Over de LVVP

Opnemen eisen aan behandelaren in ZN-circulaire leidt tot willekeur

Opnemen eisen aan behandelaren in ZN-circulaire leidt tot willekeur

15-04-2021 Print

In september 2020 bracht Zorgverzekeraars Nederland (ZN) de herziene versie circulaire toegestane therapieën ggz uit. Het goede nieuws was dat systeemtherapie is opgenomen als toegestane therapie. Het slechte nieuws was dat de voorwaarden waaronder dit mogelijk is, voor de LVVP bezwaarlijk zijn. Sindsdien zijn wij hierover in discussie met ZN. Door nu criteria voor behandelaren op te nemen in de circulaire, gaat ZN voorbij aan de manier waarop we in Nederland bevoegdheid en bekwaamheid hebben geregeld. Daarmee komt de circulaire gevaarlijk dichtbij het beschrijven van voorbehouden handelingen in de verzekerde zorg. Dit kan gemakkelijk leiden tot een zekere willekeur, waar volgens ons de toegevoegde voetnoot een voorbeeld van is. Hoe kan het dat de interventies mogen worden uitgevoerd door niet-BIG-professionals, mits ze lid zijn van een bepaalde vereniging, maar door de BIG-geregistreerde gz-psycholoog alleen met een niet nader aangeduide, aanvullende opleiding. Hieronder leest u de integrale brief die de LVVP hierover aan ZN stuurde.

“In de versie van 5 februari 2021 van de circulaire therapieën GGZ is een voetnoot opgenomen betreffende systeemtherapie. Systeemtherapie zelf is onder C.6 opgenomen als een interventie, die alleen als beperkt onderdeel van de behandeling valt onder de verzekerde zorg. Vervolgens worden er in een voetnoot criteria gegeven voor de behandelaren die dit mogen uitvoeren.

De reden voor ons om deze brief te schrijven, is dat met het opnemen van criteria voor de uitvoerende behandelaren in een circulaire van ZN een scala aan problemen wordt gecreëerd voor iets dat eigenlijk zelf geen probleem is of hoeft te zijn.

Als een interventie als onderdeel van een behandeling in de verzekerde GGZ wordt opgenomen, is dat op zichzelf een duidelijke begrenzing. Wie die interventie mogen uitvoeren is vastgelegd in de wet BIG, beschreven in zorgstandaarden en het Kwaliteitsstatuut en in het Advies Beroepenstructuur voor de psychologische beroepen. Bevoegdheid is daarmee bij wet geregeld, bekwaamheid is altijd in de eerste plaats een inschatting die de professional zelf dient te maken. Zoals gezegd daarbij ondersteund door standaarden.

Door nu criteria voor behandelaren op te nemen in de circulaire, gaat ZN voorbij aan de manier waarop we in Nederland bevoegdheid en bekwaamheid hebben geregeld. Daarmee komt de circulaire gevaarlijk dichtbij het beschrijven van voorbehouden handelingen in de verzekerde zorg. Dit kan gemakkelijk leiden tot een zekere willekeur, waar volgens ons deze voetnoot een voorbeeld van is. Hoe kan het, dat de interventies mogen worden uitgevoerd door niet-BIG professionals, mits ze lid zijn van een bepaalde vereniging, maar door de BIG geregistreerde gz-psycholoog alleen met een niet nader aangeduide aanvullende opleiding.

Naar onze mening is de patiënt hiermee zeker niet gebaat, terwijl het verantwoording en controle alleen maar onoverzichtelijker maakt. Vertaal de circulaire eens naar de praktijk. De behandelend psycholoog komt met de patiënt tot de conclusie dat het nodig of op zijn minst zinvol is om in een aantal relatiegesprekken de partner bij de behandeling te betrekken. Daarbij wordt optimaal gebruik gemaakt van de mogelijkheid interventies op basis van de systeemtherapie bieden. Daarna gaat de behandeling weer op individueel niveau verder. Het is aan de professional om in te schatten hoe bekwaam deze is om relatiegesprekken te voeren, vanuit welke therapeutische invalshoek dan ook. Het is echter voor de patiënt, zeker in een voornamelijk monodisciplinaire setting, van groot voordeel om het hele traject bij de ‘eigen’ psycholoog te kunnen doen.

Dit probleem is deels ontstaan als gevolg van de verdeeldheid in het veld van de GGZ aanbieders die er helaas nog steeds is. Dat is voor een belangrijk deel de reden om met een Advies Beroepenstructuur te komen. Wij pleiten er sterk voor niet in deze verdeeldheid mee te gaan én er niet op te reageren door onnodig als ZN zelf criteria voor verzekerde zorg vast te stellen. Het adagium dat de kwaliteit aan de beroepsgroep is, hebben we jaren geleden al met elkaar vastgesteld. Dat we als beroepsgroep daar nog steeds onvoldoende transparant in zijn, mag ons zeker worden aangerekend.

Wij vragen ZN dan ook om de voetnoot bij systeemtherapie te verwijderen én samen er voor te zorgen dat hier geen precedent van uitgaat. Uiteraard zijn wij altijd bereid hier nader over in overleg te treden.”

Ook interessant

Invoering kwaliteitsstatuut versie 3.0 op aandringen LVVP uitgesteld naar 1 juli 2022

In een eerdere nieuwsbrief schreven we over de administratieve chaos die zou ontstaan als het nieuwe model Landelijk Kwaliteitsstatuut 3.0 (LKS) ...

Lees meer

Monitor NZa gaat wéér niet over het aantrekkelijker maken van contracten

Elk jaar voert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de zogenaamde monitor contractering uit, een onderzoek naar het al dan niet sluiten ...

Lees meer