Over de LVVP

NZa: ‘Zorgcontractering moet soepeler en sneller’

NZa: ‘Zorgcontractering moet soepeler en sneller’

14-09-2023 Print

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) constateert dat het voor consumenten tijdens het overstapseizoen niet altijd duidelijk is wat er per aangeboden polis wordt vergoed. De NZa heeft daarom de Handvatten Contractering en Transparantie gecontracteerde zorg opgesteld waarmee zorgaanbieders en zorgverzekeraars het contracteerproces makkelijker en sneller kunnen laten verlopen.

In het document staat wat de NZa minimaal verwacht van zorgaanbieders en zorgverzekeraars in de contractering en het informeren van consumenten. Onze leden attenderen wij op paragraaf 4.3, waarin beschreven wordt waaraan de informatieverstrekking aan consumenten door zorgaanbieders moet voldoen. Een reeds bekende eis is dat ‘de zorgaanbieder de consument informeert over datgene dat voor de consument van belang is voor het maken van een weloverwogen keuze. Deze informatie is niet sturend.’ Met andere woorden: informeren over typen polissen en de (financiële) consequenties mag wel, maar adviseren over het type polis mag niet.

Tevens is in deze paragraaf een nieuw richtsnoer (nr. 16) opgenomen, namelijk:

‘De zorgaanbieder maakt jaarlijks vanaf 12 november transparant met welke zorgverzekeraars zij een contract heeft gesloten.’

U dient dus vanaf 12 november te publiceren met welke zorgverzekeraars u voor het komende jaar een contract heeft gesloten! Het is verstandig nu meteen even in uw agenda te zetten dat u uiterlijk op deze datum uw website actualiseert met deze informatie. (NB: 12 november valt dit jaar op een zondag.)

De NZa licht dit als volgt toe:

‘Eén van de afgesproken verbeteringen in het IZA is dat zorgaanbieders zich inspannen om jaarlijks voor 12 november het contracteerproces af te ronden. Ten tweede maken zij voor 12 november transparant met wie zij een contract hebben afgesloten. Dit doen zij ten minste op concernniveau, en waar mogelijk op polisniveau. Voor consumenten is het van belang dat zij tijdig weten of zorgaanbieders gecontracteerd zijn of niet. In het IZA is afgesproken dat zorgverzekeraars en zorgaanbieders verbeteringen doorvoeren. De NZa onderschrijft dit en verwacht hier ook verbetering in van partijen. Dit is onverminderd wanneer de onderhandelingen nog lopen na 12 november dat partijen deze gewoon kunnen afronden. In dat geval verwacht de NZa van zorgaanbieders wel eenduidige, heldere en bruikbare informatie gedurende de overstapperiode voor de consument.

Het nieuwe richtsnoer laat onverlet dat de zorgaanbieder de consument te allen tijde informeert (dus ook buiten de overstapperiode) over de gecontracteerde status, de gevolgen daarvan voor de kosten van de zorg en eventueel het bereiken van omzetplafonds overeenkomstig de verplichtingen uit artikel 4 van de Regeling TH/NR-028 (zie onder meer norm Relevante keuze informatie).’

Ook interessant

NZa-onderzoek tariefherijking ggz 2024 gestopt vanwege te lage respons

Op 11 september jl. heeft de Nza alle zorgaanbieders die gegevens hebben aangeleverd voor een eventuele tariefherijking per 2024 bedankt voor hun ...

Lees meer

Poll over toegangseis CZ minimale omzet van € 10.000

Om als vrijgevestigde te kunnen deelnemen aan de contracteerprocedure voor nieuwe vrijgevestigde praktijken in 2024, stelt CZ als toegangseis dat u ...

Lees meer