Over de LVVP

Praktijkwaarneming tijdens uw vakantie

Praktijkwaarneming tijdens uw vakantie

09-06-2021 Print

Gaat u met vakantie? Zorg dan dat u de praktijkwaarneming goed geregeld hebt. Gebruik hiervoor waar nodig de modelovereenkomst praktijkwaarneming. Aanleveren van wachttijdgegevens tijdens uw vakantie is wellicht niet altijd mogelijk. We adviseren u na uw vakantie zo snel mogelijk weer te starten met het aanleveren van wachttijdgegevens.

De verplichting om goede zorg te verlenen -en te zorgen voor een organisatie die goede zorg borgt- brengt met zich mee dat u als vrijgevestigd ggz-professional een regeling moet hebben voor waarneming bij afwezigheid, zoals vakantie en ziekte, of -als u parttime werkt- op uw wekelijkse vrije dag(en). De bepalingen in het kwaliteitsstatuut, de LVVP-kwaliteitscriteria en onze voorbeeldovereenkomst voor praktijkwaarneming gelden als uitgangspunt bij de invulling van deze waarneemregeling.

U dient met uw patiënten duidelijke afspraken te maken over waar zij tijdens uw afwezigheid terecht kunnen. U vermeldt dit in ieder geval in uw kwaliteitsstatuut, in de algemene voorwaarden en bij voorkeur ook nog apart op uw website. Er is geen plicht om een waarnemer te hebben. Het belangrijkste is dat voor patiënten duidelijk is waar en bij wie ze tijdens uw afwezigheid terecht kunnen. U heeft de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat patiënten altijd goed worden geholpen, ook tijdens uw afwezigheid.

Zet u wel een waarnemer in, dan zijn, zowel geplande als bij ongeplande waarneming, continuïteit en kwaliteit de belangrijkste pijlers. Patiënten hebben recht op een deskundige behandelaar die aan dezelfde eisen voldoet als uzelf. Informeer lopende patiënten vooraf duidelijk over de duur van de waarneemregeling, wie de behandeling tijdelijk overneemt en dat voor de waarnemer inzage in het dossier noodzakelijk is.

Daarnaast maakt u uiteraard afspraken met de praktijkwaarnemers om ervoor te zorgen dat de kwaliteit en continuïteit van de zorg tijdens uw afwezigheid zijn geborgd. Een waarnemer werkt gewoon verder in de dbc/gb-ggz prestatie van degene die met verlof gaat. De waarnemer neemt op dat moment ook het regiebehandelaarschap over. Voorwaarde is dan dat deze waarnemer geschikt is om hetzelfde werk te doen als degene die met verlof gaat c.q. de regiebehandelaar kan/mag zijn (volgens de NZa-regels). Zo dient uw waarnemer bijvoorbeeld aan dezelfde kwaliteitseisen te voldoen als u; hij/zij heeft ten minste dezelfde BIG-registratie als u en is in het bezit van een kwaliteitsstatuut. U heeft een zogenaamde ‘vergewisplicht’: u moet nagaan dat de vervanger van onbesproken gedrag is (check de BIG-registratie, vraag een referentie, vraag evt. een VOG op). Een zelfstandig waarnemer dient ook een KvK-inschrijving te hebben. Zorg dit alles netjes bij de start van de waarneming geregeld is. Dit geldt ook voor behandelaren die u opneemt in uw praktijktestament: uitval is altijd onverwachts, dus het kan maar beter vooraf geregeld zijn.

Bij waarneming worden er geen patiënten overgedragen, maar de afwezige zorgaanbieder wordt vervangen door de waarnemer. De waarnemer werkt dus voor de afwezige zorgaanbieder. Dat leidt er toe dat op het contract van de afwezige zorgaanbieder wordt gedeclareerd en dat de waarnemer een nota stuurt naar de afwezige zorgaanbieder voor de werkzaamheden. Dit is de meest logische gang van zaken. Anders afspreken kán wel, maar maakt het nodeloos ingewikkeld bij een tijdelijke vervanging (=waarneming).

In het kwaliteitstatuut en in de statuten van de LVVP is opgenomen dat de regiebehandelaar de behandeling grotendeels zelf uitvoert. Een basispsycholoog kan niet optreden als regiebehandelaar en dus ook niet als waarnemer. Als u in de gespecialiseerde ggz werkt, kunt u dus geen gz-psycholoog als waarnemend regiebehandelaar inzetten, ook niet als deze onder verantwoordelijkheid van een klinisch psycholoog of psychotherapeut werkt maar de behandeling wel grotendeels uitvoert.

Langer durend verlof
Bij langer durend verlof meldt u ook aan zorgverzekeraars dat u gedurende uw verlof geen patiënten zult behandelen. Als u een waarnemer hebt, dan geeft u dat ook aan hen door. Zorgverzekeraars hebben een zorgplicht en verwijzen verzekerden door naar behandelaars. Het is voor hen dus van belang om te weten dat u tijdelijk niet beschikbaar bent.

Aanmelden wachttijdgegevens in de vakantie
Ook in de vakantie bent u verplicht gegevens over wachttijden bij Vektis aan te leveren. Zorg ervoor dat u bij terugkomst weer begint met aanleveren van wachttijdgegevens.

Modelovereenkomst praktijkwaarneming geldig tot 14 juni 2022
De modelovereenkomst praktijkwaarneming is goedgekeurd door de Belastingdienst. Deze heeft vastgesteld dat de overeenkomst te gebruiken is tot 14 juni 2022. Hoe het daarna gaat is nog niet bekend. Let op: dit geldt allen voor zelfstandige waarnemers. In principe is het ook mogelijk om iemand tijdelijk in loondienst te nemen.

Ook interessant

UBO-regeling: eenmanszaken moeten soms aanvullende informatie bij Vektis aanleveren

Vrijwel alle organisaties in Nederland moeten de ‘Ultimate Beneficial Owners’ ofwel de uiteindelijk belanghebbende(n) inschrijven in het UBO-register van ...

Lees meer

Na lang aandringen komt VGZ met oplossing voor overgenomen Caresq-verzekerden

Zoals we eerder berichtten, heeft VGZ een aantal labels van Caresq overgenomen. Al sinds 4 november vorig jaar deden we navraag ...

Lees meer