Over de LVVP

Pilot voor nieuw ggz-model van start: het Engelse model

Pilot voor nieuw ggz-model van start: het Engelse model

04-02-2016 Print

Enkele tientallen aanbieders in de gespecialiseerde en de generalistische basis-ggz gaan testen of de geleverde zorg past binnen het nieuw te ontwikkelen model. De pilot waarin dat gebeurt, is onlangs van start gegaan. De NZa ontwikkelt het systeem in nauw overleg met brancheorganisaties van zorgaanbieders (waaronder LVVP-leden), verzekeraars en patiënten. Het wordt de komende jaren zorgvuldig getest en getoetst; de pilot is de eerste in het ontwikkelproces. Betrokken partijen streven naar invoering van de nieuwe systematiek in 2019.

De zorgaanbieders die meedoen, hebben een heel verschillende achtergrond: van vrijgevestigde ggz-professionals tot grote ggz-instellingen. Zorgaanbieders, verzekeraars en patiëntenorganisaties werken samen met de Nederlandse Zorgautoriteit aan een verfijnder systeem om de zorg goed vast te kunnen leggen en te declareren. Het is de bedoeling dat in de nieuwe systematiek de problematiek van de individuele patiënt en de zwaarte van de behandeling beter tot uitdrukking komen. Op dit moment declareren aanbieders in de gb-ggz op basis van de zorgvraagzwaarte van de patiënt en in de g-ggz op basis van de duur van de behandeling en de diagnose van de patiënt.

 

Naar een nieuwe productstructuur: het Engelse model

Genoemde pilot vindt plaats in het kader van de plannen voor doorontwikkeling van de productstructuur waarbij de specifieke behoefte van de patiënt aan zorg het uitgangspunt is. Er komt dan ook ruimte in het financieringssysteem om steeds praktisch met de patiënt te kijken welke zorg nodig is. Gevolg van deze verandering is ook dat gegevens sneller beschikbaar komen en er dus veel eerder zicht is op de daadwerkelijke uitgaven. Concreet:

  • In het Engelse model wordt gewerkt met circa 20 zorgclusters met vaste evaluatiemomenten. Op deze evaluatiemomenten (of zo veel eerder als nodig) wordt in samenspraak met de patiënt bepaald of en zo ja welk zorgcluster voor de volgende periode van toepassing is en dus of de behandeling moet worden beëindigd, opgeschaald, met dezelfde intensiteit moet worden voortgezet, of afgeschaald.
  • De zorgclusters in het Engelse model (inclusief de vaste evaluatiemomenten) bieden verder ook de mogelijkheid om de zorgstandaarden die momenteel worden ontwikkeld, hierbij aan te laten sluiten. Ook lijkt het mogelijk om de generalistische basis-ggz op een natuurlijke wijze in de zorgclusters op te nemen.
  • Het Engelse model biedt de mogelijkheid om tegemoet te komen aan de wens om de informatievoorziening over de macro-uitgaven te versnellen. Het is van belang dat een nieuw bekostigingsmodel in de ggz bijdraagt aan de structurele houdbaarheid van de ggz-uitgaven.
  • Verder biedt het Engelse model de mogelijkheid de administratieve lasten op termijn te verminderen doordat de noodzaak van het continu bijhouden van de tijdsbesteding (tijdschrijven) kan verdwijnen.

 

In de pilot gaan zorgaanbieders een tiental patiënten scoren op de Nederlandse vertaling van de mental health clustering tool, die bestaat uit de HoNOS en een aantal extra vragen. De bedoeling is dat we gaan kijken of het redelijk eenduidig lukt om bestaande cliënten op een voor onszelf herkenbare manier onder te brengen in een cluster. Hiervoor is inmiddels een ict-applicatie ontwikkeld. Voor meer informatie klik hier.

Ook interessant

Contractering 2017 op basis van leveringsvoorwaarden LVVP

Geïnspireerd op de huisartsenactie ‘Het roer moet om!’ riepen we onze leden afgelopen najaar op om ...

Lees meer

Zorgverzekeraars informeren consumenten onvoldoende

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft onderzoek laten doen naar de informatie die zorgverzekeraars telefonischaan consumenten geven. De meeste zorgverzekeraars voldoen ...

Lees meer