Over de LVVP

Ontwijkende antwoorden op Kamervragen privacy jeugd-ggz

Ontwijkende antwoorden op Kamervragen privacy jeugd-ggz

04-02-2016 Print

De staatssecretarissen Van Rijn (VWS) en Dijkhoff (V&J) hebben onlangs Kamervragen beantwoord van Kamerlid Voortman (GroenLinks) over hoe gemeenten omgaan met privacy onder de nieuwe Jeugdwet. Zij antwoorden bij herhaling dat het college van B&W primair verantwoordelijk is om ervoor te zorgen dat de gemeente voldoet aan de wettelijke en in de gemeente afgesproken vereisten ten aanzien van informatiebeveiliging en privacybescherming, dat de gemeenteraad hier op toeziet en dat de Autoriteit Persoonsgegevens (voorheen Cbp) vanuit de wettelijke kaders toezicht houdt op de vraag of de gemeenten voldoen aan de beveiligingseisen en de privacywetgeving. Wij krijgen de indruk dat de overheid hiermee zijn verantwoordelijkheid afschuift.

Zo melden de staatssecretarissen over het bericht dat verschillende ambtenaren, zonder medische achtergrond, het medische dossier van kinderen kunnen inzien: “Het medische dossier is in handen van de hulpverlener. Deze hulpverlener heeft een geheimhoudingsplicht (artikel 7:457 Burgerlijk Wetboek en artikel 7.3.11, eerste lid, Jeugdwet). De hulpverlener kan een gemeenteambtenaar zijn werkzaam in een wijkteam, die tevens belast is met de hulpverlening in het gezin. Het kan nodig zijn dat de gemeenteambtenaar – anders dan de hulpverlener die al bij het gezin betrokken is – een individuele beschikking moet afgeven of een rekening moet betalen. Daarvoor heeft die gemeenteambtenaar persoonsgegevens nodig. Welke gegevens dat precies moeten zijn, is niet op voorhand te zeggen. In ieder geval is duidelijk dat dit niet het gehele medische dossier mag betreffen. De (nadere) memorie van antwoord op het wetsvoorstel dat tot de Jeugdwet heeft geleid en de PIA Jeugdwet geven een nadere invulling over welke persoonsgegevens verstrekt mogen worden voor het uitvoeren van de gemeentelijke taken. Daarnaast geeft de tijdelijke ministeriële regeling (Stcrt. 2015, 24278) exact aan welke persoonsgegevens aan de gemeente verstrekt mogen worden voor de bekostiging. Het college van B&W is primair verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat de gemeente voldoet aan de (wettelijke en in de gemeente afgesproken) vereisten ten aanzien van informatiebeveiliging en privacybescherming. De gemeenteraad ziet hier op toe. Het Cbp houdt vanuit de wettelijke kaders toezicht op de vraag of de gemeenten voldoen aan de beveiligingseisen en de privacywetgeving”.

 

Privacy van kinderen wordt nog steeds geschonden
Naar aanleiding van een oproep onder onze leden moeten we constateren dat de privacy van kinderen en hun ouders nog steeds wordt geschonden. In het eerste nummer van oudervereniging Balans van dit jaar, verscheen daarover een artikel waarin LVVP-beleidsmedewerker Annemarie van der Meer verhaal doet van ervaringen van leden inzake de privacy onder de Jeugdwet: “Er gaan verschillende dingen mis. Sinds augustus is een ministeriële regeling van kracht die bepaalde zaken rondom privacy regelt, maar daarin zit een onzorgvuldigheid. Er staat bijvoorbeeld niet in dat alleen een medisch adviseur inzage mag hebben in het behandelplan, zoals in de Zorgverzekeringswet voor volwassenen wel is geregeld. Zo’n medisch adviseur is op de hoogte van het beroepsgeheim en weet hoe hij met de privacy van patiënten moet omgaan. Zeker bij kleinere gemeenten weten we dat die geen medisch adviseur in dienst hebben. Veel gemeenten zeggen dan dat al hun medewerkers een eed hebben afgelegd, dus dat de privacy toch is gewaarborgd, maar wij vinden dat van een totaal andere orde dan het medisch beroepsgeheim. Bovendien wordt een herindicatie nu soms uitgevoerd door een gemeenteambtenaar die daar niet voor is opgeleid. Sommige gemeenten gaan op de stoel van de behandelaar zitten, en dat kan nooit de bedoeling zijn. We zien nu helaas waar we op voorhand al onze zorgen over hebben geuit, dus voordat de transitie werd ingezet. De privacy is in de aanloop gewoon geen prioriteit geweest.”
Het beeld dat hieruit spreekt, strookt volstrekt niet met de formele manier waarop de staatssecretarissen de zaak afdoen.

Meld knelpunten privacy jeugd-ggz!
Op aandringen van onder andere de LVVP heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) recentelijk besloten een aparte werkgroep ‘privacy jeugd-ggz’ te starten. Doel van deze nieuwe werkgroep is om casussen van privacyschendingen in de jeugd-ggz te bespreken en oplossingen te bedenken, maar ook om beleid te ontwikkelen dat eventueel in wet- en regelgeving geborgd dient te worden. De LVVP vindt de komst van de nieuwe werkgroep een goede zaak. LVVP-leden kunnen hun knelpunten rondom de privacy in de jeugd-ggz blijven mailen naar Tineke Ruijl via t.ruijl@lvvp.info. Wij halen de gemene delers uit deze reacties en kaarten ze aan in de werkgroep. Relevante besluiten uit de werkgroep komen vervolgens aan de orde in onze nieuwsbrief.

 

Ministeriële regeling
Overigens participeert de LVVP ook in het overleg over een definitieve ministeriële regeling met betrekking tot de Jeugdwet. Privacy is een van de onderwerpen die daarbij alle aandacht heeft. Medio januari ontvangt de LVVP de concepttekst van de regeling, die wij opnieuw met aandacht zullen bekijken en becommentariëren. We houden u op de hoogte!

Ook interessant

Contractering 2017 op basis van leveringsvoorwaarden LVVP

Geïnspireerd op de huisartsenactie ‘Het roer moet om!’ riepen we onze leden afgelopen najaar op om ...

Lees meer

Zorgverzekeraars informeren consumenten onvoldoende

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft onderzoek laten doen naar de informatie die zorgverzekeraars telefonischaan consumenten geven. De meeste zorgverzekeraars voldoen ...

Lees meer