Over de LVVP

Schippers beantwoordt Kamervragen over opleidingsplaatsen

Schippers beantwoordt Kamervragen over opleidingsplaatsen

04-02-2014 Print

NVVP koerst op eerlijker verdeling voor vrijgevestigden

In de nieuwsbrief van 16 januari berichtten we dat de CDA-fractie de minister heeft gevraagd op welke wijze zij toeziet op de realisatie van een goede verdeling van opleidingsplaatsen, conform het Bestuurlijk Akkoord GGZ: "een goede verdeling van opleidingsplaatsen met een evenwichtige verdeling over zorgaanbieders en tussen de generalistische basis-ggz en de gespecialiseerde ggz wordt door alle partijen van belang geacht. Bij de jaarlijkse verdeling van opleidingsplaatsen zal dit nader worden uitgewerkt. Bij de verdeling worden alle relevante partijen betrokken, waaronder vrijgevestigden."

De minister heeft in februari geantwoord dat in het spelregeldocument voor de toewijzing voor 2015 expliciet als voorwaarde is opgenomen dat aan deze afspraak uitvoering moet worden gegeven. Overigens is het zo dat vrijgevestigden net als instellingen alleen in aanmerking komen voor het aanbieden van een opleidingplaats als zij zijn erkend door de opleidingsinstelling.

De NVVP heeft reeds deelgenomen aan een overleg bij het CONO over een eerlijker verdeling van subisidie voor opleidingsplaatsen in 2015. Hier is onder andere gesproken over het toewijzen van subsidie aan een aantal opleidingsplaatsen specifiek voor vrijgevestigden. Wanneer hier meer duidelijkheid over bestaat, zullen wij hierover berichten.

Ook interessant

In ”™t kort

Beknopte info over de hoogte van het eigen risico van jongeren die in de loop van het kalenderjaar 18 jaar worden ...

Lees meer

Oproep Stichting Postacademische (G)GZ-opleidingen Amsterdam

Vacature hoofdopleider psychotherapie m/v 0,2 fte

Lees meer