Over de LVVP

Senaat stemt uiteindelijk niet in met wijziging artikel 13 Zvw

Senaat stemt uiteindelijk niet in met wijziging artikel 13 Zvw

04-02-2014 Print

De Eerste Kamer stemde op 16 december in meerderheid tegen aanpassing van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet, waarin het recht op vrije artsenkeuze is verankerd. Het laatste bericht is dat het kabinet werkt aan een oplossing, waarna het wetsvoorstel zo snel mogelijk opnieuw wordt ingediend bij de Tweede Kamer, en daarna bij de Eerste Kamer.

De LVVP heeft beide Kamers steeds gewezen op de gevolgen van het schrappen van het hinderpaalcriterium bij de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg. In het bestuurlijk akkoord zijn partijen destijds namelijk overeengekomen dat er sprake moet zijn van een gelijk speelveld, evenwichtige machtsverhoudingen, transparantie en keuzevrijheid voor patiënten. Aan die voorwaarden is niet voldaan, aangezien er sprake is van een onevenredig grote marktmacht bij zorgverzekeraars. Bovendien is de wijze waarop de contractering plaatsvindt weinig transparant. De LVVP acht het cruciaal dat de minister zorgvuldige maatregelen neemt, zoals het verscherpen van het toezicht op de contractering en het vergroten van de transparantie bij het inkoopbeleid.

GGZNL, LPPGz, LVVP, MEER GGZ, NVvP en NIP hebben recentelijk nog een brief aan de senaat gestuurd, waarin we de senatoren verzochten om de aanpassing van artikel 13 en de invoering van een budgetpolis uit te stellen. De ggz-partijen vinden dat uitstel nodig totdat kwalitatieve inkoopcriteria verder zijn uitgewerkt en ook de rol van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) hierin is vastgelegd.

 

Kabinetsberaad

Het wachten is nu op de resultaten van het crisisberaad in het kabinet. Schippers beloofde aan de Tweede Kamer al dat ze maatregelen zal nemen om te zorgen dat verzekeraars niet alleen op prijs, maar vooral op goede kwaliteit in gaan kopen. Dit wilde ze pas gaan uitwerken wanneer de senaat met de wet had ingestemd. Dat geldt ook voor plannen om meer inspraak voor verzekerden op het beleid van verzekeraars mogelijk te maken.
Het laatste bericht is dat er wordt gewerkt aan een oplossing waarna het wetsvoorstel zo snel mogelijk opnieuw wordt ingediend bij de Tweede Kamer, en daarna bij de Eerste Kamer.
 

Zorgverzekeraars teleurgesteld

Zorgverzekeraars Nederland meldt op zijn site teleurgesteld te zijn over de uitslag, omdat “zorgverzekeraars een belangrijk instrument wordt onthouden om de komende jaren goed te kunnen sturen op de kwaliteit en doelmatigheid van zorg.” Zij beraden zich op de nu ontstane situatie en de consequenties daarvan voor hun steun aan de zorgakkoorden en de daarin vastgelegde kostenbeheersing, zo meldt ZN op zijn website.

 

Budgetpolis versterkt zeggenschap zorgverzekeraar

De budgetpolis die door diverse zorgverzekeraars is geïntroduceerd, is een uitwerking van het scenario dat de vrije artsenkeuze zou worden ingeperkt. Nu die enscenering wankelt, is de status van de budgetpolis als zuivere naturapolis niet duidelijk. Verderop in deze nieuwsbrief treft u informatie aan over de zorgen die de zorgautoriteit kenbaar heeft gemaakt aan de minister en het onderzoek dat zij instelt naar de budgetpolis.

Ook interessant

In ”™t kort

Beknopte info over de hoogte van het eigen risico van jongeren die in de loop van het kalenderjaar 18 jaar worden ...

Lees meer

Oproep Stichting Postacademische (G)GZ-opleidingen Amsterdam

Vacature hoofdopleider psychotherapie m/v 0,2 fte

Lees meer