Over de LVVP

Overheveling van k&j-behandelingen naar de gemeente

Overheveling van k&j-behandelingen naar de gemeente

04-02-2014 Print

Wat moet u doen met lopende k&j-behandelingen nu de jeugd-ggz per 1 januari naar de gemeenten gaat? Hoe sluit u ze af en hoe declareert u straks bij de gemeente? En hoe vindt de gegevensoverdracht naar de gemeente plaats? We hebben de antwoorden voor u geïnventariseerd.

Op 1 januari 2015 treedt de Jeugdwet in werking en worden gemeenten verantwoordelijk voor het hele jeugdveld. Gemeenten, VWS en VenJ willen beschikken over beleidsinformatie zodat zij kunnen toezien op de werking van het nieuwe stelsel. Daartoe hebben zij landelijke afspraken gemaakt.

Gaat u vanaf 1 januari 2015 jeugdhulp (jeugd-ggz), jeugdbescherming of jeugdreclassering bieden? Dan vragen wij u deze vragenlijst in te vullen. De vragen gaan over de voorbereidingen van uw praktijk voor het aanleveren van beleidsinformatie aan CBS. De vragenlijst bevat tien vragen en vraagt slechts enkele minuten van uw tijd.

Transitiecommissie uit zorgen in tussenrapportage
De Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd (TSJ) bood de Tweede Kamer op 17 december een rapport aan over de transitie jeugd. Deze onafhankelijke commissie onder leiding van Leonard Geluk onderzocht de afgelopen twee jaar de overgang van de jeugdzorg van het Rijk naar de gemeenten. In het recente rapport concludeert de TSJ dat het niet duidelijk is of jongeren in Nederland die volgend jaar een beroep op de jeugdzorg doen (waaronder ook jeugd-ggz valt), voldoende zullen worden opgevangen. Jongeren die nu al jeugdzorg hebben, houden die ook na 1 januari 2015. Maar hoewel gemeenten en zorgaanbieders contracten hebben gesloten voor de overheveling van de zorg in het komend jaar, is het niet duidelijk of nieuwe cliënten adequaat zullen worden opgevangen, aldus de onderzoekers. Alleen contracten garanderen nog geen zorg, aldus de commissie. Zo zijn er contracten gesloten waarin geen afspraken staan over de prijs van de zorg of de hoeveelheid zorg die wordt ingekocht.
Andere bevindingen van de TSJ zijn:

  • de basisstructuur voor de nieuwe taken van gemeenten staat en de continuïteit van zorg voor de huidige cliënten is geborgd;
  • de transitie is nog niet afgerond en zal in 2015 nog de nodige aandacht vragen;
  • de TSJ benadrukt het belang dat er tegelijkertijd wel ruimte wordt vrijgemaakt voor de transformatie;
  • om het proces van de transformatie te versnellen, dienen volgens de TSJ de partners in het jeugdveld hun eigen rol goed op te pakken en daarbij de verbinding met andere partners te maken.

 

De LVVP herkent de conclusie van de TSJ. Ook het LVVP-bureau kreeg de afgelopen maanden vragen van leden over de zorgcontinuïteit van jongeren die nu in behandeling zijn en die deze zorg dus behouden na 1 januari 2015. Leden vragen zich af hoe deze zorgcontinuïteit gewaarborgd is als gemeenten geen contract hebben gesloten met de betreffende zorgaanbieders. Of, als er wel een contract is afgesloten, maar er geen afspraken zijn gemaakt over het tarief: wat dient de betreffende zorgaanbieder dan te declareren? De LVVP heeft deze signalen gemeld aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en VWS. De VNG heeft toegezegd de signalen te agenderen in werkgroepen die zich met de betreffende thema’s bezighouden. De LVVP volgt de beleidsmatige aspecten van de transitie nauwlettend, maar verzoekt leden om onrechtmatigheden, onjuistheden of ongewenste ontwikkelingen met betrekking tot de transitie jeugd-ggz te melden bij het LVVP-bureau aan Tineke Ruijl, beleidsondersteunend medewerker (t.ruijl@lvvp.info).  

 

Het afsluiten van lopende k&j-behandelingen in de gespecialiseerde ggz

Op 1 januari 2015 worden de gemeenten financieel en beleidsmatig verantwoordelijk voor jeugd-ggz. Op 31 december moeten daarom alle onder de Zorgverzekeringswet vallende DBC’s van patiënten die jonger zijn dat 18 jaar worden afgesloten. Met het afsluiten van een DBC wordt ook het zorgtraject afgesloten. Vanaf 1 januari 2015 worden DBC’s bekostigd door de gemeente; daarom moet er op dat moment een nieuw zorgtraject met een initiële DBC worden geopend. Bij het afsluiten van de DBC dient u erop te letten dat het zorgtype, de diagnose en de GAF-score correct zijn ingevuld. Voor meer informatie over het afsluiten en openen van DBC’s in verband met de overgang naar de Jeugdwet, raden wij u aan om kennis te nemen van de factsheet die DBC-onderhoud onlangs heeft opgesteld. Deze informatie vindt u op de website van DBC-Onderhoud.
In deze factsheet treft u ook informatie aan over andere ingewikkelde overgangssituaties. Het gaat hier om de gevolgen die een verhuizing van een patiënt naar een andere gemeente heeft voor de lopende DBC en het zorgtraject. Ook wordt beschreven wat de gevolgen zijn voor de DBC en het lopende zorgtraject als een patiënt tijdens de behandeling 18 jaar wordt. Voorts is het van belang dat u het zorgtraject en de DBC bij de juiste gemeente opent: in beginsel is de gemeente waarin de ouder woont die het gezag over de minderjarige heeft (woonplaatsbeginsel) financieel en beleidsmatig verantwoordelijk voor de jeugdhulp aan de jongere. Op deze hoofdregel zijn echter uitzonderingen mogelijk. Wilt u weten welke gemeente voor de behandeling van uw patiënt verantwoordelijk is, dan kunt u hier meer informatie vinden.

Bovenstaande informatie heeft uitsluitend betrekking op DBC’s die zijn geopend in 2014. Op dit moment zijn wij nog in afwachting van de spelregels die gelden voor het afsluiten van de DBC’s uit 2013. Wij hopen u hier zo spoedig mogelijk over te kunnen berichten.
 

Het afsluiten van lopende k&j-behandelingen in de generalistische basis-ggz

Voor een in 2014 gestart, maar nog niet afgerond behandeltraject in de gb-ggz voor een cliënt die per 1 januari 2015 onder de Jeugdwet valt, gelden tot en met 31 december 2014 de volgende declaratiebepalingen:
– Voor patiënten waarvan behandelinzet (directe en indirecte patiëntgebonden tijd) in 2014 maximaal 120 minuten bedroeg, moet de transitieprestatie worden gedeclareerd.
– Voor patiënten waarvan behandelinzet (directe en indirecte patiëntgebonden tijd) in 2014 minimaal 121 maar maximaal 294 minuten bedroeg, moet de prestatie BK worden gedeclareerd.
– Voor patiënten waarvan behandelinzet (directe en indirecte patiëntgebonden tijd) in 2014 minimaal 295 maar maximaal 495 minuten bedroeg, moet de prestatie BM worden gedeclareerd.
– Voor patiënten waarvan behandelinzet (directe en indirecte patiëntgebonden tijd) in 2014 meer dan 495 minuten bedroeg, moet de prestatie BI worden gedeclareerd.
De declaratie van een dergelijk behandeltraject dient te worden gedateerd op 31-12-2014. Bij de declaratie van de prestaties BK, BM en BI voor een dergelijk behandeltraject dient als afsluitreden te worden gebruikt ‘patiëntprofiel patiënt voldoet niet aan patiëntprofiel basis-ggz’. 

 

Het is niet nodig om andere zorgproducten (niet k&j) uit de gb-ggz eind 2014 af te sluiten. Deze kunnen doorlopen tot in 2015. Als een product in 2014 is geopend, dan valt dit product administratief onder 2014; dit geldt voor de kosten, het eigen risico en de zorgverzekeraar van de cliënt. Het product valt dus ook onder het omzetplafond van 2014. Vorig jaar was afsluiting wel noodzakelijk in verband met de invoering van het nieuwe systeem. Dit alles geldt al jaren voor de DBC’s in de gespecialiseerde ggz.

 

Hoe draagt u lopende k&j-behandelingen over naar de gemeente?

Gemeenten vragen zorgaanbieders een selectie van gegevens over te dragen aan de gemeente(n). De bedoeling is dat u de juiste gegevens selecteert uit uw eigen registratiesysteem en op grond van de postcodes van de gezagdragers (ouder, voogd) van de cliënt een bestand per gemeente aanmaakt en uploadt. Om op een beveiligde wijze bestanden te versturen en te ontvangen moet de VBO-module (Veilige Bestands Overdracht-module) op uw pc worden geïnstalleerd.  Hiervoor dient u zich eerst aan te melden als ‘gebruiker’ op de website www.go-jeugd.nl. De handleiding ‘Initiële vulling jeugdzorg’ bevat meer informatie over de module en de wijze waarop u zich kunt aanmelden.

Zorgaanbieders kunnen volstaan met het aanmaken van een ‘dumpbestand’, waarin per cliënt moet worden aangegeven:
– postcode (woonplaatsbeginsel:
– geboortedatum cliënt
– de grondslag uit de codetabel (LVVP-leden vullen altijd de code 03 in).

 

Vanaf 17 november 2014 kunnen de gegevens worden overgedragen aan de gemeente(n). Belangrijk is dus om zo snel mogelijk te bekijken aan welke voorwaarden het bestand met gevraagde gegevens moet voldoen en op welke wijze u de het benodigde programma installeert op uw pc.
U dient het bronbestand met cliëntgegevens op basis van het woonplaatsbeginsel te uploaden en te verzenden naar de gemeente. Het is belangrijk uw cliënten te informeren over de overdracht van hun gegevens naar de gemeente. U hebt voor de overdracht geen toestemming van de cliënt nodig, omdat de overdracht van rechtswege gebeurt. Hoewel er ook geen meldingsplicht is, is het vanuit uw rol als professional zorgvuldig om de cliënt te allen tijde te informeren wat er met zijn/haar gegevens gebeurt. 

Na het verzenden en door gemeenten ophalen van de door u aangeleverde bestanden, kunt u uw eigen cliëntadministratie bijwerken. U weet nu naar welke gemeente(n) u de declaratie(s) moet versturen. Het is van belang om eventuele wijzigingen zo goed mogelijk vast te leggen in uw administratie, zodat het declaratie- en betaalproces zo soepel mogelijk verloopt. 
 

Declareren bij de gemeente met de berichtenconverter

De ministeries van VWS en VenJ ontwikkelen in samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) een 'berichtenconverter'. Met deze tool kunnen de jeugdhulpaanbieders hun declaraties uniform en efficiënt bij de gemeenten indienen. De declaraties voor jeugdhulp worden met behulp van deze tool omgezet van excel naar een regulier declaratiebericht (JW303). Deze tool is naar verwachting eind december 2014 beschikbaar voor alle jeugdhulpaanbieders en gemeenten. Online is meer informatie over de ontwikkeling van de berichtenconverter beschikbaar.

 

Advies en informatie

Voor advies en informatie kunt u zich wenden tot de helpdesk IVJ: helpdesk@go-jeugd.nl. Overigens is de verplichting tot deze gegevensoverdracht geregeld in de Jeugdwet en in een ministeriële regeling (klik hier en zie artikel 10 t/m 12).

Ook interessant

In ”™t kort

Beknopte info over de hoogte van het eigen risico van jongeren die in de loop van het kalenderjaar 18 jaar worden ...

Lees meer

Oproep Stichting Postacademische (G)GZ-opleidingen Amsterdam

Vacature hoofdopleider psychotherapie m/v 0,2 fte

Lees meer