Over de LVVP

NZa onderzoekt of verzekeraars privacyregeling goed uitvoeren

NZa onderzoekt of verzekeraars privacyregeling goed uitvoeren

04-02-2015 Print

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) wil van verzekeraars weten hoe zij de privacy van verzekerden waarborgen bij declaraties in de ggz. Aanleiding daarvoor zijn verschillende meldingen bij de NZa –waaronder die van de LVVP- dat zorgverzekeraars te veel informatie opvragen als patiënten bij een ggz-behandeling gebruikmaken van een privacyverklaring.

De NZa checkt bij alle verzekeraars hoe zij de privacyregels voor de uitvoering van de Zorgverzekeringswet naleven en vraagt hen opheldering te geven over de meldingen. De NZa heeft hierover overlegd met de toezichthouder op de verwerking van persoonsgegevens, het College bescherming persoonsgegevens (CBP). De NZa meldt in het voorjaar wat de uitkomsten zijn van het onderzoek.

 

Opt-out-regeling

In de ggz kunnen patiënten aangeven dat zij niet willen dat er informatie over hun diagnose op de factuur staat die naar de verzekeraar gaat. In de gespecialiseerde ggz moeten zij een privacyverklaring naar de verzekeraar sturen; in de generalistische basis-ggz bewaart de zorgaanbieder de privacyverklaring in het patiëntdossier. De NZa heeft enkele meldingen ontvangen van zorgaanbieders en patiënten over verzekeraars die in dat geval de complete verwijsbrief, inclusief de diagnose, opvragen van de arts die de patiënt heeft doorgestuurd.  

 

Formele controle via de beperkte verwijsbrief
De NZa stelt dat verzekeraars wel moeten kunnen controleren of de patiënt door een bevoegde behandelaar is doorverwezen. Verzekeraars mogen daarvoor een beperkte verwijsbrief opvragen, waarin informatie over de diagnose is weggelakt. In de brief moet de naam en het polisnummer van de patiënt staan, informatie over de verwijzer en de behandelaar en de datum van de verwijzing.

 

Materiële controle
Zorgverzekeraars moeten daarnaast ook achteraf kunnen controleren of de verzekerde zorg rechtmatig en doelmatig is geleverd; de materiële controle. Dat is een verplichting die logischerwijs voortvloeit uit de vergoeding van zorgkosten. Daarbij zijn ze aan regels gebonden zodat de privacy van patiënten geborgd is; die zijn vastgelegd in de Regeling Zorgverzekering (Rzv). In dat kader is een richtlijn ontwikkeld waar zorgverzekeraars zich aan dienen te houden in de uitvoering van die controle, een protocol voorzien van een escalerend stappenplan. Hieronder leggen wij beknopt uit waar het bij materiële controle om gaat en welke opeenvolgende stappen daarbij in acht moeten worden genomen met het oog op de privacybescherming van de verzekerde, uw patiënt.

 

Algemene risicoanalyse en algemeen controleplan
In eerste instantie voert de zorgverzekeraar een algemene risicoanalyse uit om het onderwerp van de materiële controle te bepalen. Daarbij gebruikt hij alleen gegevens waarover hij zelf beschikt. Vervolgens stelt de verzekeraar op basis van deze algemene risicoanalyse een algemeen controleplan vast, met daarin onderwerp van controle en welke controle-instrumenten of methodes daarbij worden ingezet. Hierbij heeft hij geen patiëntgegevens nodig van de zorgaanbieder. We raden daarbij aan om de betreffende patiënt(en) daarvan altijd op de hoogte te stellen.
De kans is groot dat de materiële controle hier eindigt, omdat de zorgverzekeraar voldoende zekerheid heeft verkregen.

Specifieke risicoanalyse: de gemotiveerde detailcontrole
Het kan echter ook zijn dat de verzekeraar meer informatie nodig heeft en overgaat tot een specifieke risicoanalyse, waarbij hij elke verdergaande controlestap goed moet motiveren. In deze fase krijgt de zorgverzekeraar wél inzage in de persoonsgegevens van de patiënt. Let wel: de verzekeraar verwerkt bij deze detailcontrole niet méér gegevens van de verzekerde dan gelet op het onderzoeksdoel en de omstandigheden van het geval noodzakelijk is (proportionaliteitsbeginsel). Daarnaast betekent het, dat u als zorgaanbieder bij toestemming van de patiënt niet ontslagen bent van de verantwoordelijkheid om de zorgverzekeraar op die verantwoordelijkheid te wijzen en dat u niet méér gegevens dan noodzakelijk verstrekt (Beroepscode).

 

Wat te doen?
Praktisch gezien betekent deze detailcontrole dat u als ggz-professional inzage geeft in de zakelijke kant van uw praktijk (agenda en facturering) en per cliënt de verwijskaart en de indicatiestelling dient te kunnen tonen. U mag deze echter niet opsturen! De inhoud van het cliëntdossier is namelijk het gezamenlijke eigendom van zorgaanbieder en cliënt en mag niet worden gedeeld met derden. De behandeling steunt immers op de vertrouwelijke behandelrelatie. De zorgverzekeraar kan hooguit inzage krijgen in genoemde onderdelen, en uitsluitend indien dat gerechtigd is in het stadium van specifieke risicoanalyse. Kortom: de verzekeraar moet er een onderbouwde reden voor hebben. Mocht u toch al eens dossierinformatie hebben verzonden aan een zorgverzekeraar, dan is het verstandig de verzekeraar te vragen om deze informatie te vernietigen en u op de hoogte te stellen zodra dat is gebeurd.

 

Kwaliteit
Tot slot kan de zorgverzekeraar aandacht besteden aan de kwaliteit door na te gaan of u voldoet aan de wettelijke eisen c.q. de beleidsregels van de NZa en de kwaliteitscriteria van de LVVP. Deze criteria zijn namelijk de weerslag van alle relevante wet- en regelgeving voor de ggz-praktijk. Leden van de LVVP worden op de naleving ervan gevisiteerd, want bij de LVVP staat kwaliteit hoog in het vaandel. Dat mag gezien worden.

 

Handreiking LVVP
U kunt de complete handreiking van de LVVP over materiële controle downloaden via Mijn LVVP, onder ‘richtlijnen en formulieren van de LVVP’. Mochten zich situaties voordoen waar u meent dat een zorgverzekeraar ongefundeerde eisen stelt, dan kunt u hiervan melding maken bij het LVVP-bureau via j.janssen@lvvp.info.

Ook interessant

Aanpassing artikel 13 opnieuw ter discussie

Nu de senaat in december tegen aanpassing van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet heeft gestemd, komt het kabinet met een nieuw ...

Lees meer

LPGGz organiseert symposium Zelfmanagement en passende zorg

Bent u opzoek naar inspiratie en wilt u meedenken over passende zorg en zelfmanagement in de ggz? Kom dan op 27 ...

Lees meer