-gecontracteerde zorg

04-02-2014 Print

NVVP: gelijk speelveld aanbieders en verzekeraars nog ver te zoeken

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) meldt in zijn monitor over de zorginkoop door zorgverzekeraars dat zij steeds beter zorg inkopen, terwijl ze toch blijven voldoen aan hun zorgplicht. In bepaalde sectoren zoals de huisartsenzorg en de ggz ontbreekt nog goede informatie over kwaliteit en doelmatigheid; de zorginkoop kan daar nog effectiever, aldus de NZa.  En last but not least zegt de NZa: stop de verplichte vergoeding van niet-gecontracteerde zorg, omdat de zorginkoop effectiever wordt als zorgverzekeraars ervoor kunnen kiezen om niets te vergoeden voor zorg geleverd door niet-gecontracteerde zorgaanbieders. Hiervoor is een aanpassing nodig van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet.

In eerdere berichtgeving van de NZa liet deze weten het niet nodig te vinden de DBC-productstructuur aan te passen om upcoding door niet-gecontracteerde zorgaanbieders tegen te gaan, omdat slechts 3% van de ggz op restitutiebasis wordt vergoed. Tevens heeft de NZa bekendgemaakt hierop te gaan toezien, en zorgverzekeraars gaan hierop materiële controles uitvoeren. De NVVP begrijpt dan ook niet waarom de NZa een wijziging van artikel 13 Zvw nodig vindt. In het Bestuurlijk Akkoord voor de ggz is weliswaar afgesproken om artikel 13 te wijzigen; echter, de NVVP heeft daar toen wel bij laten vermelden dat er sprake moet zijn van een gelijk speelveld tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars. We hebben met name het afgelopen jaar kunnen zien, dat dat niet het geval is. Sterker nog: de klachten over de overmatige macht van de zorgverzekeraars zijn sterk toegenomen, getuige de hierboven vermelde Kamervragen en de vele knelpunten die binnenkomen bij het ook elders in deze nieuwsbrief genoemde Meldpunt Contractering.

 

Toegankelijke en goede zorg
De NZa ziet toe op de naleving van de zorgplicht die zorgverzekeraars hebben richting hun verzekerden en concludueert dat de zorgverzekeraars voldoende zorg inkopen en dat deze zorg betaalbaar, toegankelijk en van goede kwaliteit is. De NZa acht enige inkoopmacht aan de kant van de zorgverzekeraars juist nodig om deze publieke belangen voor de verzekerden en patiënten te beschermen. Op dit moment ziet de zorgautoriteit dan ook geen aanleiding om in te grijpen.
Dat is jammer, want wat de NVVP hierin mist is een focus op de continuiïteit (= toegankelijkheid) van de behandelrelatie. Kan een cliënt nog rekenen op een volwaardige en volledige behandeling bij de door hem gewaardeerde en vertrouwde behandelaar? Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt namelijk dat de kwaliteit van de behandelrelatie merendeels het succes van de behandeling bepaalt. Kortom: is de stem van de cliënt gehoord in deze monitor? De NVVP wil de ervaringen van cliënten van haar leden in de toekomst scherp in het vizier krijgen, zodat die meegenomen kunnen worden in de besluitvorming rondom hun persoonlijke zorg. Niemand beter dan de cliënt zelf kan immers bepalen of de zorg voor hem betaalbaar, toegankelijk en kwalitatief goed is!

Contracten eerder klaar
De NZa vindt het voorts positief dat de contracten voor 2014 weer eerder klaar waren dan het jaar ervoor, maar ziet nog mogelijke verbeteringen in het proces van contracteren. Zo moeten zorgaanbieders voldoende tijd krijgen om te reageren op contractvoorstellen van de zorgverzekeraars. Om dit mogelijk te maken, zorgt de NZa ervoor dat haar eigen regels voor 2015 uiterlijk op 1 juli 2014 beschikbaar zijn, zodat de verzekeraars en zorgaanbieders eerder kunnen starten met het contracteerproces. Dan kunnen de zorgverzekeraars bovendien uiterlijk half november in hun polisvoorwaarden exact aangeven met welke zorgaanbieders zij wel en niet een contract hebben in 2015. 

Ook interessant

In ”™t kort

Beknopte info over de hoogte van het eigen risico van jongeren die in de loop van het kalenderjaar 18 jaar worden ...

Lees meer

Oproep Stichting Postacademische (G)GZ-opleidingen Amsterdam

Vacature hoofdopleider psychotherapie m/v 0,2 fte

Lees meer