Over de LVVP

Tientallen mensen melden wachttijden ggz bij NZa

Tientallen mensen melden wachttijden ggz bij NZa

04-02-2017 Print

Sinds een oproep in het tv-programma Kassa in april jl. zijn bij het meldpunt van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) 94 meldingen binnengekomen van mensen met klachten over lange wachttijden in de ggz. Met name mensen met complexe problemen die een behandeling in de gespecialiseerde ggz nodig hebben, moeten soms veel te lang wachten. De LVVP wijt dit ook aan de nijpende omzetplafonds in de zorgcontracten van vrijgevestigde ggz-aanbieders en kijkt uit naar het beloofde onderzoek daarnaar.

Zoals u wellicht weet, hebben partijen in de ggz, patiëntenorganisatie Mind, Zorgverzekeraars Nederland en VWS recentelijk een akkoord gesloten om de wachttijden in de ggz aan te pakken. Uit de marktscan van de NZa kwam naar voren dat de wachttijden mede een gevolg zijn van onvoldoende samenwerking, tekortschietende organisatie, onvoldoende specifieke behandelcapaciteit en onvoldoende zorg op de juiste plek.

Alle partijen concluderen dat:

  • het maatschappelijk niet acceptabel is dat er wachttijden zijn in de ggz, die langer zijn dan de Treeknormen;
  • de urgentie om dit probleem zo spoedig mogelijk aan te pakken hoog is en zij zich maximaal inspannen om dit op te lossen;
  • het probleem meervoudig is en dat daarom een meervoudige aanpak noodzakelijk is. Acties zijn in ieder geval nodig op het terrein van organisatie, samenwerking, capaciteit en het beschikbaar stellen van de benodigde financiële middelen.

Op basis van deze conclusies spreken partijen af om de wachttijden in de ggz uiterlijk 1 juli 2018 binnen de Treeknormen te krijgen met de eerste resultaten voor het einde van 2017.

 

Nader onderzoek naar effect omzetplafonds

Op aandringen van de LVVP komt er nader onderzoek naar de effecten van de omzetplafonds op de wachttijden bij vrijgevestigde ggz-professionals. De tekst van het akkoord geeft hier geen enkele rekenschap van. VWS heeft de LVVP toegezegd dat in de ggz-monitor naar de ontwikkeling van de wachttijden die binnenkort door de NZa gaat worden uitgevoerd, onderzoek zal worden gedaan naar het effect van omzetplafonds bij vrijgevestigden op het ontstaan van wachtlijsten en of door de plafonds capaciteit voor wegwerken van wachtlijsten onbenut blijft. Deze toezegging was voor de LVVP doorslaggevend om het akkoord te ondertekenen.

 

Oplossingen

Oplossingen moeten onder andere gezocht worden in verruiming van de opleidingscapaciteit, inzet van e-health, goed benutten van beschikbare capaciteit, terugdringing van praktijkvariatie en vergroten van transparantie. Verder dient er meer samenwerking in de ggz te komen over de segmenten en domeinen heen. Hiervoor is nog meer up-to-date inzicht nodig in de wachtlijsten/wachttijden. Ook dient de ambulante opbouw gestimuleerd te worden. Tot slot dient ook de acute ggz verbeterd te worden. Dit is zo een greep uit de oplossingen die partijen met elkaar hebben afgesproken.

Ook interessant

Staatssecretaris Blokhuis wil aanpak regeldruk intensiveren

In de brief die staatssecretaris Paul Blokhuis recentelijk naar de Kamer stuurde, schrijft hij: “Samen met alle betrokken partijen wil ...

Lees meer

De LVVP zoekt leden voor projectgroepen indicatorontwikkeling

Zoals u weet, worden door het Netwerk kwaliteitsontwikkeling GGZ van 2015 tot 2017 18 kwaliteitsstandaarden ontwikkeld. Onderdeel hiervan is de ontwikkeling van kwaliteitsindicatoren. ...

Lees meer