Over de LVVP

Schippers beantwoordt Kamervragen over inkoopbeleid

Schippers beantwoordt Kamervragen over inkoopbeleid

04-02-2014 Print

NVVP ziet toe op rust en duidelijkheid, conform Bestuurlijk Akkoord GGZ

Minister Schippers antwoordde onlangs schriftelijk op de vragen van Tweede Kamerlid Van Gerven (SP) over het bericht dat de ggz verbolgen is over het inkoopbeleid van zorgverzekeraars. Zij geeft aan dat “alle partijen moeten wennen aan de nieuwe situatie, die bovendien nog niet helemaal is uitgekristalliseerd. Op 23 januari jl. heb ik u een onderzoek van Q-Consult naar de contractering in de ggz toegezonden. Q-Consult heeft de ervaringen van zorgaanbieders uitgevraagd. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft datzelfde gedaan onder zorgverzekeraars. Het resultaat daarvan stuur ik u in maart toe, als onderdeel van de marktscan ggz. Verder zullen de ontwikkelingen rond de generalistische basis-ggz en het hoofdbehandelaarschap gevolgd worden. Zoals aangegeven in mijn brief van 23 januari evalueren partijen gezamenlijk het in- en verkoopproces voor 2014 en gaan zij na wat zij daarvan kunnen leren voor het jaar 2015.”

Over het ontbreken van overleg over de contractvoorwaarden, antwoordt de minister: “Vanwege het grote aantal vrijgevestigde beroepsbeoefenaren in de geestelijke gezondheidszorg is het voor zorgverzekeraars onmogelijk om met elke zorgaanbieder individuele contractonderhandelingen te voeren, vandaar dat de contractering veelal digitaal verloopt. Dit kan door zorgaanbieders worden ervaren als dat er geen andere keuze is dan te tekenen bij het kruisje. Uiteraard is het wel van belang dat de zorgverzekeraar goed bereikbaar is voor de zorgaanbieders, dit is ook een aandachtspunt in de ‘Good contracting practices’ van de NZa. Deze ‘Good contracting practices’ worden momenteel geëvalueerd en zullen nog dit voorjaar geactualiseerd worden.” U kunt de gehele brief van de minister hier lezen.
 

Rust en duidelijkheid

De NVVP is goed bekend met de wettelijke taken en plichten van zorgverzekeraars, maar wijst erop dat het Bestuurlijk Akkoord ook is gesloten om de nodige rust en duidelijkheid in de ggz te bewerkstelligen. In het Platform Contractering, waar de knelpunten over contractering ter tafel komen, zal de NVVP de zorgverzekeraars er dan ook op blijven aanspreken dat zij naar de letter en de geest van het Bestuurlijk Akkoord dienen te handelen. Het platform bestaat naast de NVVP uit vertegenwoordigers van ZN, GGZ Nederland, het NIP, het LPGGZ, de NZa en het ministerie van VWS.
 

Indienen van knelpunten omtrent contractering

Overigens is het nog steeds mogelijk om knelpunten over de contractering, die het gevolg zijn van de veranderingen in de ggz, in te dienen. Het gaat om knelpunten in de drie echelons: POH-GGZ, generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz, waarbij kwaliteit, toegankelijkheid of betaalbaarheid in het geding zijn en om die reden landelijke aandacht verdienen. Het gaat dus niet om individuele casuïstiek. 
NVVP-leden kunnen knelpunten aangeven op een formulier en dit mailen aan info@lvvp.info. 

Ook interessant

In ”™t kort

Beknopte info over de hoogte van het eigen risico van jongeren die in de loop van het kalenderjaar 18 jaar worden ...

Lees meer

Oproep Stichting Postacademische (G)GZ-opleidingen Amsterdam

Vacature hoofdopleider psychotherapie m/v 0,2 fte

Lees meer