Over de LVVP

Reactie LVVP op NZa-marktscan 2015

Reactie LVVP op NZa-marktscan 2015

04-02-2016 Print

Recentelijk is de NZa-marktscan door de minister aangeboden aan de Tweede Kamer. In deze marktscan beschrijft de NZa de ontwikkelingen in de ggz, met de focus op de betaalbaarheid en de fysieke toegankelijkheid (wachttijden). Uit de marktscan valt af te leiden dat het totaal van de aanmeldingswachttijd en de behandelingswachttijd (dus de wachttijd vanaf de aanmelding tot aan het begin van de behandeling) voor de ambulante gespecialiseerde ggz binnen de Treeknorm van 14 weken blijft. De wachttijd voor de aanmelding op zich is wel te lang.

Verder concludeert de NZa dat de patiëntenaantallen in de verschillende ggz-segmenten (huisartsenzorg/ poh-ggz, generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz) in lijn zijn met de beleidsmatig gewenste veranderingen (meer poh’s-ggz bij de huisartsen, verschuiving van gespecialiseerde ggz (g-ggz) naar generalistische basis-ggz (gb-ggz), minder bedden). De NZa is van plan om de patiëntenstromen tussen de diverse ggz-segmenten nader te onderzoeken.

 

Reactie LVVP
De LVVP heeft in de conceptfase van de marktscan een uitgebreide reactie gestuurd naar de NZa. Onze belangrijkste punten van kritiek en aanvulling betroffen het 'Engelse model', de wachttijden en de poh-ggz versus de gb-ggz. Om met dat laatste punt te beginnen: de NZa noemt in het rapport als een van de conclusies dat zij geen verband ziet tussen de toename van het aantal patiënten dat wordt behandeld door de poh-ggz en een afname van patiënten in de gb-ggz. De LVVP heeft, op basis van casuïstiek en resultaten vanuit de monitor basis-ggz die twee keer per jaar verschijnt in opdracht van VWS, laten weten dat hier wel degelijk sprake is van een verband. Het achterblijven van de gb-ggz kent verschillende oorzaken, maar een directe relatie met de inzet van de poh-ggz is evident.

Ondanks alle goede bedoelingen komt het volgens de LVVP vooral en aanwijsbaar door:

  • het niet hoeven aanspreken van het eigen risico als men bij de huisarts blijfthangen
  • dat de functie poh-ggz wordt geclaimd door een hybride groep zorgverleners die met een eigen interpretatie en particuliere invulling aan een ‘beroep’ alle ruimte krijgt, terwijl de andere echelons worden beperkt in hun mogelijkheden goede zorg te bieden
  • dat een deel van de poh’s-ggz veel te ver gaat in de taakuitoefening en ook stoornissen behandelt
  • dat aan de inzet van de poh-ggz een pervers ‘verdienmodel’ ten grondslag ligt, omdat de huisarts een vaste bijdrage ontvangt naast een opslag per (dubbel)consult; er moet dus productie worden gedraaid (er is zelfs her en der al sprake van een wachtlijst!)
  • een deel van de poh’s-ggz bij de huisarts is gestationeerd vanuit een ggz-instelling en verwijst standaard door naar de moederinstelling (en dan veelal ook nog direct naar de gespecialiseerde ggz)
  • de inhoudelijke afbakening tussen de echelons – wat behoort tot de huisartsenzorg, de gb-ggz of g-ggz – als niet scherp wordt ervaren, waardoor velerlei interpretaties de boventoon voeren en praktijk zijn. Een duidelijke afbakening is hard nodig en is bovendien in het belang van de patiënt die nu onderbehandeld dreigt te worden.

De LVVP zal over bovenstaande in gesprek gaan met de NZa. De LVVP vindt het van groot belang dat deze punten betrokken worden bij het uit te voeren onderzoek van de zorgautoriteit over patiëntenstromen. 
 

Ten aanzien van het 'Engelse model' heeft de LVVP ingebracht dat dit project zowel voor de gb-ggz als de g-ggz wordt uitgevoerd. De NZa sprak uitsluitend over de g-ggz. De LVVP is voorstander van ontschotting van de financiering tussen de gb-ggz en de g-ggz. Daarnaast vinden wij dat de uitgangspunten zoals het vergroten van de klinische herkenbaarheid ook een essentieel uitgangspunt is voor de gb-ggz. 
Tot slot hebben wij de NZa gevraagd om de tekst over de wachttijden te nuanceren. Er is geen onderzoek gedaan naar wachttijden bij vrijgevestigden. De NZa suggereert in verschillende tabellen en conclusies dat dit wel het geval is. Ook hebben wij nogmaals aangegeven dat het nieuwe beleid een administratieve lastenverzwaring is.

Ook interessant

Contractering 2017 op basis van leveringsvoorwaarden LVVP

Geïnspireerd op de huisartsenactie ‘Het roer moet om!’ riepen we onze leden afgelopen najaar op om ...

Lees meer

Zorgverzekeraars informeren consumenten onvoldoende

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft onderzoek laten doen naar de informatie die zorgverzekeraars telefonischaan consumenten geven. De meeste zorgverzekeraars voldoen ...

Lees meer