Over de LVVP

Persoonlijkheidsstoornis NAO behoort tot verzekerde zorg

Persoonlijkheidsstoornis NAO behoort tot verzekerde zorg

04-02-2014 Print

Menzis wijzigt standpunt na aandringen NVVP

Eerder informeerden wij u over het feit dat Menzis NAO-stoornissen uitsloot van verzekerde zorg. Daarmee week de zorgverzekeraar af van het door de minister vastgestelde basispakket voor de ggz en dus ook van de wettelijke bepalingen. Op vragen vanuit de NVVP heeft het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) laten weten dat Menzis nadere voorwaarden kan stellen, maar niet op eigen houtje een stoornis kan schrappen van de vergoedingenlijst. Over de vergoeding van de NAO-stoornis zegt het College: "In ons Advies Geneeskundige GGZ, deel 2 hebben we van de DSM-IV-stoornissen (hoofdgroepen) aangegeven of er sprake is van verzekerde zorg en vanuit welk bekostigingskader vergoeding kan plaatsvinden. Anders dan in een eerder concept (januari 2013) gaan we niet meer in op de stoornissen NAO. Dit laat onverlet dat zorgverzekeraars kunnen bepalen wat ze inkopen en ook mogelijk nadere voorwaarden (bv. machtiging) kunnen stellen bij bepaalde stoornissen, ook NAO. Wat betreft de rubriek eetstoornissen: anorexia nervosa en boulimia nervosa zijn stoornissen waarvan de behandeling in de basisverzekering zit, NAO kan ook, maar het is niet de bedoeling dat de eetstoornis NAO gebruikt wordt voor obesitas. Hiervan is uitdrukkelijk gesteld dat dit geen psychische stoornis is. Ook hanteren we nog de DSM IV zodat het enkel gaat om anorexia en boulimia."

Menzis erkent nu dat DSM IV as I- of as II-stoornissen NAO kunnen voorkomen die niet als subklinische stoornis moeten worden geduid maar als eigenstandige en ‘volwaardige’ stoornis. Het exacte standpunt van Menzis over NAO luidt nu:

“Met uitzondering van Psychotische stoornissen NAO en PDD-NOS (dat als Pervasieve stoornis NAO wordt gecodeerd), voldoen de overige DSM-IV as I- en as II-stoornissen, die als NAO gecodeerd worden, over het algemeen niet aan alle criteria van een van de stoornissen uit betreffende categorie, en zijn derhalve doorgaans als subklinische stoornissen te beschouwen. Daar de behandeling van subklinische stoornissen (i.e. de zogenaamde geïndiceerde preventie) blijkens duidingen van het CVZ in principe niet vallen onder eerste- dan wel tweedelijns ggz van de Zvw, heeft Menzis dit ook als zodanig in haar beleid opgenomen. Menzis onderkent echter dat, naast Psychotische stoornissen NAO en PDD-NOS, er incidenteel ook andere  DSM IV as I- of as II-stoornissen NAO kunnen voorkomen die niet als subklinische stoornis moeten worden geduid maar als eigenstandige ‘volwaardige’ psychiatrische ziekte. Daar deze niet vooraf concreet te benoemen zijn (zelfs niet achteraf, vandaar NAO) konden deze niet in het beleidsdocument worden opgenomen. Gedurende de contractering zal met gecontracteerde zorgaanbieders worden afgesproken dat zij, naast Psychotische stoornissen NAO en PDD-NOS gecodeerd als pervasieve stoornis NAO, ook bepaalde andere stoornissen NAO kunnen declareren. Dit onder de voorwaarde dat voor betreffende stoornis in het cliëntendossier controleerbaar onderbouwd wordt dat het in betreffende casus daadwerkelijk om een eigenstandige ‘volwaardige’ psychiatrische ziekte gaat en niet om een ‘subklinische stoornis’ c.q. een stoornis die (net) niet aan alle criteria van een van de stoornissen uit betreffende categorie voldoet. Ook hierbij geldt dat hierop achteraf controle mogelijk is waarbij het ‘high trust, high penalty-principe’ van toepassing is. NB: ter bescherming van onze cliënten geldt voor niet-gecontracteerde vrijgevestigden dat behandelingen van NAO-indicaties, anders dan voor Psychotische stoornissen en PDD_NOS, alleen voor restitutievergoeding in aanmerking kunnen komen, indien men vooraf toestemming van Menzis heeft.”

 

Gewijzigde registratie

Wat betreft de DBC-registratie van NAO-stoornissen, laat DBC-Onderhoud ons desgevraagd weten dat de positie van ‘persoonlijkheidsstoornis NAO’ gewijzigd is in overleg met de GWAR. Deze maakte eerst deel uit van cluster C as2_16.03:

20140101 – 99991231 – as2_16.05 – as2_16 – Persoonlijkheidsstoornis nao

20140101 – 99991231 – as2_16.05.01 – as2_16.05 – Persoonlijkheidsstoornis nao

 

Het blijkt overigens dat deze wijziging niet per se is doorgevoerd in de diverse softwarepakketten. Het is raadzaam om de softwareleverancier daar met spoed op te wijzen.

Ook interessant

In ”™t kort

Beknopte info over de hoogte van het eigen risico van jongeren die in de loop van het kalenderjaar 18 jaar worden ...

Lees meer

Oproep Stichting Postacademische (G)GZ-opleidingen Amsterdam

Vacature hoofdopleider psychotherapie m/v 0,2 fte

Lees meer